Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes protokols Nr.6 (27.05.2021) un lēmumi

Domes sēdes protokols Nr. 6 (27.05.2021).


2021. gada 27. maija domes kārtējā sēdē pieņemti šādi lēmumi:
1. (171) Par dzīvojamās platības piešķiršanu
2. (172) Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu
3. (173) Par atteikumu uzņemt Palīdzības reģistrā
4. (174) Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu
5. (175) Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu
6. (176) Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu
7. (177) Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu
8. (178) Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu
9. (179) Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu
10. (180) Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā
11. (181) Par dzīvokļa piešķiršanu
12. (182) Par Priekuļu novada pašvaldības 2021.gada 27. maija Saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.16/2017 ”Par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu un maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novada pašvaldībā” izdošanu
13. (183) Par vienreizējas stipendijas piešķiršanu vispārizglītojošo skolu absolventiem 2021. gadā Priekuļu novadā
14. (184) Par grozījumiem Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes amatu klasifikācijas katalogā
15. (185) Par grozījumiem Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
16. (186) Par grozījumiem Liepas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikumā
17. (187) Par grozījumiem Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
18. (188) Par zemes nomas līguma pagarināšanu
19. (189) Par pašvaldības īpašuma “Cīpas”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē
20. (190) Par pašvaldības īpašuma “Ķikurīši”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē
21. (191) Par pašvaldības īpašuma “Lauras”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē
22. (192) Par pašvaldības īpašuma “Veģeri”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē
23. (193) Par nekustamā īpašuma „Graviņas”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu
24. (194) Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ,,Cīpas”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu
25. (195) Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Eduarda Veidenbauma ielā 14, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā
26. (196) Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ,,Gaismas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu
27. (197) Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Sila Matuļi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā
28. (198) Par nekustamā īpašuma “Urgas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
29. (199) Par zemes ierīcības projekta nekustamajā īpašumā ,,Tomiņi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0817, apstiprināšanu
30. (200) Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam ,,Grantiņi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā
31. (201) Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam ,,Kalna Tirzieši”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā
32. (202) Par adreses un zemes lietošanas mērķa nekustajam īpašumam ,,Dīķmala”, Jāņmuiža, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā
33. (203) Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ,,Kalna Silabuli”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu
34. (204) Par mācību izdevumu kompensāciju
35. (205) Priekuļu novada pašvaldības 2021. gada 27. maija Saistošie noteikumu Nr.__/2020 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2021 „Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” izdošanu. (Pielikums: Paskaidrojuma raksts)
36. (206) Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pārgravas iela 1, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu

37. (207) Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Tehniķu ielā 12, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu
38. (208) Par publisko personu un iestāžu reģistra ierakstiem
39. (209) Par dzīvojamās platības piešķiršanu
40. (210) Par pašvaldības kustamās mantas transportlīdzekļa - autogreidera DZ99A izsoles noteikumu apstiprināšanu
41. (211) Par pašvaldības nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 2, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu
42. (212) Par pašvaldības nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 20, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu
43. (213) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “SIA Specceltnieks”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu
44. (214) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Tērces”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu
45. (215) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Transformators”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu
46. (216) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mālkalni”, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
47. (217) Par atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada domes priekšsēdētājai Elīnai Stapulonei
48. (218) Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā
49. (219) Par bezcerīgo īres/apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu maksājumu parādu un juridisko personu nomas maksas parādu norakstīšanu no debitoru uzskaites
50. (220) Par dzīvokļa īpašuma Maija iela 2-51 , Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par nosacīto cenu
51. (221) Par dzīvokļa īpašuma Maija iela 4-109 , Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par nosacīto cenu
52. (222) Par dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas iela 25-54 , Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par nosacīto cenu
53. (223) Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Lauku ielā 12, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu