Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Īstenotie projekti

Vislielākais gandarījums- redzēt, ka bērns emocionāli uzplaukst

Priekuļu novada pašvaldība piedalās Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projektā ''Vidzeme iekļauj''. Projekta ietvaros gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem, gan pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ir iespēja saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, lai uzlabotu savu dzīves kvalitāti, pilnvērtīgi pavadītu laiku un iekļautos sabiedrībā.

Septiņi cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem izmantojuši iespēju saņemt individuālās konsultācijas, dodoties pie kanisterapeita, mūzikas terapeita un mākslas terapeita. Mamma pilngadīgam jaunietim, kuram ir garīga rakstura traucējumi, stāsta: ''Dēls ir bijis gan uz kanisterapiju Brīnummājā, gan mūzikas terapiju Liepā, šobrīd dodas arī uz mākslas terapiju. Katra nodarbība sagādā sajūsmu un, lai arī jaunietis nerunā, atrod kontaktu ar speciālistiem.''

Savukārt 16 bērni ar funkcionāliem traucējumiem no Priekuļu novada saņēmuši tādus pakalpojumus kā Montessori nodarbības, kanisterapiju, fizioterapeita pakalpojumus, hidroterapiju un citus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Kates mamma Oksana stāsta: ''Par projekta lielāko plusu uzskatu bērna integrēšanu sabiedrībā. Daudzi vecāki baidās iziet no mājas ar bērnu, kuram ir smagi funkcionāli traucējumi, bet tieši tad bērns un sabiedrība mācās komunicēt. Arī tas, ka īpašo bērnu mammas var socializēties, ir svarīgs ieguvums, citas mammas guva iedrošinājumu, redzot, ko izdevies panākt Kates attīstībā. Apmainījāmies ar padomiem un parunājām, kā kurai iet- saproti, ka neesi viena, kas cīnās. Vislielākais gandarījums bija Vidzemes slimnīcā, kad redzēju, ka bērns pēc pakalpojuma saņemšanas emocionāli uzplaukst. Katei patīk dakteri un Vidzemes slimnīcas personāls ļoti jauki izturējās pret Kati- sveicināja un samīļoja. Ja esi pozitīvs, tad arī cilvēki, kurus satiec, tādi būs. Arī ejot uz sociālo dienestu, vajag būt pozitīvi noskaņotam un veidot sadarbību, tad kopā varēs meklēt risinājumu.''

Pakalpojumus projektā ''Vidzeme iekļauj'' iespējams saņemt arī bērna ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem, kurus Oksana iesaka izmantot: ''Bērniem ir jāredz, ka arī vecāks dodas pie fizioterapeita, ka jārūpējas par sevi, tas arī bērnu motivēs doties uz nodarbībām.''. Arī Priekuļu novada Sociālā dienesta darbiniece Vēsma Veldze iedrošina vērsties sociālajā dienestā ar iesniegumu, lai saņemtu pakalpojumus: ''Vecākiem ir iespēja saņemt fizioterapeita, psihologa, rehabilitologa pakalpojumus, kā arī apmeklēt atbalsta grupas. Līdz šim pakalpojumus ir saņēmuši 11 vecāki, kuri izvēlējušies doties pie fizioterapeita un psihologa. Iespējams, ka ikdienā vecāks neatļautos šādus pakalpojumus finanšu un laika ierobežojumu dēļ, tāpēc noteikti vajag izmantot projektā piedāvātās iespējas. Pozitīvi ir arī tas, ka vecāks pats var izvēlēties, pie kura speciālista vēlas šo pakalpojumu saņemt, gluži tāpat, kā tas ir ar pakalpojumu sniedzēju bērnam ar funkcionāliem traucējumiem. Nozīmīgs ir arī specializētā autotransporta atbalsts, ko sniedz Priekuļu novada Sociālais dienests, tādējādi nodrošinot pašvaldības iedzīvotājiem plašāku saņemto pakalpojumu klāstu.''

Lai arī Priekuļu novada pašvaldības iedzīvotājiem jau šobrīd tiek nodrošināti pakalpojumi, ģimenes, kurās ir pilngadīgs cilvēks ar garīga rakstura traucējumiem, būtiski izjūt dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu trūkumu. Meklējot risinājumu esošajai situācijai, Priekuļu novada pašvaldība ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu plāno veidot specializētās darbnīcas un dienas aprūpes centru cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Šie pakalpojumi ļaus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem labāk integrēties sabiedrībā, attīstīt darba un sociālās prasmes. Šos pakalpojumus izmantos gan cilvēki, kuri pārcelsies uz dzīvi pašvaldībā no valsts sociālās aprūpes centriem, gan cilvēki, kuri jau šobrīd dzīvo pašvaldībā, tomēr bieži pavada ikdienu, neizejot no mājas.

Vairāk informācijas:

ESF projekta ''Vidzeme iekļauj'' vadītāja Ina Miķelsone, mob.t. 29289487, ina.mikelsone@vidzeme.lv
Sociālo pakalpojumu eksperte Laine Zālīte, mob.t. 26536286, laine.zalite@vidzeme.lv
Informāciju sagatavoja: Naula Dannenberga, ESF projekta "Vidzeme iekļauj" sabiedrisko attiecību speciāliste, mob.t. 26148024, naula.dannenberga@vidzeme.lv

Deinstitucionalizācijas projekta īstenošana turpinās

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atbalstu turpinās projekta īstenošana ''Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā'' Nr.9.3.1.1/18/I/024 ietvaros.

Ar 2020.gada 17.decembrī noslēgtajiem Grozījumiem Nr.2 īstenošanas termiņš tiek pagarināts līdz š.g. 31.martam. Šobrīd notiek intensīva cenu aptauju veikšana un līgumu slēgšana inventāra un aprīkojuma iegādei, lai būtu iespējams nodrošināt projektā paredzēto aktivitāšu darbību.

Pēc Grozījumu veikšanas kopējā projekta summa sastāda EUR 213 166.93, no kurām ERAF finansējums EUR 181 191,89 un valsts budžeta dotācija EUR 7 993,76.

Informāciju sagatavoja:
Attīstības nodaļas vadītāja
Vineta Lapsele

Priekuļu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve, 2.kārta

Projekta Nr.18-09-A00702-000057 ietvaros, 2018.gada decembrī ekspluatācijā tika nodots ceļa B7 Rabākas – Stirnas – Fēlikss posms 0.50 km – 0.90 km (Veselavas pagasts), kurā pārbūves darbus veica SIA “Virāža”.

Kopējās pārbūves izmaksas sastāda EUR 44 782.32 (t.sk. PVN), no kurām būvdarbi sastāda 41 734.50 (t.sk.PVN).

Iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem darbi tiks turpināti:

B23 Tautas nams - Upītes posmā 1.30 km – 2.10 km, Priekuļu pagasta Priekuļu novadā;

A12 Auniņi - Penguri posmā 0.00 km – 1.00 km un 2.00 km – 2.9 km Mārsnēnu pagasta Priekuļu novadā;

B3 Kapi – Veģeri – Veclaicenes šoseja posmā 4.60 km – 6.00 km, Veselavas pagasta Priekuļu novadā.

Būprojekta izstrādātājs un Autoruzraudzības veicējs SIA „Ceļu komforts”,  būvuzraudzības darbu veicējs SIA „BaltLine Globe”.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Informāciju sagatavoja:
Vineta Lapsele
Projektu vadītāja

Aktīvi turpinās projekta "Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā" īstenošana

Ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atbalstu aktīvi turpinās projekta ''Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā'' Nr.9.3.1.1/18/I/024 (ERAF) īstenošana ar mērķi attīstīt infrastruktūru kvalitatīvai sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamībai Priekuļu novadā personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Pabeigta telpu vienkāršota atjaunošana Dienas aprūpes centrā un speciālajās darbnīcās Cēsu prospektā 1, Priekuļos, Piekuļu pagastā, Priekuļu novadā.

Uzsākti darbi pie teritorijas labiekārtošanas un telpu iekārtošanas.

Par teritorijas labiekārtošanu ēkai Cēsu prospektā 1, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā2020.gada 1.jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA ''WOLF SYSTEM'' par līgumcenu EUR 56803,67 (bez PVN). Būvuzraudzību teritorijas labiekārtojumam nodrošinās SIA “Marčuks”, ar kuru līgums noslēgts 2020.gada 29.jūnijā par līgumcenu EUR 2002,00 (bez PVN).

Par mēbeļu un to aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu noslēgti līgumi:

4. jūnijā ar SIA ''Lazurīts S'' par līgumcenu EUR 3390,07 (bez PVN),
3. jūnijā ar SIA ''OFFICE SOLUTIONS'' par līgumcenu EUR 1920,00 (bez PVN),
3. jūnijā ar SIA ''L Bizness group'' par līgumcenu EUR 1133,77 (bez PVN),
16. jūlijā ar SIA ''FL Birojs'' par līgumcenu EUR 1673,00 (bez PVN).

Informāciju sagatavoja:
Tūrisma darba organizatore
Elīna Tilaka

Noslēgts līgums par būvniecības un būvuzraudzības darbu veikšanu projekta "Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā" ietvaros

Ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atbalstu ir uzsākta projekta ''Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā'' Nr.9.3.1.1/18/I/024 (ERAF) īstenošana ar mērķi attīstīt infrastruktūru kvalitatīvai sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamībai Priekuļu novadā personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Pēc veiktā iepirkuma, 2020. gada 8. aprīlī tika noslēgts līgums ar SIA ''WOLF SYSTEM'' par būvdarbu veikšanu ''Vienkāršota atjaunošana Dienas aprūpes centrā un speciālajās darbnīcās Cēsu prospektā 1, Priekuļos, Piekuļu pagastā, Priekuļu novadā" par līguma summu EUR 79641,14 (bez PVN) un 6. aprīlī noslēgts līgums ar SIA ''Flager'' par būvuzraudzību ''Būvuzraudzības nodrošināšana Vienkāršotai atjaunošanai Dienas aprūpes centrā un speciālajās darbnīcās un Cēsu prospektā 1, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā'' par līguma summu EUR 1490,00 (bez PVN).

Informāciju sagatavoja:
Tūrisma darba organizatore
Elīna Tilaka

Saņemts apstiprinājums projekta "Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā" īstenošanai

Priekuļu novada pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu projektam ''Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā'' Nr.9.3.1.1/18/I/024, kas tika iesniegts pamatojoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludināto aktuālo konkursu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas ''Izaugsme un nodarbinātība'' specifiskā atbalsta mērķa ''Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā'' pasākuma ''Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai'' ietvaros.

Vienošanās parakstīta 2019.gada 31.jūlijā. Projekta kopējās izmaksas ir 263 325,00 EUR, no tām ERAF finansējums – 223 826,25 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 9 874,69 EUR, pašvaldības finansējums – 29 624,06 EUR.

Projekta vispārīgais mērķis ir attīstīt infrastruktūru kvalitatīvai sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (25 vietas) pieejamībai Priekuļu novadā personām ar garīga rakstura traucējumiem. Specifiskais mērķis ir attīstīt pakalpojumu infrastruktūru kvalitatīvu, institucionālai aprūpei alternatīvu, sociālo pakalpojumu dzīvesvietā personām ar GRT, integrējot sabiedrībā. Projekta mērķa sasniegšanai plānots izveidot dienas aprūpes centru un specializēto darbnīcu pakalpojumu pieaugušajiem ar GRT, kas nodrošinās integrāciju sabiedrībā.

Informāciju sagatavoja:
Tūrisma darba organizatore
Elīna Tilaka

Atpūtas laukuma izveide Jāņmuižā

Priekuļu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Jāņmuižā” Nr.18-09-AL18-A019.2202-000001, kas tika iesniegts pamatojoties uz „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludināto atklāto konkursu projektu apakšpasākumā „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” .

Projekta ietvaros Jāņmuižā ir labiekārtots laukums ar mulčas segumu un uzstādītas sešas rotaļu ierīces: Karuselis 3-12 gadiem, Mazā šķēršļu taka 3-14 gadiem, Šūpoles "ligzda" 6-14 gadiem, Rotaļu komplekss "kaskāde" 6-12 gadiem, Līdzsvara šūpoles 3-6 gadiem, Multifitness gym trenažieris 14.... un vairāk gadiem.

Projekta īstenošanas gadījumā apstiprinātais publiskais finansējums sastāda EUR 15 299.99.

Projekta kopējā summa sastāda EUR 23 094.75 (t.sk.PVN), no kurām būvdarbu izmaksas sastāda EUR 21 909.35.

Būvdarbu veicējs SIA “GoPlay”, būvuzraudzības veicējs SIA “DGP”.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja
Vineta Lapsele

nap-es-leader-logo-ar-tekstu

Uzsākta projekta "Velostatīvu uzstādīšana Priekuļu novadā" īstenošana

Ar „Cēsu rajona lauku partnerība” atbalstu ir uzsākta projekta „Velostatīvu uzstādīšana Priekuļu novadā” Nr.18-09-AL18-A019.2201-000001 (ELFLA) īstenošana.

Pēc veiktā iepirkuma, decembrī tika noslēgts līgums ar SIA “WARSS+” par velostatīvu izgatavošanu un uzstādīšanu Priekuļu novada teritorijā, saskaņā ar Arhitektu SIA  “Marta saule” izstrādāto tehnisko dokumentāciju. Noslēgtā līguma summa sastāda EUR 12 972.29 (neieskaitot PVN). Līgumā noteiktais darbu izpildes termiņš ir 2019.gada 15.jūlijs.

Projekta īstenošanas gadījumā apstiprinātais publiskais finansējums sastāda EUR 9 899.81.

Velostatīvu uzstādīšanas vietas: Priekuļos (Saules parks, Kultūras nams, Sabiedriskais centrs, Sporta birzīte), Liepā (Lielā Ellīte, Kultūras nams, Veidenbauma muzejs, Biblioteka), Mārsnēnos (Tautas nams), Veselavā (Veselavas muiža).

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja
Vineta Lapsele

nap-es-leader-logo-ar-tekstu

Biedrības "Cēsu rajona lauku partnerība" paziņojums
Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
 
Termiņš projektu iesnieguma pieņemšanai 2019. gada 01.marts – 2019. gada 01.aprīlis
5. kārtai piešķirtais ELFLA
publiskais finansējums
EUR 570 000.00
Rīcība 1.1. Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana.
EUR 570 000.00
 
Projektu  īstenošanas termiņš
- Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
- Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu iesniegumu iesniegšana Elektroniski:
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login
Kontaktinformācija Dace Melgalve tālr. 29467509, e-pasts: cesis@partneriba.lv
Kristīne Zaķe tālr. 26100933, e-pasts: cesis@partneriba.lv
Informācija un veidlapas pieejamas “Cēsu rajona lauku partnerības”  mājaslapā www.partneriba.lv un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā : www.lad.gov.lv.
 
LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"
SVVA Stratēģiskais mērķis: M1
Veicināt vietējās ekonomikas ilgtspējīgu attīstību un dažādošanu
Rīcība 1.1. Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana
Rīcībai piešķirtais publiskais finansējums EUR 570 000.00
Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa. Līdz EUR 50 000.00
Atbalsta intensitāte 65%
+5% projektiem, kurus realizē  jauns uzņēmums[1];
Kopprojektam – 70% 
Projektu  īstenošanas termiņš – Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
– Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība
 
5.1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;                 5.1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;                                                                  
5.1.3. Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija (tirdzniecības vietas), jaunu realizācijas veidu īstenošana. Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija. Darba vides iekārtošana, uzlabošana. Tirdzniecības vietu iekārtošana. Tirdzniecības veidu dažādošana, izbraukumu tirdzniecība, e-vide, u.t.t .                                      
5.1.4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanai.                                                     
Rīcības apraksts
 
Darbību apraksts: 
Jaunu uzņēmumu radīšana un esošo uzņēmumu darbības attīstība;
Jaunu produktu, pakalpojumu izveide un esošo produktu un pakalpojumu attīstība;
Mājražošanas un amatniecības attīstība un dažādošana iepakošana un to realizēšana tirgū;
Lauksaimniecības produktu pārstrāde, tajā skaitā, saražotās produkcijas iepakošana un to realizēšana tirgū;
Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības produktu un pakalpojumu attīstība un dažādošana;
Jaunu tūrisma pakalpojumu un produktu attīstība un esošo uzlabošana un dažādošana;
Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija (tirdzniecības vieta);
Tirgus vietas iekārtošana, uzlabošana, labiekārtošana;
Citu veidu vietējās produkcijas tirgus noieta sekmēšana (piemēram, internetveikala ierīkošana, izbraukumu tirdzniecība );
Darbinieku produktivitātes un kvalifikācijas kāpināšana.
Darbību īstenošanas vieta:
Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerības” darbības teritorijā,  kā arī ārpus biedrības „Cēsu rajona lauku partnerības” darbības teritorijas (atbilstoši MK Nr.590 13.2 punktiem).
Papildus iesniedzamie dokumenti:  Projekta pieteikumam pievienotas fotofiksācijas, kas attiecas uz projekta īstenošanu (vietas, telpas, pamatlīdzekļu). Ja attiecas nodomu protokoli.

Pretendentam ir jāsasniedz vismaz 1 rezultatīvais rādītājs, kas norādīti SVVA stratēģijas 3.3. nodaļā  Rīcību rezultātu rādītāji

Radīta jauna darbavieta;
Izveidots jauns uzņēmums;
Palielināts neto apgrozījums vai ražošanas apjoms.


VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Rīcība 1.1 Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana un attīstība, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana .Minimālais punktu skaits, kas iegūstams, lai projekts saņemtu pozitīvu atzinumu 15punkti.
 
Nr.
 
Kritēriji:
 
Atsauce uz veidlapu
1. Administratīvie vērtēšanas  kritēriji:
1.1.
 
Projekta iesnieguma atbilstība:

1) iesniegts termiņā;
2) atbilst stratēģijas mērķim;
3) atbilst rīcībai;
4) atbilst īstenošanas vietai[2].
(Ja projekts kādā kritērijā neatbilst un tiek novērtēts ar 0, tad projekts tālāk netiek vērtēts, saņem negatīvu atzinumu un kopējais punktu skaits netiek piešķirts, atzinumā norādot 0 punkti).
B


B5
B1
B7

Viss projekta iesniegums
 
2.
 
Kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji: Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2
2.1.
 
Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija, tirgus analīze un pamatotas plānotās aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi

1)      projektā detalizēti aprakstīta esošā situācija plānotās aktivitātes – 2 punkti;
2)      projektā daļēji aprakstīta esošā situācija un plānotās aktivitātes – 1 punkts;
3)      projektā nav aprakstīta esošā situācija un plānotās aktivitātes – 0 punkti.
A1 B5 B6 B8 B14 
2.2.
 
Projektā paredzētais finansējuma apjoms ir pamatots (tirgus izpēte paredzētajām aktivitātēm)un finanšu informācija (ieņēmumu un izdevumu) pamatotība, lai sasniegtu projekta mērķi).

1)      finansējums detalizēti aprakstīts un pamatots – 2 punkti;
2)      finansējums daļēji aprakstīts un pamatots – 1 punkts;
3)      projekta finansējums nav atbilstošs – 0 punkti.
 
B6 B9 B10

C sadaļa
 
2.3.
 
Projekta ieguldījums nodarbinātības veicināšanā.*

1)      Radītas divas vai vairāk pilna laika darba vietas– 2 punkti;
2)      radīta viena pilna laika darba vieta – 1 punkts;
3)      netiek radīta darba vieta – 0 punkti
 
B4 B4.1 B6

C sadaļa
 
2.4.
 
Projektā aprakstīts iespējamo risku izvērtējums, pasākumu plāns risku novēršanai vai samazināšanai.

1)      detalizēti aprakstīti riski un pamatotas darbības to novēršanai vai samazināšanai – 2 punkti;
2)      daļēji aprakstīti riski un pamatotas darbības to novēršanai vai samazināšanai – 1 punkts;
3)      nav aprakstīti riski un darbības to novēršanai vai samazināšanai – 0 punkti.
 
B15
 
2.5.
 
Projektam plānota ilgtspēja.

1)      detalizēti aprakstīta projekta plānoto rezultātu uzturēšana ilgtermiņā – 2 punkti;
2)      daļēji aprakstīta projekta plānoto rezultātu uzturēšana ilgtermiņā – 1 punkts;
3)      nav aprakstīta projekta plānoto rezultātu uzturēšana ilgtermiņā – 0 punkti.
B6 B15

C sadaļa
 
2.6. Projekts ir inovatīvs partnerības pagastu mērogā, ja izpilda vienu no inovācijas pazīmēm (inovācijas pazīmes novērtējums skaidrots VAS 2.3.punktā),ir aprakstīts

1)      projekts ir inovatīvs CRLP teritorijā – 2 punkti;
2)      projekts ir inovatīvs novadā – 1.5 punkti;
3)      projekts ir inovatīvs pagastā/pilsētā – 1 punkts;
4)      projekts ir inovatīvs tikai projekta iesniedzēja darbības nodrošināšanai – 0.5 punkti;
5)      projekts nav inovatīvs – 0 punkti
 
B3 B3.1
2.7.
 
Projekta iesniegumam ir pievienota projekta pamatojošā dokumentācija (atbilst 13.10.2015.MK Not.Nr.590 43.punktam)

1)      Projekta iesniegumam pievienota visa projekta pamatojošā dokumentācija  – 2 punkti;
2)      Projekta iesniegumam pievienota daļēja projekta pamatojošā dokumentācija  – 1 punkts;
3)      Projekta iesniegumam nav pievienota projektu pamatojošā dokumentācija  – 0 punkti.
D1
 
2.8.
 
Projektā paredzēta publicitāte un informācijas izplatīšana par projekta rezultātiem, nodrošinot atsauci uz CRLP.*

         1) aprakstīta publicitātes un informācijas izplatīšana, nodrošinot atsauci uz CRLP – 2 punkti; papildus sasniedzamais rādītājs kas jāsasniedz projekta uzraudzības laikā.
        2) nav aprakstīta publicitātes un informācijas izplatīšana, nodrošinot atsauci uz CRLP – 0 punkti.
B13
 
3.
 
Specifiskie vērtēšanas kritēriji: Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu 0 - 3
 
3.1.
 
Tiks izmantoti/iesaistīti vietējie resursi  (izejmateriāli, cilvēkresursi)*

1)      apmācībās izmantoti/iesaistīti vietējie resursi – 3 punkti;
2)      ražošanā izmantoti/iesaistīti vietējie resursi – 2 punkti;
3)      pakalpojumu sniegšanā izmantoti/iesaistīti vietējie resursi – 1 punkts;
4)      netiek izmantoti/iesaistīti vietējie resursi – 0 punkti
B6 B14 B15

D sadaļa
 
3.2.
 
Projekta darbības virziens

1)      Ražošana – 2 punkti;
2)      Pakalpojumu sniegšana – 1 punkts.
B5 B6
 
3.3.
 
Projekts atbilst kopprojekta definējumam normatīvo aktu izpratnē

1)      tiek īstenots kopprojekts – 2 punkti;
2)      netiek īstenots kopprojekts – 0 punkti.
A2
 
Maksimālais punktu skaits – 25 punkti
 
4.
 
Noteicošie vērtēšanas kritēriji, pie vienādu punktu skaita:
 
4.1.
 
Projekts, kas izpilda vairāk rīcības rezultatīvo rādītāju. Par katru paredzēto rezultatīvo rādītāju izpildi papildus piešķirt 0.001 punktu. B4 B4.1
 
4.2.
 
Atbalsta pretendenta attiecināmās izmaksas ir mazākas pret maksimāli pieļaujamo attiecināmo izmaksu summu. Piemēram: Ja 2 projektiem vienāds punktu skaits, tad tas projekts, kam mazākas attiecināmās izmaksas pret kopējām, saņem 0.001 punktu un kam lielākas – tas saņem 0 punktus. Ja 3 projekti ar vienādu punktu skaitu, tad projekts, kam vismazākās attiecināmās izmaksas saņem 0.002 punktus, otrs, kam mazākas attiecināmās izmaksas saņem 0.001 punktu un trešais projekts, kam lielākās attiecināmās izmaksas saņem 0. punktus. Utt.
 
B9
 
4.3.
 
Pretendents ir saņēmis atbalstu iepriekšējās kārtās plānošanas perioda ietvaros (Partnerības vērtēšanas komisija izvērtējot projektu sniegusi atzinumu – Atbilst) 

Pretendenta projekts vai projekti saņēmuši vismaz minimālo punktu skaitu un atzinumu – atbilst stratēģijai. Tas pretendents, kas iesniedzis vismazāk projektus pēc skaita, tas saņem vislielāko punktu skaitu. Piemēram: Ja 2 projekti ar vienādu punktu skaitu, tad viens pretendents iesniedz projektu pirmo reiz un saņem 0.001 punktu, otrs pretendents iesniedzis projektu atkārtoti vai iesniedz citu projektu – saņem 0 punktus. Ja viens pretendents iesniedzis kopā ar vērtējamo projektu 3 projektus un otrs pretendents 5 projektus, tad attiecīgi pirmais pretendents saņem 0.001 punktu un otrais 0 punktus. Ja 3 pretendenti ar vienādu punktu skaitu, tad pēc šīs metodes ar mazāko projektu skaitu saņem 0.002 punktus, nākamais 0.001 punktu un pretendents, kas iesniedzis visvairāk projektus saņem 0 punktus.
 
VRG datu bāzes informācija
 
* kritērijos minēto nosacījumu  izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam”

 

[1] Par jaunu uzņēmumu tiek uzskatīts uzņēmums vai fiziska persona, kas uz projekta iesniegšanas brīdi plāno reģistrēt darbību vai reģistrācija nav vecāka par 1 gadu.
[2]Īstenošanas vieta var ārpus CRLP teritorijas (Atbilstoši MK noteikumiem Nr.590 13.2 punktiem)

Seminārs par bērnu un pusaudžu atkarības pazīmju atpazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām

Trešdien, 13.martā no plkst.17.00 līdz plkst.19.00 Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē notiks seminārs par bērnu un pusaudžu atkarību izraisošo vielu lietošanas un procesu atkarības pazīmju agrīnu atpazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām.

Semināru vadīs psiholoģe psihoterapeite Benita Griškeviča

Papildus informācija par semināru un pieteikšanās: Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Iveta Zariņa, tālr. 6412319513.

CRLP izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Termiņš projektu iesnieguma pieņemšanai 2019. gada 26.marts – 2019. gada 26.aprīlis
6. kārtai piešķirtais ELFLA
publiskais finansējums

374 184.93 EUR

 
Rīcībai 2.1. Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai
168 383.22 EUR 

Rīcībai 2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana
205 801.71 EUR  
Projektu  īstenošanas termiņš
-          Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
-          Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
-          Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

 

Projektu iesniegumu iesniegšana
 
Elektroniski:
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login
 
Kontaktinformācija
 
Dace Melgalve tālr. 29467509, e-pasts: cesis@partneriba.lv
Kristīne Zaķe tālr. 26100933, e-pasts: cesis@partneriba.lv
Informācija un veidlapas pieejamas “Cēsu rajona lauku partnerības”  mājaslapā www.partneriba.lv un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā : www.lad.gov.lv.

 

LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
SVVA Stratēģiskais mērķis:
 
M2Pievilcīgas dzīves vides un sabiedriski aktīvas vietējo kopienu attīstības veicināšana
Rīcība 2.1.
 
Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai
Rīcībai piešķirtais finansējuma  apmērs   168 383.22 EUR 
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR līdz EUR 25 000.00
Maksimālā atbalsta intensitāte (%) 90%
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590

5.2.1. punktā minētā darbība
 
Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.


 
Rīcības darbību apraksts
 
Apdzīvoto vietu publiskā infrastruktūra; 
•       Infrastruktūras izveide dabas un kultūras objektos, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu un/vai pamatota pašvaldības attīstības programmā;
•       Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana.    
Papildus iesniedzamie dokumenti
 
 • Fiziskai personai jāpievieno- Izziņa vai izdruka no (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vai pašvaldības) reģistra par deklarēto dzīvesvietu, iesniedzama kopā ar projekta pieteikumu.
 • pievienots papildus materiāls par projekta mērķauditorijas novērtēšanu (piemēram, aptaujas, forumi u.tml.)
 • Projekta pieteikumam pievienotas fotofiksācijas, kas attiecas uz projekta īstenošanu (vietas, telpas, pamatlīdzekļu u.c.).
Pretendentam ir jāsasniedz vismaz 1 sasniedzamais rezultatīvais rādītājs, kas norādīti SVVA 3.3. nodaļā  Rīcību rezultātu rādītāji
 
·         Labiekārtotas publiskās teritorijas
·         Uzlabota infrastruktūra
 


 

LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
SVVA Stratēģiskais mērķis:
 
M 2Pievilcīgas dzīves vides un sabiedriski aktīvas vietējo kopienu attīstības veicināšana
Rīcība 2.2.  Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana
Rīcībai piešķirtais finansējuma  apmērs   205 801.71 EUR  
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR līdz EUR 17 000.00
Maksimālā atbalsta intensitāte (%) 90%
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590
5.2.2. punktā minētā darbība
Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.


