Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes protokols Nr.13 (23.07.2020) un lēmumi

Domes sēdes protokols Nr. 13 (23.07.2020). 

2020. gada 23. jūlija domes sēdē pieņemti šādi lēmumi:

1. (Nr. 305) Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības Komisijas koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes sastāvā;
2. (Nr. 306) Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas sastāvā;
3. (Nr. 307) Par adrešu dzēšanu telpu grupām nekustamajā īpašumā Selekcijas ielā 6C, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā;
4. (Nr. 308) Par zemes nomas līguma pagarināšanu;
5. (Nr. 309) Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Jaunauduļi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā;
6. (Nr. 310) Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0591, Izstādes ielā 2A, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā;
7. (Nr. 311) Par precizējumiem Priekuļu novada domes 2020.gada 26.marta lēmumā Nr.169 (protokols Nr.6, 40.p.), (Pielikums_1);
8. (Nr. 312) Par nekustamā īpašuma „Leimaņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu;
9. (Nr. 313) Par zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas projektu nekustamajiem īpašumiem „Smaidas” un „Spriguļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā
10. (Nr. 314) Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam ,,Tomiņi”, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā;
11. (Nr. 315) Par telpu nomas līgumu;
12. (Nr. 316) Zemes nomas līguma pagarināšana;
13. (Nr. 317) Par EKO laukuma izveidošanu Priekuļu novadā;
14. (Nr. 318) Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības noteikumos “Kārtība sportistu un sporta pasākumu atbalstam Priekuļu novadā”, (Pielikums_1);
15. (Nr. 319) Par grozījumiem Liepas  pirmsskolas izglītības iestādes “Saulītes” nolikumā (Pielikums_1);
16. (Nr. 320) Par sporta finansējuma piešķiršanu Priekuļu novadā deklarētajiem sportistiem;
17. (Nr. 321) Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša iela 6-66, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē;
18. (Nr. 322) Par nomas maksas noteikšanu Liepas ūdenstorņa jumta izmantošanai vienas antenas izvietošanai;
19. (Nr. 323) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dīķmala”, Jānmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles  noteikumu  apstiprināšanu;
20. (Nr. 324) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Gārņi”, Sarkaņos, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles  noteikumu  apstiprināšanu;
21. (Nr. 325) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Hannas”, Sarkaņos, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu;
22. (Nr. 326) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ošlejas”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles  noteikumu  apstiprināšanu;
23. (Nr. 327) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vidusgāles”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles  noteikumu  apstiprināšanu;
24. (Nr. 328) Par nekustamā īpašuma Pāvila Rozīša ielā 4 dz.46, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu;
25. (Nr. 329) Par nekustamā īpašuma “Rūpnīcas iela 4”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, telpu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu;
26. (Nr. 330) Priekuļu novada pašvaldības 2020. gada 23. jūlija Saistošie noteikumu Nr.10/2020 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2/2020 „Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” izdošanu;
27. (Nr. 331) Par dienesta dzīvokļa piešķiršanu;
28. (Nr. 332) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
29. (Nr. 333) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
30. (Nr. 334) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
31. (Nr. 335) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
32. (Nr. 336) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
33. (Nr. 337) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
34. (Nr. 338) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
35. (Nr. 339) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
36. (Nr. 340) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
37. (Nr. 341) Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu;
38. (Nr. 342) Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā;
39. (Nr. 343) Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu;
40. (Nr. 344) Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu;
41. (Nr. 345) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu;
42. (Nr. 346) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu;
43. (Nr. 347) Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2020.gada 25.jūnija lēmumā Nr.302 (protokols Nr.11, 38.p.).