Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes protokols Nr.11 (24.10.2019.) un lēmumi

Domes sēdes protokols Nr.11 (24.10.2019)
 
1. Par telpu nomas līguma pagarināšanu
2. Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības Ētikas komisijas sastāvā
3. Par nekustamā īpašuma “Jaunmurri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai
4. Par pilnvarojuma sniegšanu
5. Par Priekuļu novada pašvaldības “Dokumentu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu
6. Par kustamas mantas – automašīnas GAZ53A, kravas cisternas atsavināšanu atkārtotā izsole
7. Priekuļu novada pašvaldības 2019. gada 26. septembra Saistošie noteikumu Nr.15/2019 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7/2019 „Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” izdošanu.
8. Par dzīvokļa “Vidus Speļģi”-1 , Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par nosacīto cenu
9. Par dzīvokļa īpašuma “Vidus Speļģi”-2 , Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par nosacīto cenu
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pie Līvānu mājām”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu   apstiprināšanu (Pielikums)
11. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu
12. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu
13. Par komandējumu dalībai konferencē “Global goals and local challenges -sustainable communities and green tourism”
14. Par līdzfinansējumu Cēsu pilsētas Sporta skolai
15. Par izglītojamā braukšanas izdevumu kompensēšanu.
16. Par grozījumiem un papildinājumiem “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības pamatbudžeta līdzfinansējuma sadales noteikumi pedagogu darba samaksai Priekuļu novada izglītības iestādēs”.
17. Par atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada domes priekšsēdētājai E.Stapulonei
18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Staļi pie Dankām”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu   apstiprināšanu (Pielikums)
19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pagasta zeme”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu   apstiprināšanu (Pielikums)
20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Druvu mežs”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu   apstiprināšanu (Pielikums)
21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kazu purva Baltā klints”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu   apstiprināšanu (Pielikums)
22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Batereju lauks”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu   apstiprināšanu (Pielikums)
23. Par siltumenerģijas maksas noteikšanu Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā
24. Par siltumenerģijas maksas noteikšanu Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā
25. Par Ed.Veidenbauma literārās prēmijas piešķiršanu.
26. Par Priekuļu novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu
27. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – sanitārā izlases un krājas kopšanas cirtes - cirsma Nr. 1 nodošanu atsavināšanai izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu (Pielikums)
28. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – kailcirte, galvenā izlases, sanitārā izlases un krājas kopšanas cirtes - cirsma Nr. 2 nodošanu atsavināšanai izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu (Pielikums)
29. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – kailcirte, galvenā izlases un krājas kopšanas cirtes - cirsma Nr. 3 nodošanu atsavināšanai izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu (Pielikums)
30. Par Paaugstinātas pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtību Priekuļu vidusskolā (Pielikums)
31. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Drieļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu (Pielikums)
32. Par dzīvokļa īpašuma Maija iela 3-56 , Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par nosacīto cenu
33. Par nekustamā īpašuma “Zeme pie Bērzkalniem”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 
nodošanu atsavināšanai
34. Par Priekuļu pagasta padomes 2001.gada 8.novembra lēmuma
,,Par Cēsu pilsētas meža aizsargjoslu robežu saskaņošanu” (prot.Nr.23, 7.p.)
atzīšanu par spēku zaudējušu
35. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Vecroči”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu (Pielikums)
36. Par izglītojamā braukšanas izdevumu kompensēšanu.
37. Par atteikumu uzņemt Palīdzības reģistrā 
38. Par atteikumu uzņemt Palīdzības reģistrā
39. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu
40. Par atteikumu uzņemt Palīdzības reģistrā
41. Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvokļa piešķiršanu
42. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu
43. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu
44. Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā
45. Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības domes, pašvaldības amatpersonu un
darbinieku Atlīdzības nolikumā