Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes protokols Nr.20 (28.12.2020) un lēmumi

Domes sēdes protokols Nr. 20 (28.12.2020). 

2020. gada 28. decembra domes sēdē pieņemti šādi lēmumi:

1. (Nr.518) Par dzīvojamās platības maiņu;
2. (Nr.519) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
3. (Nr.520) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
4. (Nr.521) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
5. (Nr.522) Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā;
6. (Nr.523) Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu;
7. (Nr.524) Par Priekuļu novada pašvaldības 2020.gada 28.decembra Saistošo noteikumu Nr.13„Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2010.gada 10.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 ”Par Priekuļu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” izdošanu; (Pielikums_nr.1), (Pielikums_nr.2), (Pielikums_nr.3);
8. (Nr.525) Par Priekuļu novada pašvaldības 2020.gada 28.decembra Saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.16/2017 ”Par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu un maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novada pašvaldībā” izdošanu. (Pielikums_nr.1), (Pielikums_nr.2), (Pielikums_nr.3);
9. (Nr.526) Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību “Disku golfs”;
10. (Nr.527) Par telpu nomas līguma pagarināšanu;
11. (Nr.528) Par pašvaldības īpašuma Gaujas ielā 1, Jāņmuižā,  Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē;
12. (Nr.529) Par jaunizveidojamā Cēsu novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādes uzsākšanu;
13. (Nr.530) Par jaunizveidojamā Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035.gadam izstrādes uzsākšanu;
14. (Nr.531) Par nekustamā īpašuma „Kastaņas”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu;
15. (Nr.532) Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Rubeņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā;
16. (Nr.533) Par nekustamā īpašuma ,,Avotiņi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nosaukuma un adreses maiņu;
17. (Nr.534) Par inženierbūvju ‘Peņģi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai par kadastrālo vērtību;
18. (Nr.535) Par būvju īpašuma Lauku ielā 12, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu;
19. (Nr.536) Par nekustamā īpašuma ,,Ķīši”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu;
20. (Nr.537) Par atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada domes priekšsēdētājai Elīnai Stapulonei;
21. (Nr.538) Par darba samaksu 2021. gadā;
22. (Nr.539) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunoppes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu;
23. (Nr.540) Par nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 6 dz.36, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu;
24. (Nr.541) Par pašvaldības īpašuma Maija iela 2-51, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai;
25. (Nr.542) Par dzīvokļa īpašuma Maija iela 4-78 , Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par nosacīto cenu;
26. (Nr.543) Par dzīvokļa īpašuma Maija iela 4-92 , Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par nosacīto cenu;
27. (Nr.544) Par dzīvokļa īpašuma Maija iela 4-120 , Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par nosacīto cenu;
28. (Nr.545) Par dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas iela 25-1 , Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par nosacīto cenu;
29. (Nr.546) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu;
30. (Nr.547) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu;
31. (Nr.548) Priekuļu novada pašvaldības 2020. gada 28. decembra Saistošie noteikumu Nr.15/2020 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2/2020 „Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” izdošanu;
32. (Nr.549) Par pakalpojumu maksas izmaiņām deleģēšanas līguma par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Raunas novada teritorijā izpildei.