Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes protokols Nr.4 (25.04.2019.) un lēmumi

30Domes sēdes protokols Nr.4 (25.04.2019)

1. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Ainavas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā

2. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Saulrīti 25”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā

3. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Stuķi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā

4. Par zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas projekta nekustamajam īpašumam „Vinnēni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu

5. Par zemes lietošanas mērķa maiņu, zemes vienībai Krasta ielā 2, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā

6. Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu, zemes vienībai,,Saulieši”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā

7. Par Priekuļu novada pašvaldības zemes nomas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu

8. Par jauna nosaukuma – Pīlādžu iela, Dukuros, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu

9. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2019.gada 28.marta lēmumā (prot.Nr.3, 14.p.) Nr.87 (konsolidētā versija)

10. Par nekustamā īpašuma “Lapiņi”,  Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai

11. Par nekustamā īpašuma “Veselavas skola”,  Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai

12. V.L. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu

13. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu E.J.

14. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu R.B.

15. SIA “Eko Lauki” iesnieguma izskatīšana par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4260 002 0038 iznomāšanu.

16. Par zemes īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4260 005 0202 “Mētru iela” pirkšanu par nosacīto cenu.

17. I.T. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu

18. Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu

19. Par nekustamā īpašuma “Veselavas pagasta padomes zeme”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu

20. Par nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 23 dz.51, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā,  izsoles noteikumu pastiprināšanu

21. Par pašvaldības  nekustamā īpašuma “Sigma”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles  noteikumu  apstiprināšanu

22. Par projekta pieteikuma iesniegšanu

23. Par Saistošo noteikumu Nr. 6/2019 “Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomu” izdošanu

24. SIA “Zanderi” iesnieguma izskatīšana par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4294 001 0168 daļas iznomāšanu.

25. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Pāvila Rozīša iela 4-36, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai

26. Par Saistošo noteikumu Nr.7/2019„Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” izdošanu.

27. Par atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada domes priekšsēdētājai E.Stapulonei

28. Par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Veidenbauma iela 6, Liepas pagastā, Priekuļu novadā izsoli

29. Par izstāšanos no biedrības “Latvijas zinātnes centru apvienība”

30. Par sporta finansējuma piešķiršanu Priekuļu novadā deklarētajiem sportistiem

31. Par daļēju finansējuma piešķiršanu Cēsu Pils kora dalībai Starptautiskā koru konkursā Bratislava Chior Festival 13.06-16.06.2019. Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā.

32. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Volkoviskas pilsētu Baltkrievijā

33. Pārskata ziņojums par Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesas darbību (Pielikums)

34. Pārskata ziņojums par Priekuļu novada Liepas bāriņtiesas darbību (Pielikums)

35. Par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Zemitāni” Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā  izsoles rezultātu apstiprināšanu

36. Par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Vecdaukšas” Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā  izsoles rezultātu apstiprināšanu

37. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Dzeņupītes ielā 1, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā