Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Projekts "Vairāk gaismas!"

No 2022. gada februāra līdz 2023. gada jūlijam Eduarda Veidenbauma memoriālajā muzejā ''Kalāči'' norisinās projekts ''Vairāk Gaismas!'', kas pievēršas jauniešu mentālās veselības jautājumiem.

Līdz ar projektu ''Vairāk gaismas!'' memoriālais muzejs ''Kalāči'' uzsāk jaunu darbības virzienu. Muzejs kļūst par vietu, kur mūsdienu jaunietis var satikt jaunieti Eduardu un kopā ar viņu doties sevis izprašanas ceļojumā, izzinot pats savu mentālo veselību un mācoties veidot harmoniskas attiecības ar apkārtējiem. Izceļot līdz šim mazāk izgaismotas krājuma daļas, muzejs līdzās rūpīgai un mūsdienīgai Eduarda Veidenbauma dzejas analīzei vairāk nekā līdz šim stāstīs arī par valsts aizsargājamo pieminekli – zemnieku sētu ''Kalāči'' – un Veidenbaumu ģimeni, kas tajā saimniekoja, par viņu kopīgajiem darbiem un attiecībām.

Projekta ''Vairāk Gaismas!'' ietvaros Eduarda Veidenbauma ģimenes mājā ''Kalāči'' top jauna pastāvīgā ekspozīcija un izglītības programmas, kuras atklās 19. gadsimta nogales dzejnieka sapņus un centienus, nemierīgās attiecības ar ģimeni un draugiem, trauslo veselību, ideālistiskās demokrātijas un līdztiesības idejas, un, protams, viņa novatorisko dzeju. 2022. un 2023. gada vasarās ''Kalāčos'' notiks Sansusī sociālās labklājības rezidences, kurās Latvijas un Norvēģijas mākslinieki kopā ar jauniešiem pētīs muzeja krājumu un radīs mākslas darbus, kas reflektēs par mentālo veselību un labbūtību 19. gadsimtā un mūsdienās. Projekta galvenā mērķauditorija ir jaunieši, viņu ģimenes un skolotāji, tomēr projekta ietvaros plānotie semināri, diskusijas un mākslas pasākumi uzrunās arī plašāku sabiedrību.

Muzeja jauno darbības virzienu atspoguļo arī muzeja jaunā vizuālā identitāte. Vizuālo tēlu veido mākslinieciska grafika – ''Kalāču'' loga rūtī redzami balti mākoņi zilās debesīs. Tēla pamatā ir atsauce uz zināmāko Eduarda Veidenbauma dzejoli ''Kā gulbji balti padebeši iet''. Tas ietver aicinājumu uz ''Kalāčiem'' – mājām, kurās mākoņus vērojis Eduards un kur tie joprojām ir citādi un neatkārtojami. Domājot par mentālo veselību, emocijām un attiecībām, būtiska vizuālās identitātes idejas daļa ir mākoņu mainība. Tie var būt gaiši un sapņot aicinoši, bet tāpat kā Eduards Veidenbaums, tie ātri var kļūt drūmi un trauksmaini. Māksla, ģimene, mājas, Latvijas lauku sēta un pavisam intīmas noskaņu maiņas – tās ir nozīmes, ko iekļauj jaunais muzeja logo.

Lai vienlīdz kvalitatīvi atklātu visus pieminētos Eduarda Veidenbauma mantojuma slāņus, ekspozīcijas komandā apvienojušies dažādu jomu pārstāvji: projekta vadītāja un kuratore Inga Surgunte, muzeja vadītāja Andra Ķīse, literatūrzinātnieks Marians Rižijs, māksliniece Dace Džeriņa, pusaudžu un jauniešu psihoterapeits Nils Konstantinovs, dabas procesu pētniece Laura Dzelzkalēja, jaunatnes lietu speciāliste un muzejpedagoģe Baiba Roze, māksliniece un Sansusī labkjājības rezidenču kuratore Anda Lāce, kā arī norvēģu drāmas metožu eksperts Mortens Bruuns (Morten Bruun).

