Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes protokols Nr.13 (17.12.2019) un lēmumi

Domes sēdes protokols Nr.13 (17.12.2019)

1. Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu, zemes vienībai ar kadastra Nr.4294 004 0049, ,,Kokleiši”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā.

2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.

3. Par finansējuma piešķiršanu skijoringa un ziemas motokrosa sacensību organizēšanai.

4. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Jaunauduļi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. (PIELIKUMS)

5. Par finansējumu fondam “Sibīrijas bērni.

6. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pāvila Rozīša iela Nr. 9 pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai.

7. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pāvila Rozīša iela Nr. 6 pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai.

8. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pāvila Rozīša iela Nr. 11 pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai.

9. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pāvila Rozīša iela Nr. 13 pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai.

10. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā Nr.4 pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai.

11. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rūpnīcas iela Nr. 17 pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai.

12. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Selekcijas ielā Nr. 10 pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai.

13. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.

14. Par pašvaldības īpašuma vērtības noteikšanu un nodošanu atsavināšanu.

15. Par telpu nomas līguma pagarināšanu.

16. Par telpu nomas līguma pagarināšanu ārsta praksei.

17. Par telpu nomas līguma pagarināšanu.

18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pie Līvānu mājām”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.

19. Par nomas maksas noteikšanu nedzīvojamām telpām Veselavas muižā Priekuļu novada Veselavas pagastā.

20. Par Priekuļu novada pašvaldības 2020-2023. gada pretkorupcijas stratēģijas plāna apstiprināšanu. (PIELIKUMS)

21. Par grozījumiem Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” amatu klasifikācijas katalogā.

22. Par precizējumiem Priekuļu novada domes 2019.gada 28.novembra lēmuma Nr.494 (protokols Nr.12, 28.p.) pielikumā.

23. Par Priekuļu novada pašvaldības 2019.gada 17.decembra Saistošo noteikumu Nr.18„Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.16/2017 ”Par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu un maznodrošinātu u sociālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novada pašvaldībā” izdošanu.

24. Par zemes nomas līguma slēgšanu.

25. Par zemes nomas līguma slēgšanu.

26. Par nekustamā īpašuma „Sīkuļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu.

27. Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu, zemes vienībai ,,Birzes”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā.

28. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Gaismas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. (PIELIKUMS)

29. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.

30. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.

31. Par atteikumu uzņemt personu Palīdzības reģistrā.

32. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu.

33. Par personas izslēgšanu no Palīdzības reģistra.

34. Par “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” projektu.