Rīcības darbību apraksts


 
 • Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, sporta, kultūras, interešu centru, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai un dažādošanai;
 • Vides aizsardzības aktivitātēm;
 • Lauku tradīciju un kultūras mantojuma stiprināšana un attīstība;
 • Apmācību organizēšana, amatu prasmju apguve;
 • Infrastruktūras izveidošana sporta objektos.
Papildus iesniedzamie dokumenti


 
 • Fiziskai personai jāpievieno- Izziņa vai izdruka no (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vai pašvaldības) reģistra par deklarēto dzīvesvietu, iesniedzama kopā ar projekta pieteikumu.
 • Projekta pieteikumam pievienots papildus materiāls par projekta mērķauditorijas novērtēšanu (piemēram, aptaujas, anketas, forumi u.tml.)
 • Projekta pieteikumam pievienotas fotofiksācijas, kas attiecas uz projekta īstenošanu (vietas, telpas, pamatlīdzekļu u.c.).
Pretendentam ir jāsasniedz vismaz 1 sasniedzamais rezultatīvais rādītājs, kas norādīti SVVA stratēģijas nodaļā - Rīcību rezultātu rādītāji
 • Uzlabota sporta, kultūras, mūžizglītības pasākumu un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūra un/vai saturiskais piedāvājums;
 • Radīti infrastruktūras objekti/pasākumi, kas veicina jauniešu piesaisti lauku teritorijai.
Aicinām uz bezmaksas nodarbību par ekonomisku un veselīgu uzturu Priekuļu novadā

Nodarbība norisināsies 20.03.2019.
Laiks: 12:30-14:30
Vieta "Tautas nams", Mārsnēni, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads
Iepriekšēja pieteikšanās pie Vinetas Lapseles pa tālruni +371 28616777

Seminārs Liepā par bērnu un pusaudžu atkarības pazīmju atpazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām

Trešdien, 3.aprīlī no plkst. 14:30 līdz 16:30 Liepas  pamatskolā notiks seminārs par bērnu un pusaudžu atkarību izraisošo vielu lietošanas un procesu atkarības pazīmju agrīnu atpazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām.

Semināru vadīs psiholoģe psihoterapeite Benita Griškeviča

Papildus informācija par semināru un pieteikšanās: Liepas pamatskolas direktore Anžela Kovaļova vai pa tālr. 64195445

Par bērnu drošību rotaļu laukumos rūpējamies kopā!

Sākoties vasarai un siltajam laikam, palielinājies arī Priekuļu sporta birzītes bērnu rotaļu laukuma, Jāņmuižas bērnu un jauniešu atpūtas laukuma un Veselavas pagasta rotaļu šķēršļu takas  apmeklētāju skaits. Priekuļu novada pašvaldība aicina bērnu vecākus būt vērīgiem un ziņot pašvaldībai par bojātām ierīcēm vai citiem bojājumiem, kurus nepieciešams novērst. Bojājumus var pieteikt zvanot pa tālr. 29425621.

Projekti „Teritorijas labiekārtošana „Sporta birzītē” Priekuļos, pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai”” Nr.16-09-AL18-A019.2201-000023 (ELFLA), „Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Jāņmuižā” Nr.18-09-AL18-A019.2202-000001 (ELFLA) un  “Aktīvo rotaļu šķēršļu takas izveidošana Veselavas pagasta bērnudārza teritorijā” Nr.17-09-AL18-A019.2202-000020 (ELFLA) īstenoti ar Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” atbalstu, izsludinātajā atklātā projektu konkursā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros.

b_250_250_16777215_00_images_LOGO_LEADER-Sabiedriba-ar-dveseli.jpg

Realizēts projekts "Velostatīvu uzstādīšana Priekuļu novadā"

Ar ''Cēsu rajona lauku partnerība'' atbalstu ir realizēts projekts ''Velostatīvu uzstādīšana Priekuļu novadā'' Nr.18-09-AL18-A019.2201-000001 (ELFLA).

Pēc veiktā iepirkuma, decembrī tika noslēgts līgums ar SIA “WARSS+” par velostatīvu izgatavošanu un uzstādīšanu Priekuļu novada teritorijā, saskaņā ar Arhitektu SIA “Marta saule” izstrādāto tehnisko dokumentāciju.

Kopējās projekta īstenošanas izmaksas sastāda EUR 19582,09 (t.sk. PVN).

Velostatīvi uzstādīti Priekuļos (Saules parkā, pie Kultūras nama, Sabiedriskā centra un Sporta birzītē), Liepā (pie Lielās Ellītes, Kultūras nama, Veidenbauma muzeja, Bibliotēkas), Mārsnēnos (pie Tautas nama), Veselavā (pie Veselavas muižas).
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

b_250_250_16777215_00_images_LOGO_LEADER-Sabiedriba-ar-dveseli.jpg

Saņemts apstiprinājums projekta “Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā" īstenošanai

Priekuļu novada pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu projektam „Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā” Nr.9.3.1.1/18/I/024, kas tika iesniegts pamatojoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludināto aktuālo konkursu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros.

Vienošanās parakstīta 2019. gada 31. jūlijā. Projekta kopējās izmaksas ir 263 325,00 EUR, no tām ERAF finansējums – 223 826,25 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 9 874,69 EUR, pašvaldības finansējums – 29 624,06 EUR.

Projekta vispārīgais mērķis ir attīstīt infrastruktūru kvalitatīvai sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (25 vietas) pieejamībai Priekuļu novadā personām ar garīga rakstura traucējumiem. Specifiskais mērķis ir attīstīt pakalpojumu infrastruktūru kvalitatīvu, institucionālai aprūpei alternatīvu, sociālo pakalpojumu dzīvesvietā personām ar GRT, integrējot sabiedrībā. Projekta mērķa sasniegšanai plānots izveidot dienas aprūpes centru un specializēto darbnīcu pakalpojumu pieaugušajiem ar GRT, kas nodrošinās integrāciju sabiedrībā.

Informāciju sagatavoja:
Tūrisma darba organizatore
Elīna Tilaka

b_250_250_16777215_00_images_LOGO_LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png

Uzsākta projekta "Ideju darbnīca" īstenošana

Ar „Cēsu rajona lauku partnerība” atbalstu ir uzsākta projekta „Ideju darbnīca” Nr.19-09-AL18-A019.2202-000002 (ELFLA) īstenošana.

Pēc veiktā iepirkuma, augustā tika noslēgts līgums ar SIA “REIMIKS” par TELPU IZBŪVI Raiņa 8, Priekuļos, saskaņā ar Arhitektu SIA  “DIDRIHSONS&DIDRIHSONS” izstrādāto tehnisko dokumentāciju. Noslēgtā līguma summa sastāda EUR 27766,69 (neieskaitot PVN). Līgums noslēgts 2019.gada 8. augustā.