Aicinām sekot projekta aktualitātēm Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja ''Kalāči'' Facebook lapā un Instagram kontā kalacu.muzejs!

Projekts ''VAIRĀK GAISMAS! izstāde un mākslas rezidences Eduarda Veidenbauma muzejā ''Kalāči'': jaunieši būvē harmonisku un taisnīgu sabiedrību'' (Nr.EEZ/2021/1/03) tiek īstenots, pateicoties EEZ finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas ''Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība'' projektu iesniegumu atklātā konkura ''Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai'' atbalstam. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 242 818 EUR, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas ''Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība'' atbalsta summa: 206 395 EUR. Programmas mērķis ir stiprināta sociālā un ekonomiskā kohēzija reģionālā un vietējā līmenī. Vairāk informācijas: https://eeagrants.lv/ un https://eeagrants.org/

EEA grantsInformāciju sagatavoja projekta vadītāja:
Inga Surgunte
M: +371 2 29953235
E: inga.surgunte@skaidrs.org

  

Eduards Veidenbaums Museum ''Kalāči'' project ''More Light!''

From February 2022 to July 2023, the Eduards Veidenbaums Memorial Museum ''Kalāči'' is realising a project ''More Light!'', which focuses on the mental health of young people. 

With the project ''More light!'' the Memorial Museum ''Kalāči'' is engaging in a new activity. The Museum is becoming a place where the young people of today can meet the young Eduards and accompany him on a journey of self-understanding, learning about their own mental health and ways of building harmonious relationships with others. Highlighting the hitherto less illuminated parts of the collection, along with a thorough and modern analysis of Eduards Veidenbaums' poetry, the Museum will tell more about the state-protected monument - the Kalāči farmstead - once managed by the Veidenbaums family, their joint works and relationships. 

Within the framework of the ''More Light!'' project, the family house ''Kalāči'' of Eduards Veidenbaums will host a new permanent exhibition and educational programmes that will reveal the poet's dreams and aspirations of the late 19th century, troubled relationships with family and friends, fragile health, ideas of idealist democracy and equality, and, of course, his innovative poetry. In the summers of 2022 and 2023, ''Kalāči'' will welcome Sansusī Wellbeing Residences, where Latvian and Norwegian artists along with young people will explore the museum's collection and create works of art that reflect mental health and well-being in the 19th century and today. The main target audience of the project is young people, their families and teachers; however, the seminars, discussions and art events planned for the project will also address the general public.

In order to reveal all the mentioned layers of Eduards Veidenbaums’ heritage, the exhibition team brings together representatives of various fields: project manager and curator Inga Surgunte, literary scientist Marians Rižijs, artist Dace Džeriņa, adolescent and youth psychotherapist Nils Konstantinovs, natural process researcher Laura Dzelzkalēja, specialist in youth affairs and museum teacher Baiba Roze, artist and curator of the Sansusī Wellbeing Residency Anda Lāce, as well as Norwegian drama expert Morten Bruun. 

We invite you to follow the project news on the Facebook page of Eduards Veidenbaums Memorial Museum ''Kalāči'' and on the Instagram account kalacu.muzejs! 

The project ''More light!'' is implemented thanks to the support of the open tender ''Support for the Creation of Professional Art and Cultural Products for Children and Youth'' of the EEA Financial Mechanism 2014–2021 programme ''Local Development, Poverty Reduction and Cultural Cooperation'' project applications. Project number: EEZ/2021/1/03.  Total Project eligible costs: EUR 242 818, Amount of support from the European Economic Area Financial Mechanism Programme ''Local Development, Poverty Reduction and Cultural Cooperation'': EUR 206 395. The Programme aims to strengthen social and economic cohesion at the regional and local level.
Additional information: https://eeagrants.lv/ andhttps://eeagrants.org/ 

Project Manager: 
Inga Surgunte
Mob. Phone: +371 229953235
E-mail: inga.surgunte@skaidrs.org