Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes protokols Nr.8 (28.06.2021) un lēmumi

Domes sēdes protokols Nr. 8 (28.06.2021).

2021. gada 28. jūnija domes kārtējā sēdē pieņemti šādi lēmumi:

1. (234) Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ,,Jaunauduļi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu (Pielikums)
2. (235) Par nekustamā īpašuma „Dasteri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu
3. (236) Par nekustamā īpašuma „Meža Jaunveģeri”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu
4. (237) Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Eduarda Veidenbauma ielā 2, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā (Pielikums)
5. (238) Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ,,Lejas Ennēni”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu (Pielikums)
6. (239) Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam ,,Jaungoģi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā (Pielikums)
7. (240) Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Maija ielā 4 pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai
8. (241) Par īres maksas izmaiņām pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Maija ielā 4, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā
9. (242) Par zemes nomas līgumu
10. (243) Par zemes vienības platības precizēšanu
11. (244) Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 6-7, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē
12. (245) Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu
13. (246) Par dzīvojamās platības piešķiršanu
14. (247) Par dzīvojamās platības piešķiršanu
15. (248) Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu
16. (249) Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu
17. (250) Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu un sanitārās izlases cirsmas “Mežparks” izsoles noteikumu apstiprināšanu
18. (251) Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu un sanitārās izlases cirsmas “Ninieris” izsoles noteikumu apstiprināšanu
19. (252) Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu un sanitārās izlases cirsmas “Vanagkalns” izsoles noteikumu apstiprināšanu
20. (253) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Staļi pie Dankām”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
21. (254) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu
22. (255) Par sporta finansējuma piešķiršanu Priekuļu novadā deklarētajiem sportistiem
23. (256) Par Priekuļu novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu (Publiskais pārskats)
24. (257) Par Priekuļu novada pašvaldības 2021.gada 28.jūnija Saistošo noteikumu Nr.X „Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2010.gada 10.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 ”Par Priekuļu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” izdošanu (Grozījumi) (Paskaidrojuma raksts) (Konsolidēti noteikumi)
25. (258) Par Priekuļu novada pašvaldības 2021. gada 27.maija saistošo noteikumu Nr. 7 “Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos Nr. 16/2017 “Par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu un maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novada pašvaldībā” precizēšanu. (Pielikums)
26. (259) Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumā.
27. (260) Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikumā
28. (261) Par grozījumiem Liepas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” amatu klasifikācijas katalogā
29. (262) Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā
30. (263) Par parādu izslēgšanu no uzskaites
31. (264) Par brīvpusdienām izglītojamiem 2021/2022.mācību gadā.
32. (265) Par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu 5.-9. klašu izglītojamiem brīvpusdienām 2020/2021.mācību gadā.
33. (266) Par sadarbības līguma slēgšanu ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi”
34. (267) Par zemes daļas nodošanu dzīvokļa īpašnieka īpašumā bez atlīdzības