Projekta īstenošanas gadījumā apstiprinātais publiskais finansējums sastāda EUR 15300,00.

Projekta mērķis ir telpu izveidošana radošo darbību un pašizpausmes iespēju veicināšanai Priekuļu novada iedzīvotājiem. Mērķa sasniegšana nodrošinās dažādu interešu grupu izveidošanos, interešu centra izveidošanos, iedzīvotāju personisko pilnveidi un prasmju pilnveidošanu, sabiedrisko aktivitāšu popularizēšanu, mūžizglītības un izglītošanās iespēju dažādotu piedāvājumu, radošu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanu.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Informāciju sagatavoja:
Tūrisma darba organizatore
Elīna Tilaka

b_250_250_16777215_00_images_LOGO_logooo.jpg

Pabeigti visi projekta Nr.18-09-A00702-000057 ietvaros pārbūvētie grants ceļi

Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» realizētā projekta Nr.18-09-A00702-000057 ietvaros ceļu pārbūve pabeigta un tie nodoti ekspluatācijā.

2018. gada beigās un 2019. gadā ekspluatācijā nodotie ceļa posmi:

1) B7 Rabākas – Stirnas – Fēlikss posms 0.50 km – 0.90 km (Veselavas pagasts)

pārbūves izmaksas - EUR 44 782.32 (t.sk. PVN),
no tām būvdarbi sastāda EUR 41 734.50 (t.sk.PVN),
pārbūves darbus veica SIA “Virāža”.
2) B23 Tautas nams - Upītes posmā 1.30 km – 2.10 km (Priekuļu pagasts)

pārbūves izmaksas – EUR 92379.63 (t.sk. PVN),
no tām būvdarbi sastāda EUR 86758.32 (t.sk.PVN),
pārbūves darbus veica SIA “Limbažu ceļi.”
3) A12 Auniņi - Penguri posmā 0.00 km – 1.00 km un 2.00 km – 2.9 km (Mārsnēnu pagasts);

pārbūves izmaksas – EUR 170847.93 (t.sk. PVN),
no tām būvdarbi sastāda EUR 159 211.26 (t.sk. PVN),
pārbūves darbus veica SIA “Limbažu ceļi”.
4) B3 Kapi – Veģeri – Veclaicenes šoseja posmā 4.60 km – 6.00 km, (Veselavas pagasts)

pārbūves izmaksas – EUR 102836.07 (t.sk. PVN),
no tām būvdarbi sastāda EUR 94787.89 (t.sk. PVN),
pārbūves darbus veica SIA “Virāža”.
Būvprojekta izstrādātājs un Autoruzraudzības veicējs SIA „Ceļu komforts”, būvuzraudzības darbu veicējs SIA „BaltLine Globe”.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.
Informāciju sagatavoja:
Elīna Tilaka
Tūrisma darba organizatore

b_250_250_16777215_00_images_LOGO_LAD-NAP-ES-logo.jpg

Projekts "Ideju darbnīca" īstenots

Priekuļu novada pašvaldība ir realizējusi projektu „Ideju darbnīca” Nr.19-09-AL18-A019.2202-000002 Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju».

Projekta ietvaros tika izveidotas telpas radošo darbnīcu un pašizpausmes iespēju veicināšanai Priekuļu novada iedzīvotājiem, lai nodrošinātu dažādu interešu grupu izveidošanos, iedzīvotāju personisko pilnveidi un prasmju pilnveidošanu, sabiedrisko aktivitāšu popularizēšanu, mūžizglītības un izglītošanās iespēju dažādotu piedāvājumu, kā arī radošu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanu.

Kopējā līguma būvdarbu summa sastāda EUR 27345.70 (neieskaitot PVN). Būvdarbu veicējs SIA “REIMIKS”. Būvuzraudzības veica SIA “DGP” par kopējo līguma summu EUR 800.00 (ieskaitot nodokļus).

Objekts ekspluatācijā nodots 2020. gada 20. februārī.

Vairāk informācijas par Eiropas Laksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Tilaka
Tūrisma darba organizatore

b_250_250_16777215_00_images_LOGO_LEADER-Sabiedriba-ar-dveseli.jpg

Noslēgts līgums par būvniecības un būvuzraudzības darbu veikšanu projekta "Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā" ietvaros

Ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atbalstu ir uzsākta projekta „ Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā” Nr.9.3.1.1/18/I/024 (ERAF) īstenošana ar mērķi attīstīt infrastruktūru kvalitatīvai sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamībai Priekuļu novadā personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Pēc veiktā iepirkuma, 2020. gada 8. aprīlī tika noslēgts līgums ar SIA “WOLF SYSTEM” par būvdarbu veikšanu “Vienkāršota atjaunošana Dienas aprūpes centrā un speciālajās darbnīcās Cēsu prospektā 1, Priekuļos, Piekuļu pagastā, Priekuļu novadā" par līguma summu EUR 79641,14 (bez PVN) un 6. aprīlī noslēgts līgums ar SIA “Flager” par būvuzraudzību “Būvuzraudzības nodrošināšana Vienkāršotai atjaunošanai Dienas aprūpes centrā un speciālajās darbnīcās un Cēsu prospektā 1, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā” par līguma summu EUR 1490,00 (bez PVN).

Informāciju sagatavoja:
Tūrisma darba organizatore
Elīna Tilaka

b_250_250_16777215_00_images_LOGO_LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png

Īstenots projekts par "Ūdens brīvkrāna uzstādīšanu Sporta birzītē, Priekuļos"

Īstenots projekts “Ūdens brīvkrāna uzstādīšana Sporta birzītē, Priekuļos”  Nr. 20-09-AL18-A019.2201-000001, kas tika iesniegts pamatojoties uz “Cēsu rajona lauku partnerība” atbalstu, kā arī pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta izsludināto aktuālo konkursu Eiropas Lauksaimniecības fonda Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcības “Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” ietvaros.

Ideja par dzeramā ūdens brīvkrānu Sporta birzītē nākusi no novada iedzīvotājiem un Sporta birzītes apmeklētājiem, kas Priekuļu novada pašvaldības sociālajā kontā Facebook, aptaujas veidā (94% jeb 421 cilvēku atbalstu) izteica vēlmi, lai Sporta birzītē tiktu uzstādīt dzeramais ūdens krāns.

Projekta ietvaros ir uzstādīts ūdens brīvkrāns Sporta birzītē, kas nodrošina brīvi dzeramā ūdens pieejamību Sporta birzītes apmeklētājiem un citiem aktīvā dzīves veida piekritējiem.

Ūdens brīvkrānam ir pieejami divi atsevišķi krāni, viens, kas ir domāts ūdens pudeļu pildīšanai, bet otrs, kas ir domāts ūdens dzeršanai. Dzeramais ūdens bez maksas ir pieejams sezonā ikvienam, jebkurā diennakts laikā. Ūdens brīvkrāns nedarbosies ziemas periodā, tas tiks atslēgts, lai pasargātu no ūdens sasalšanas krānā.

