Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes protokols Nr.11 (25.06.2020) un lēmumi

Domes sēdes protokols Nr. 11 (25.06.2020). 


2020. gada 25. jūnijā domes ārkārtas sēdē pieņemti šādi lēmumi:


1. (Nr. 266) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu;

2. (Nr. 267) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu;

3. (Nr. 268) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu;

4. (Nr. 269) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu;

5. (Nr. 270) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu;

6. (Nr. 271) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu;

7. (Nr. 272) Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pāvila Rozīša iela 5, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles  noteikumu  apstiprināšanu;

8. (Nr. 273) Par nekustamā īpašuma Maija ielā 4 dz.70, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā,  izsoles noteikumu apstiprināšanu;

9. (Nr. 274) Par nekustamā īpašuma Izmēģinātāju ielā 2 dz.43, Priekuļos,  Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  izsoles noteikumu apstiprināšanu;

10. (Nr. 275) Par nekustamā īpašuma “Vidusgāles”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, nodošanu atsavināšanai;

11. (Nr. 276) Par pašvaldības īpašuma Maija iela 4-117, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai;

12. (Nr. 277) Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 6-36, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē;

13. (Nr. 278) Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 21-35, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē;

14. (Nr. 279) Par Priekuļu novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. (Pielikums_1);

15. (Nr. 280) Par noteikumu „Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto finanšu līdzekļu izlietošana Priekuļu novada pašvaldībā” apstiprināšanu;

16. (Nr. 281) Par valsts aizdevumu;

17. (Nr. 282) Par valsts budžeta dotāciju;

18. (Nr. 283) Par kustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu;

19. (Nr. 284) Par kustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu;

20. (Nr. 285) Par pļaušanas izcenojuma noteikšanu traktoriem Valtra un Belarus;

21. (Nr. 286) Par līdzfinansējuma piešķiršanu;

22. (Nr. 287) Par finansējuma piešķiršanu;

23. (Nr. 288) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;

24. (Nr. 289) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;

25. (Nr. 290) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;

26. (Nr. 291) Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā;

27. (Nr. 292) Par nekustamā īpašuma „Jaundzirkaļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu;

28. (Nr. 293) Par telpu nomas līguma pagarināšanu;

30. (Nr. 294) Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Jaunbrauņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu. (Pielikums_1);

32. (Nr. 295) Par nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā;

33. (Nr. 296) Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Jaundrākas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. (Pielikums);

34. (Nr. 297) Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Raiņa ielā 4, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. (Pielikums_1)

35. (Nr. 298) Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Zinātnes 1A, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu (Pielikums_1);

36. (Nr. 299) Priekuļu novada pašvaldības 2020. gada 25.jūnija  Saistošie noteikumu Nr.8/2020 “Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2017. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 5/2017 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Priekuļu novadā”. (Pielikums_1);

37. (Nr. 300) Par Priekuļu novada pašvaldības 2020.gada 25.janvāra Saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2019. gada 23. maija saistošajos noteikumos Nr. 2019/8 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Priekuļu novadā”” izdošanu. (Pielikums_1);

38. (Nr. 301) Par telpu nomas līguma pagarināšanu;

39. (Nr. 302) Par atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada domes  priekšsēdētājai Elīnai Stapulonei;

40. (Nr. 303) Par nekustamā īpašuma „Jaunrubeņi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu.