Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes protokols Nr.8 (23.04.2020) un lēmumi

Domes sēdes protokols Nr.8 (23.04.2020).

2020. gada 23. aprīļa domes sēdē pieņemti šādi lēmumi:

1. (Nr. 180) Par nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 25 -55, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu (Pielikums Nr.1);
2. (Nr. 181) Par nekustamā īpašuma Maija ielā 4-82, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu (Pielikums Nr.1);
3. (Nr. 182) Par nekustamā īpašuma Maija ielā 4-85, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu (Pielikums Nr.1);
4. (Nr. 183) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunmurri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu (Pielikums Nr.1);
5. (Nr. 184) Par kustamas mantas – kokmateriālu atsavināšanu izsolē (Pielikums Nr.1);
6. (Nr. 185) Par nekustamā īpašuma Maija ielā 4 -103, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu (Pielikums Nr.1);
7. (Nr. 186) Par nekustamā īpašuma Pāvila Rozīša ielā 9-27, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu (Pielikums Nr.1);
8. (Nr. 187) Par pašvaldības īpašuma Izmēģinātāju iela 2-43, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē;
9. (Nr. 188) Par dzīvokļa īpašuma Maija iela 4-49 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par nosacīto cenu;
10. (Nr. 189) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu;
11. (Nr. 190) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu;
12. (Nr. 191) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu;
13. (Nr. 192) Par saskaņojuma sniegšanu Jaunpiebalgas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanai;
14. (Nr. 193) Par grozījumiem “Grāmatvedības uzskaites kārtība Priekuļu novada pašvaldībā” (Pielikums Nr.1);
15. (Nr. 194) Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā;
16. (Nr. 195) Pārskata ziņojums par Priekuļu novada bāriņtiesas darbību (Pielikums Nr.1);
17. (Nr. 196) Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā;
18. (Nr. 197) Par nekustamā īpašuma izsoles nodrošinājuma atgriešanu;
19. (Nr. 198) Par izmaiņām Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas nolikumā (Pielikums Nr.1);
20. (Nr. 199) Par izmaiņām Priekuļu novada domes Sociālo lietu jautājumu komitejas nolikumā (Pielikums Nr.1);
21. (Nr. 200) Par izmaiņām Priekuļu novada domes Tautsaimniecības jautājumu komitejas nolikumā (Pielikums Nr.1);
22. (Nr. 201) Par izmaiņām Priekuļu novada domes Finanšu komitejas nolikumā (Pielikums Nr.1);
23. (Nr. 202) Par Priekuļu novada pašvaldības Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes Attīstības plāna 2019./2020.m.g.-2021./2022m.g. apstiprināšanu (Pielikums Nr.1);
24. (Nr. 203) Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvokļa piešķiršanu;
25. (Nr. 204) Par precizējumiem Priekuļu novada domes 2020.gada 27.februāra lēmumā Nr.113 (protokols Nr.4, 44.p.);
26. (Nr. 205) Par precizējumiem Priekuļu novada domes 2020.gada 27.februāra lēmumā Nr.114 (protokols Nr.4, 45.p.);
27. (Nr. 206) Par precizējumiem Priekuļu novada domes 2020.gada 27.februāra lēmumā Nr.116  (protokols Nr.4, 47.p.);
28. (Nr. 207) Par precizējumiem Priekuļu novada domes 2020.gada 27.februāra lēmumā Nr.119   (protokols Nr.4, 50.p.);
29. (Nr. 208) Par nekustamā īpašuma ‘Grantnieki”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai;
30. (Nr. 209) Par zemes nomas līguma slēgšanu; 
31. (Nr. 210) Zemes nomas līguma pagarināšana; 
32. (Nr. 211) Zemes nomas līguma pagarināšana;
33. (Nr. 212) Par adrešu ,,Priežkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, precizēšanu;
34. (Nr. 213) Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Avoti”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā (Pielikums Nr.1);
35. (Nr. 214) Par telpu nomas līguma pārslēgšanu;
36. (Nr. 215) Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Priekuļu novada pašvaldības nolikums” izdošanu (Pielikums Nr.1), (Pielikums Nr.2).