Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

CRLP izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Termiņš projektu iesnieguma pieņemšanai 2019. gada 26.marts – 2019. gada 26.aprīlis
6. kārtai piešķirtais ELFLA
publiskais finansējums

374 184.93 EUR

 
Rīcībai 2.1. Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai
168 383.22 EUR 

Rīcībai 2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana
205 801.71 EUR  
Projektu  īstenošanas termiņš
-          Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
-          Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
-          Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

 

Projektu iesniegumu iesniegšana
 
Elektroniski:
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login
 
Kontaktinformācija
 
Dace Melgalve tālr. 29467509, e-pasts: cesis@partneriba.lv
Kristīne Zaķe tālr. 26100933, e-pasts: cesis@partneriba.lv
Informācija un veidlapas pieejamas “Cēsu rajona lauku partnerības”  mājaslapā www.partneriba.lv un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā : www.lad.gov.lv.

 

LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
SVVA Stratēģiskais mērķis:
 
M2Pievilcīgas dzīves vides un sabiedriski aktīvas vietējo kopienu attīstības veicināšana
Rīcība 2.1.
 
Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai
Rīcībai piešķirtais finansējuma  apmērs   168 383.22 EUR 
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR līdz EUR 25 000.00
Maksimālā atbalsta intensitāte (%) 90%
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590

5.2.1. punktā minētā darbība
 
Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.


 
Rīcības darbību apraksts
 
Apdzīvoto vietu publiskā infrastruktūra; 
•       Infrastruktūras izveide dabas un kultūras objektos, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu un/vai pamatota pašvaldības attīstības programmā;
•       Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana.    
Papildus iesniedzamie dokumenti
 
 • Fiziskai personai jāpievieno- Izziņa vai izdruka no (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vai pašvaldības) reģistra par deklarēto dzīvesvietu, iesniedzama kopā ar projekta pieteikumu.
 • pievienots papildus materiāls par projekta mērķauditorijas novērtēšanu (piemēram, aptaujas, forumi u.tml.)
 • Projekta pieteikumam pievienotas fotofiksācijas, kas attiecas uz projekta īstenošanu (vietas, telpas, pamatlīdzekļu u.c.).
Pretendentam ir jāsasniedz vismaz 1 sasniedzamais rezultatīvais rādītājs, kas norādīti SVVA 3.3. nodaļā  Rīcību rezultātu rādītāji
 
·         Labiekārtotas publiskās teritorijas
·         Uzlabota infrastruktūra
 


 

LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
SVVA Stratēģiskais mērķis:
 
M 2Pievilcīgas dzīves vides un sabiedriski aktīvas vietējo kopienu attīstības veicināšana
Rīcība 2.2.  Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana
Rīcībai piešķirtais finansējuma  apmērs   205 801.71 EUR  
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR līdz EUR 17 000.00
Maksimālā atbalsta intensitāte (%) 90%
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590
5.2.2. punktā minētā darbība
Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.


Rīcības darbību apraksts


 
 • Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, sporta, kultūras, interešu centru, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai un dažādošanai;
 • Vides aizsardzības aktivitātēm;
 • Lauku tradīciju un kultūras mantojuma stiprināšana un attīstība;
 • Apmācību organizēšana, amatu prasmju apguve;
 • Infrastruktūras izveidošana sporta objektos.
Papildus iesniedzamie dokumenti


 
 • Fiziskai personai jāpievieno- Izziņa vai izdruka no (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vai pašvaldības) reģistra par deklarēto dzīvesvietu, iesniedzama kopā ar projekta pieteikumu.
 • Projekta pieteikumam pievienots papildus materiāls par projekta mērķauditorijas novērtēšanu (piemēram, aptaujas, anketas, forumi u.tml.)
 • Projekta pieteikumam pievienotas fotofiksācijas, kas attiecas uz projekta īstenošanu (vietas, telpas, pamatlīdzekļu u.c.).
Pretendentam ir jāsasniedz vismaz 1 sasniedzamais rezultatīvais rādītājs, kas norādīti SVVA stratēģijas nodaļā - Rīcību rezultātu rādītāji
 • Uzlabota sporta, kultūras, mūžizglītības pasākumu un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūra un/vai saturiskais piedāvājums;
 • Radīti infrastruktūras objekti/pasākumi, kas veicina jauniešu piesaisti lauku teritorijai.