Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes protokols Nr. 14 (27.08.2020) un lēmumi

Domes sēdes protokols Nr. 14 (27.08.2020)

2020. gada 27. augusta domes sēdē pieņemti šādi lēmumi:

1. (Nr. 348) Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša iela 7-40, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai;
2. (Nr. 349) Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša iela 9-16, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai;
3. (Nr. 350) Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 14-30, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai;
4. (Nr. 351) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mālkalni”, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles  noteikumu  apstiprināšanu;
5. (Nr. 352) Par pašvaldības nekustamā īpašuma Izmēģinātāju iela 2-43, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu;
6. (Nr. 353) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu;
7. (Nr. 354) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu;
8. (Nr. 355) Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu;
9. (Nr. 356) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu;
10. (Nr. 357) Par īres maksas izmaiņām pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Pāvila Rozīša ielā 6, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā;
11. (Nr. 358) Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības Simbolikas lietošanas komisijas sastāvā;
12. (Nr. 359) Par brīvpusdienām izglītojamiem 2020/2021.mācību gadā (Pielikums_1);
13. (Nr. (360) Par līdzfinansējumu grāmatas izdošanai;
14. (Nr. 361) Par grozījumiem Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības līdzfinansējuma sadales noteikumos pedagogu darba samaksai Priekuļu novada izglītības iestādēs;
15. (Nr. 362) Par lēmuma atcelšanu;
16. (Nr. 363) Par Priekuļu novada amatierkolektīviem 2020./2021 gada sezonā;
17. (Nr. 364) Par grozījumiem Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā;
18. (Nr. 365) Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4272 007 0186, ,,Batereju lauks”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā; 
19. (Nr. 366) Par nekustamā īpašuma „Gala Kārkliņi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu;
20. (Nr. 367) Par nekustamā īpašuma „Marģeri”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu;
21. (Nr. 368) Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Skujas”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā;
22. (Nr. 369) Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam ,,Vecvīņaudi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā;
23. (Nr. 370) Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Mežmalas ielā 8, Dukuros, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā;
24. (Nr. 372) Par zemes nomas līguma pagarināšanu;
25. (Nr. 373) Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 2 pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai;
26. (Nr. 374) Par atteikumu uzņemt Palīdzības reģistrā 
27. (Nr. 375) Par dzīvojamās platības piešķiršanu
28. (Nr. 376) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
29. (Nr. 377) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
30. (Nr. 378) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
31. (Nr. 379) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
32. (Nr. 380) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
33. (Nr. 381) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
34. (Nr. 382) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
35. (Nr. 383) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
36. (Nr. 384) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
37. (Nr. 385) Par zemes nomas līguma pagarināšanu
38. (Nr. 386) Par zemes nomas līguma pagarināšanu