Projekta ietvaros tika arī labiekārtota un uzlabota infrastruktūrā Sporta birzītē. Pēdējos gados ir ievērojami pieaudzis vides piesārņojums. Bezatkritumu jeb zero waste dzīvesveids gūst arvien lielāku popularitāti, kam pamatā ir vēlme pakāpeniski samazināt savu radīto atkritumu daudzumu. Līdz ar to tiek domāts par alternatīviem risinājumiem, lai samazinātu vides piesārņojumu.  Ūdens brīvkrāna uzstādīšana sekmē pievērst lielāku uzmanību bezatkritumu dzīvesveidam, samazinot atkritumu daudzumu un  ļaut apmeklētājiem domāt citādi – domāt zaļi.

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 7018.00, no tām publiskais finansējums sastāda EUR 6316.20.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietne.


Tūrisma darba organizatore
Santa Vaišļa

brīvkrāns

Priekuļu birzītē uzstādīts velosipēdu remonta statīvs

Priekuļu novada pašvaldība piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras rīkotajā konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” un pateicoties novada iedzīvotāju aktīvajam balsojumam Priekuļu novada pašvaldība saņēmusi apbalvojumu "Par pašvaldības iniciatīvu un iesaisti konkursā” EUR 2000 vērtībā.

Pēc konkursa noteikumiem balvu 2020. gada laikā jāizmanto atbalsta pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanai ģimenēm ar bērniem vai vides veidošanai, tai skaitā infrastruktūras attīstībai.

Par saņemto naudas balvu Priekuļu novada pašvaldība Priekuļu Sporta birzītē jūnijā uzstādīja velosipēdu remonta statīvu, kurā ikviens var pārbaudīt spiedienu riepās, izmantojot pieejamos remonta instrumentus, veikt nelielus velosipēda apkopes darbus, kā arī piepumpēt riepas velosipēdiem vai bērnu ratiņiem. Apbalvojuma ietvaros uzstādīti arī soli un atkritumu urna. Iedzīvotājiem jaunais pakalpojums pieejams bez maksas jebkurā diennakts laikā!

Velo remonta staciju, trīs solus un atkritumu urnu par kopējo summu EUR 2392,17 (ieskaitot PVN) piegādāja un uzstādīja SIA “GoPlay”. 

b_250_250_16777215_00_images_LOGO_vraa.jpgb_250_250_16777215_00_images_LOGO_varam.png

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Cēsu novada pašvaldība (Priekuļu pārvaldes apvienība), 22.02.2021. noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

m

Projekta īstenotājs Izglītības kvalitātes valsts dienests
Projekta sadarbības partneris
 
·     Latvijas pašvaldības;
·     Valsts profesionālās izglītības iestādes.
Projekta mērķis
 
Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.
Projekta īstenošanas laiks 22.02.2021.–31.12.2022.
Projekta mērķaudotorija
 
2020./2021. m.g. 5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;

1.– 4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

2021./2022. m.g. 1.-12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni; 1.– 4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.
Projektā sniegtais atbalsts
 
Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs)
Projektā iesaistītās novada skolas
 
Priekuļu vidusskola
Liepas pamatskola
Projekta īstenošanas pamats
 
Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi
Finansējums
 
Periodā 2021./2022. māc.g. 1. semestrī sadarbības partneriem plānotais finansējums ir 15980.87 EUR euro
Kontaktinformācija
 
Anžela Kovaļova: anzela.kovalova@priekuli.lv
Tālr. 26438484
Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā
 
Tālr.: 28684847 E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv
 
Plašāka informācija par projektu
 
https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/
http://www.pumpurs.lv/
https://www.facebook.com/pumpurs.lv/
 

b_250_250_16777215_00_images_LOGO_ESF___IKVD_logo_ansamblis.jpg 

Deinstitucionalizācijas projekts īstenots

Šajā pavasarī Priekuļu novadā ar Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta ”Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā”Nr.9.3.1.1/18/I/024 palīdzību durvis vēra Dienas aprūpes centrs Priekuļos.

Jaunā struktūrvienība Dienas aprūpes centrā nodrošina personām ar garīga rakstura traucējumiem dienas laikā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanas iespējas. Ir iekārtotas nodarbību telpas, kas aprīkotas ar nepieciešamo inventāru un materiāliem. Specializētajās darbnīcās iekārtas sveču liešanai un ziepju izgatavošanai. Šūšanas darbnīcā var apgūt prasmes darbā ar šujmašīnām. Liels izaicinājums ir tekstilapdrukas iekārta, kas dod iespēju savu sapņu zīmējumu uzlikt uz auduma.

Fiziskajām aktivitātēm un individuālajām fizioterapeita nodarbībām ir plaša zāle ar nepieciešamo sporta inventāru, kas veicina fizisko attīstību. Iekārtotas atpūtas un relaksācijas telpas, kur personas var atgūt spēkus un enerģiju jauniem izaicinājumiem.

Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem tiek nodrošināts transports Priekuļu novada robežās nokļūšanai uz nodarbībām un atpakaļ un pakalpojumi pieejami personām, kas savu dzīves vietu deklarējuši Priekuļu novadā.

Par klientu labsajūtu rūpējas ar radošām idejām bagāti darbinieki-sociālais darbinieks, specializēto darbnīcu vadītāja, sociālais rehabilitētājs un aprūpētāja. Strādājot vienotā komandā mūsu galvenais uzdevums veicināt šo personu fizisko un intelektuālo attīstību, zināšanu un iemaņu apguvi, kas nepieciešamas sekmīgai integrācijai sabiedrības dzīvē.

Multisensorā istaba pirmsskolniekiem

Ar „Cēsu rajona lauku partnerība” atbalstu Priekuļu novada pašvaldība īstenojusi projektu „Multi sensorās istabas izveide sajūtu attīstīšanai” Nr.20-09-AL18-019.2202-000004, kas tika iesniegts pamatojoties uz „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludināto atklāto konkursu projektu apakšpasākumā „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” .

Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes telpās LEADER projekta ietvaros decembra sākumā tika ierīkota multisensorā istaba. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 4506.04 EUR, no kuriem publiskais finansējums – 4055.44 EUR.

Mazie pirmsskolnieki šo telpu jau ir nodēvējuši par ‘’Brīnumu istabu’’. Telpa kalpos kā relaksācijas istaba pirmsskolniekiem. Tajā atrodas mīksts grīdas segums, mīkstie sēžamie kluči, bumbiņu baseins, gaismas stabs – burbuļu caurule, kas maina krāsu un izdala maigu vibrāciju. Arī dažādi izgaismoti vadi un spoguļi telpiskā efekta radīšanai. Brīnumu radīšanai uz grieztiem būs iespēja projicēt varavīksnes efektu. Telpā atrodas arī gaismas galds, kas paredzēts smilšu spēlēm.

 Šī telpa radīta, lai piepildītu bērnu iekšējo pasauli ar relaksācijas vai stimulācijas sajūtām. Vide brīnumu istabā ir paredzēta aktīvai vai pasīvai mijiedarbībai, un vienlaikus, lai veicinātu uztveres motivāciju, intereses izraisīšanu un nostiprināšanu. Telpas īpašās noskaņas ietekmē attīstās visu iesaistīto maņu – redzes, dzirdes, taustes pieredze, kas veicina terapeitisko efektu bērniem.

Šī brīnumu istaba būs kā mācību līdzeklis un palīgs pedagogiem un speciālistiem individuālu nodarbību vadīšanai izglītojamiem, vieta satraukuma mazināšanai, atrodot harmoniju ar apkārtējo vidi, lai atjaunotu emocionālo līdzsvaru, stiprinātu nervu sistēmu.

Saskaņā ar projekta nosacījumiem, multisensorā istaba būs pieejama arī apkārtējo pagastu pirmsskolas vecuma bērniem.

Ja brīnumiem tic, tad brīnumi notiek. Tādēļ lielu paldies no iestādes pedagogiem un pirmsskolniekiem par atsaucību idejas īstenošanā un finansējuma piesaistē sakām Priekuļu novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājai Vinetai Lapselei

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development.

istaba pirmsskolniekiem

Realizēta Priekuļu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve, 3. kārta

Projekta Nr.19-09-A00702-000083 ietvaros, 2020.gada novembrī ekspluatācijā tika nodots pārbūvētais ceļa posms Jaunrauna – Smurģi posms 0,80 km – 1,70 km garumā, kurā pārbūves darbus veica SIA “Virāža” un ceļa posms Valmieras ceļš – Ģībolas – Garkalnes ceļš 0.70 km -1.40 km, kurā pārbūves darbus veica SIA "DANKERS&PARTNERI".

Pārbūves darbi tika īstenoti Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» ietvaros. Kopējās izmaksas ceļa posmam Jaunrauna – Smurģi sastāda EUR 62 284.13 (t.sk. PVN), no kurām būvdarbi sastāda 57 209.18 (t.sk. PVN) un ceļa posmam Valmieras ceļš – Ģībolas – Garkalnes ceļš kopējās izmaksas 64 480.51 (t.sk.PVN), no kurām būvdarbi sastāda 60 252.48(t.sk.PVN) . Publiskais finansējums sastāda 90% no attiecināmām izmaksām. Būvprojekta izstrādātājs un Autoruzraudzības veicējs SIA”Global Project”, būvuzraudzības darbu veicējs SIA “Regeva”.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_lv

Informāciju sagatavoja:
Attīstības nodaļas vadītāja
Vineta Lapsele

Grants celji

Teritorijas labiekārtošana Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros

Ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atbalstu īstenota teritorijas labiekārtošana ēkai Cēsu prospektā 1, Priekuļos, projekta “Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā” Nr.9.3.1.1/18/I/024 ietvaros.
Rezultātā ir izbūvēta lapene, lietus kanalizācija, stāvlaukums, divi pandusi pie ieejas durvīm, uzstādīti trīs apgaismes stabi, uzstādīts velostatīvs, soliņi un atkritumu urnas.
Projekta kopējā summa sastāda EUR 74 517.15 (t.sk.PVN), no kurām būvdarbu izmaksas sastāda EUR 66 552.93.
Būvdarbu veicējs SIA “WOLF SYSTEM”, būvuzraudzības veicējs SIA “Marčuks”.

logo raksts Vineta

Radītas koptelpas ar inovatīvu pieeju "Ideju darbnīca"

Priekuļu novada pašvaldība ir veiksmīgi realizējusi projektu “Ideju darbnīca” Nr.19-09-AL18-A019.2202-000002 Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Lai piedāvātu novada iedzīvotājiem plašākas attīstības iespējas, pašvaldība īstenoja ideju par koptelpu izveidi, kas ir ieguvušas nosaukumu ”Ideju darbnīca” un ir paredzētas galvenokārt Priekuļu novada iedzīvotājiem. Projekta iecere veidota, lai iedzīvotāji apgūtu jaunas prasmes, radoši kopā domātu un darbotos, mācītos un mācītu paši, tādējādi novadā nodrošinot un veicinot interešu un mūžizglītības izglītojošo pasākumu pieejamību.

“Ideju darbnīca” vairs nav ideja, bet reāla vieta, kas ir atvērta apmeklētājiem, un tā atrodas Raiņa ielā 8, Priekuļos. Telpas veidotas “ar skatu uz nākotni”, redzot to pielietojumu ilgtermiņā.
Ikviens interesents, kurš vēlas realizēt jebkādu savu ideju, piemēram, veidot izstādi, mācīt citus un apgūt zināšanas pats, vadīt diskusiju grupas, dalīties veiksmīgas uzņēmējdarbības noslēpumos vai veikt jebkādas citas radošas aktivitātes, ir aicināts pieteikties.

Pasākumu plānošanā un organizēšanā tiks ievēroti noteiktie epidemioloģiskie ierobežojumi un drošības pasākumi.
Interesentiem par nosacījumiem, atbalstāmajiem pasākumiem un jebkādiem citiem jautājumiem lūgums sazināties ar Attīstības nodaļas vadītāju Vinetu Lapseli pa tālruņa numuru 28616777 vai arī rakstot uz e-pastu vineta.lapsele@priekulunovads.lv.

Telpu izmantošanas galvenais nosacījums: Kādās telpās ienāc, tādas atstāj!!!
Jaunas telpas - jauniem notikumiem!

Vairāk informācijas par Eiropas Laksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.  https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development.

Raiņa8 2

Projekts "Vidzeme iekļauj"

Projekta mērķis:

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) ir uzsācis īstenot projektu “Vidzeme iekļauj” (Vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/003). Tā mērķis ir Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu* sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Īstenojot jebkuru no aktivitātēm,  tiek respektētas mērķgrupas personu tiesības, vēlmes un vajadzības.

* Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir pretēji aprūpei ilgstošas aprūpes institūcijās, kur cilvēki ir izolēti no plašākas sabiedrības, nav pietiekamas kontroles pār savu dzīvi un lēmumiem, kas viņus ietekmē, kā arī institūcijas noteikumi ir prioritāri pār cilvēka individuālajām vajadzībām. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir kvalitatīvi, individualizēti pakalpojumi, kas cilvēkam sniedz atbalstu funkcionālo traucējumu radīto ierobežojumu pārvarēšanai un dod iespēju dzīvot mājās, bet bērnu gadījumā – augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē.

Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.- 2020. gadam  
Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.- 2020. gadam pielikumi

Projekta mērķgrupas:
-        ārpusģimenes aprūpē esošie bērni;
-        bērni ar funkcionāliem traucējumiem;
-        pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem;
-        potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes.

Kādas aktivitātes tiks īstenotas:
-        tiks izvērtētas personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni;
-        tiks izstrādāts reģiona deinstitucionalizācijas plāns;
-        tiks izstrādāti VSAC un bērnu sociālās aprūpes centru reorganizācijas plāni;
-        tiks nodrošināta personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
-        Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem tiks nodrošināti sabiedrībā balstīti pakalpojumi;
-        Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā dzīvojošiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiks nodrošināti sabiedrībā balstīti pakalpojumi;
-        tiks apmācīti speciālisti;
-        tiks organizēti izglītojoši informatīvi pasākumi, lai mudinātu sabiedrību kļūt līdzatbildīgiem un zinošiem;

Sadarbības partneri:
Visas projekta darbības tiks īstenotas ciešā sadarbībā ar projekta partneriem. Projektā “Vidzeme Iekļauj” iesaistījušās visas 26 Vidzemes reģiona pašvaldības.

Projekta ieviešanas laiks:
Projekta “Vidzeme iekļauj” ieviešanas laiks ir līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekta budžets:
Projekta “Vidzeme iekļauj” kopējās izmaksas ir 10 775 249,00 EUR, tai skaitā 85% (9 158 961,65 EUR) līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

logo vidzeme esf 1 copy