Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes protoklos Nr.4 (27.02.2020) un lēmumi

Domes sēdes protokols Nr. 4 (27.02.2020.)

Priekuļu novada pašvaldības domes sēdē, pieņemti šādi lēmumi:

1. Par atteikumu uzņemt Palīdzības reģistrā; 

2. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;

3. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu; 

4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu; 

5. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu; 

6. Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu;

7. Par domes priekšsēdētājas E.Stapulones komandējumu uz Luc-sur-Mer (Francijā);

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lapiņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu;

9. Par pašvaldības  nekustamā īpašuma “Veselavas skola”,  Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, atkārtotas izsoles  noteikumu  apstiprināšanu;

10. Par nekustamā īpašuma “Takas”,  Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu;

11. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu;

12. Par kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu;

13. Par īpašuma  “SIA Specceltnieks”,  Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, zemes nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu;

14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pie Līvānu mājām”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu;

15. Par Priekuļu pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikuma  apstiprināšanu (Pielikums);

16. Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā;

17. Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā;

18. Par atbalstu projekta idejas īstenošanai;

19. Par projekta pieteikuma iesniegšanu;

20. Par projekta pieteikuma iesniegšanu;

21. Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 25-55, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē;

22. Par Priekuļu novada pašvaldības iedzīvotāju biznesa ideju konkursa  “Es daru” nolikuma apstiprināšanu (Pielikums);

23. Par Priekuļu novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2020” nolikuma apstiprināšanu (Pielikums);

24. Par nekustamā īpašuma “Mārkalni”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai;

25. Par nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 10, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai;

26. Par dzīvokļa īpašuma Maija iela 4-72 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par nosacīto cenu;

27. Par dzīvokļa īpašuma Maija iela 4-31 , Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par nosacīto cenu;

28. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Druvas” pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai;

29. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Egļu gatvē 11 pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai;

30. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Egļu gatvē 13 pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai;

31. Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša iela 9-27, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē;

32. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rūpnīcas ielā 14 pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai;

33. Par pašvaldības īpašuma Maija iela 4-49, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai;

34. Par Priekuļu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Oppes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu;

35. Par nekustamā īpašuma ‘Rogas”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai;

36. Par pašvaldības īpašuma Maija iela 4-82, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē;

37. Par pašvaldības īpašuma Maija iela 4-85, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē;

38. Par pašvaldības īpašuma Maija iela 4-103, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē;

39. Par īres maksas noteikšanu dzīvojamām telpām Sporta ielā 6-19 Jāņmuižā Priekuļu novada Priekuļu pagastā;

40. Par papildinājumu Priekuļu novada domes 2019.gada 24.oktobra lēmumam Nr.422 (protokols Nr.11, 1.p.) (Pielikums);

41. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu;

42. Par Priekuļu novada pašvaldības Attīstības programmas 2015.-2021.gadam Ikgadējā uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu, Rīcības un Investīciju plāna aktualizēšanu un apstiprināšanu (Pielikums_1), (Pielikums_2), (Pielikums_3);

43. Par adrešu piešķiršanu būvēm nekustamajā īpašumā ,,Sīkuļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā;

44. Par nekustamā īpašuma „Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu;

45. Par nekustamā īpašuma „Gaušas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu;

46. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Ievlejas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā;

47. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lasmaņi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā;

48. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Lejas Pušklaipi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu;

49. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Priekuļu novada pašvaldībai;

50. Par nekustamā īpašuma „Staļi pie Dankām”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu;

51. Par līdzfinansējumu grāmatas izdošanai;

52. Par finansējuma piešķiršanu;

53. Par sporta finansējuma piešķiršanu Priekuļu novadā deklarētajiem sportistiem;

54. Par sporta finansējuma piešķiršanu Priekuļu novadā deklarētajiem sportistiem;

55. Par sporta finansējuma piešķiršanu Priekuļu novadā deklarētajiem sportistiem;

56. Par Priekuļu novada pašvaldības Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” Attīstības plāna  2019./2020.m.g.-2021./2022m.g. apstiprināšanu (Pielikums);

57. Par Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” nolikuma apstiprināšanu (Pielikums);

58. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu