Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes protokols Nr.3 (25.02.2021) un lēmumi

Domes sēdes protokols Nr. 3 (25.02.2021).
2021. gada 25. februāra domes sēdē pieņemti šādi lēmumi:

1. (Nr.49) Pārskata ziņojums par Priekuļu novada bāriņtiesas darbību 2020.gadā (Pielikums: Pārskats par Priekuļu novada bāriņtiesas darbu 2020.gadā);
2. (Nr.50) Par Priekuļu novada pašvaldības 2021.gada 25.februāra Saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.16/2017 ”Par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu un maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novada pašvaldībā” izdošanu (Pielikums) (Paskaidrojuma raksts);
3. (Nr.51) Par dzīvojamās platības maiņu;
4. (Nr.52) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
5. (Nr.53) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
6. (Nr.54) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
7. (Nr.55) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
8. (Nr.56) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
9. (Nr.57) Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu;
10. (Nr.58) Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā;
11. (Nr.59) Par atteikumu uzņemt Palīdzības reģistrā;
12. (Nr.60) Par Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna  apstiprināšanu (Pielikums: Komisijas locekļu sastāvs) 
13. (Nr.61) Par pašvaldības īpašuma Maija iela 4-56, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai;
14. (Nr.62) Par dzīvokļa īpašuma Maija iela 2-51 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par nosacīto cenu;
15. (Nr.63) Par pašvaldības īpašuma “Meža Vizbuļi”,  Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē;
16. (Nr.64) Par pašvaldības īpašuma “Stirnu mežs”,  Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē;
17. (Nr.65) Par nekustamā īpašuma “Strazdi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu;
18. (Nr.66) Par nekustamā īpašuma “Raibači”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai;
19. (Nr.67) Par telpu nomas līguma pagarināšanu;
20. (Nr.68) Par zemes nomas līguma pagarināšanu;
21. (Nr.69) Par zemes nomas līguma slēgšanu;
22. (Nr.70) Par precizējumiem Priekuļu novada domes 2021.gada 28.janvāra lēmumā Nr.39 (prot.Nr.2, 38.p.);
23. (Nr.71) Par adreses Gaujas iela 7, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads dzēšanu;
24. (Nr.72) Par precizējumiem Priekuļu novada domes 2021.gada 28.janvāra lēmumā Nr.38 (prot.Nr.2, 37.p.);
25. (Nr.73) Par nekustamā īpašuma „Alpi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu;
26. (Nr.74) Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam ,,Krustaines”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā (Pielikums);
27. (Nr.75) Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Lauku ielā 128, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā (Pielikums);
28. (Nr.76) Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ,,Rubeņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu (Pielikums);
29. (Nr.77) Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā;
30. (Nr.78) Par Priekuļu novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem (Pielikums: Aprēķins);
31. (Nr.79) Par parāda dzēšanu;
32. (Nr.80) Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem 2021. gadā;
33. (Nr.81) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu;
34. (Nr.82) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu;
35. (Nr.83) Par Priekuļu novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu;
36. (Nr.84) Par finansējuma piešķiršanu projektā „Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā””;
37. (Nr.85) Par papildus līdzekļu piešķiršanu būvniecības objektiem (Pielikums: Tāme Nr.1) (Pielikums: Tāme Nr.2) (Pielikums: Tāme Nr.3);
38. (Nr.86) Par Eiropas Savienības struktūrfondu projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” nolikuma apstiprināšanu (Pielikums: Konkursa nolikums);
39. (Nr.87) Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu;
40. (Nr.88) Par futbola halles būvniecību Priekuļu novada Priekuļu pagastā;
41. (Nr.89) Par Priekuļu novada pašvaldības dalību projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā” 2021. gadā