Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes protokols Nr.8 (25.07.2019.) un lēmumi

Domes sēdes protokols Nr.8 (25.07.2019)

1.    Par zemes daļas nodošanu dzīvokļa īpašnieka īpašumā bez atlīdzības
2     Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Cielaviņas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu par nosacīto cenu
3.    Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša iela 6-51, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai
4.    Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša iela 9-25, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai
5.    Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 14-7, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai
6.    Par nekustamā īpašuma “Tehnikums-Lāčplēša iela”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai
7.    Par pašvaldības īpašuma “Muižas pļava”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai
8.    Par nekustamā īpašuma “Bites”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai
9.    Par Priekuļu novada pašvaldības Noteikumiem par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Priekuļu novada pašvaldībā (PIELIKUMS) (VEIDLAPA)
10.  Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša iela 11-3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai
11.  Par pašvaldības nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 8, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu
12.  Par nekustamā īpašuma Pāvila Rozīša ielā 6 dz.37, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu
13.  Par adreses apstiprināšanu būvēm nekustamajā īpašumā ,,Ziņģīši”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā
14. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4294 003 0070, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
15.  Par nosaukuma – „Glaubes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu
16.  Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Gaušas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu (PIELIKUMS)
17.  Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Saulrīti 25”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu (PIELIKUMS)
18.  Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Vecmindaugas”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu (PIELIKUMS)
19.  Par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu
20.  Par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu
21.  Par nekustamā īpašuma Krasta iela 6, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai
22.  Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Kalna Pintuļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu (PIELIKUMS)
23.  Par pašvaldības īpašuma Maija 3-78, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē
24.  Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 6-44, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai
25.  Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Stuķi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu (PIELIKUMS)
26.  Par zemes vienības “Vecroči” ar kadastra apzīmējumu 4260 002 0040 sadalīšanu, jauna īpašuma un zemes vienības izveidošanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu
27.  Par nekustamā īpašuma “Brieži”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadali un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu
28.  Par dzīvojamo telpu izīrēšanu “Saulrietos”
29.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
30.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
31.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
32.  Par atteikumu uzņemt dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu
33.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
34.  Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvokļa piešķiršanu
35.  Par dzīvojamo telpu izīrēšanu “Saulrieti”-3
36.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
37.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
38.  Par Sociālā dienesta vadītājas atbrīvošanu
39.  Par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā
40.  Par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Pāvila Rozīša ielā 4, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā
41.  Par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rūpnīcas ielā 6, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā
42.  Par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rūpnīcas ielā 7, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā
43.  Par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rūpnīcas ielā 15, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā
44.  Par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rūpnīcas ielā 21, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā
45.  Par izcenojumu noteikšanu rēķinu piegādei papīra formātā Priekuļu novadā
46.  Par finansējuma piešķiršanu skriešanas – nūjošanas pasākuma “Noskrien ziemu” rīkošanai
47.  Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Omeļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu (PIELIKUMS)
48.  Priekuļu novada pašvaldības 2019. gada 25. jūlija Saistošie noteikumi Nr.__/2019 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7/2019 „Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”. (PIELIKUMS SN 13.1) (PIELIKUMS SN 13.2)
49.  Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības struktūrvienību nolikumos (PIELIKUMS ADMIN.) (PIELIKUMS ATTĪST.) (PIELIKUMS CEĻU) (PIELIKUMS FINAN.) (PIELIKUMS KOMUN.) (PIELIKUMS KULT.) (PIELIKUMS LABIEK.) (PIELIKUMS TRANSP.) (PIELIKUMS VESEL.)
50.  Par izmaiņām Priekuļu novada bāriņtiesas nolikumā (PIELIKUMS)
51.  Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Bērzkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu (PIELIKUMS)
52.  Par amata vienību likvidēšanu Priekuļu novada pašvaldībā
53.  Par 2019.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr. 8 /2019 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Priekuļu novadā” precizēšanu
54.  Par saistošo noteikumu Nr.12 „Par Priekuļu novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu” precizēšanu
55.  Par 2019.gada pašvaldības budžeta izpildi
56.  Par Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas locekļa iecelšanu
57.  Par nekustamā īpašuma Knēžu iela 7, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0862 nodošanu atsavināšanai (PIELIKUMS)