Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Citi

Apstiprināšanas datums Dokumenta Nr. Redakcija Virsraksts  
2019-05-23 Protokols Nr. 5; 13.p. Spēkā esošā Saistošie noteikumi Nr.9 “Priekuļu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās””   
2017-05-25 Protokols Nr.6, p.33 Spēkā esošā Saistošie noteikumi Nr.5/2017 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Priekuļu novadā”
2019-05-23 Protokols Nr.5; 35.p. Spēkā esošā Saistošie noteikumi Nr.2019/10 "Grozījumi Priekuļu novada 2009.gada 27.augusta Saistošajos noteikumos Nr.7 „Priekuļu novada kapsētu uzturēšanas noteikumi””
2014-01-24 Protokols Nr.3, p.7. Spēkā esošā Saistošie noteikumi Nr.2014/2 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.7 „Priekuļu novada kapsētu uzturēšanas noteikumi” un konsolidētā versija  
2019-11-28 protokols Nr. 12 46.p Spēkā esošā Saistošie noteikumi Nr.17 "Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā" izdošanu   
2019-02-28 Protokols Nr.2; p.33 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.3 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Priekuļu novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem pensionāriem un personām ar III grupas invaliditāti”  
2019-06-20 Protokols Nr.7, 64.p Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības 2019.gada 20.jūnija Saistošie noteikumi Nr.12/2019 "Par Priekuļu novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu"
2015-03-26 Protokols Nr.5, p.20 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības 2015.gada 26.marta Saistošie noteikumi Nr.3 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Priekuļu novada administratīvajā teritorijā”
2013-07-04 Protokols Nr.9, p.25 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija Saistošie noteikumi Nr.6 "Par koku ciršanu ārpus meža Priekuļu novada administratīvajā teritorijā"  
2015-12-28 1 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības 2012. gada 12.janvāra Saistošie noteikumi Nr.1 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Priekuļu novadā” ar 28.12.2015. groz.
2012-01-12 1 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 2012. gada 12.janvāra Saistošie noteikumi Nr.1 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Priekuļu novadā”
2018-07-26 Protokols Nr.8, 3.punkts Spēkā esošā 2018.gada 26.jūlija Priekuļu novada pašvaldības 26.07.2018 Saistošie noteikumi Nr.9/2018 "Par Priekuļu novada simbolikas lietošanu"