Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes protokols Nr.6 (26.03.2020) un lēmumi

Domes sēdes protokols Nr.6 (26.03.2020)

2020. gada 26. marta domes sēdē pieņemti šādi lēmumi:

1. (Nr. 130) Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 2 pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai;
2. (Nr. 131) Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Izmēģinātāju ielā 8 pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai;
3. (Nr. 132) Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Izmēģinātāju ielā 6 pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai;
4. (Nr. 133) Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Dukuri” pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai;
5. (Nr. 134) Par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Izmēģinātāju ielā 6, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā;
6. (Nr. 135) Priekuļu novada pašvaldības 2020. gada 26. marta Saistošie noteikumu Nr.3/2020 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2/2020 „Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” izdošanu;
7. (Nr. 136) Par nekustamā īpašuma maiņu;
8. (Nr. 137) Par īpašuma “Takas”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, daļas zemes nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu;
9. (Nr. 138) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Muižas pļava”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu;
10. (Nr. 139) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Batereju lauks”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles  noteikumu  apstiprināšanu;
11. (Nr. 140) Par pašvaldības īpašuma nodošanu atsavināšanai;
12. (Nr. 141) Par pašvaldības īpašuma nodošanu atsavināšanai; 
13. (Nr. 142) Par grozījumiem Priekuļu novada, Liepas pagasta PII “Saulīte” amatu klasifikācijas katalogā;
14. (Nr. 143) Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā;
15. (Nr. 144) Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu;
16. (Nr. 145) Par sporta finansējuma piešķiršanu Priekuļu novadā deklarētajiem sportistiem;
17. (Nr. 146) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kraukļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu;
18. (Nr. 147) Par nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā;
19. (Nr. 148) Par Ed.Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” apmeklējuma maksas noteikšanu;
20. (Nr. 149) Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša iela 2-32, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē;
21. (Nr. 150) Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša iela 4-46, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē;
22. (Nr. 151) Saistošie noteikumi Nr. 4/2020 „Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 "Priekuļu novada pašvaldības nolikums”” izdošanu. (Pielikums nr.1), (Pielikums nr.2), (Pielikums nr.3);
23. (Nr. 152) Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem 2020. gadā;
24. (Nr. 153) Par līgumsoda un nokavējuma procentu nepiemērošanu par Priekuļu novada pašvaldības izrakstītajiem rēķiniem par sniegtajiem pakalpojumiem;
25. (Nr. 154) Par debitora parādu;
26. (Nr. 155) Par zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas projekta nekustamajiem īpašumiem „Priedkalni” un „Graudiņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu (Pielikums nr.1);
27. (Nr. 156) Par adreses piešķiršanu būvei nekustamajā īpašumā ,,Nosaukums”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā;
28. (Nr. 157) Par zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas projekta nekustamajiem īpašumiem „Kalves” un „Vējotnes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu;
29. (Nr. 158) Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam;
30. (Nr. 159) Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam;
31. (Nr. 160) Par zemes ierīcības projekta nekustamā īpašuma „Priekuļu selekcijas stacija”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0184 apstiprināšanu. (Pielikums nr.1);
32. (Nr. 161) Par adrešu piešķiršanu būvēm nekustamajā īpašumā Egļu gatvē 9, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā;
33. (Nr. 162) Par zemes nomas līguma pagarināšanu;
34. (Nr. 163) Par zemes nomas līguma pagarināšanu;
35. (Nr. 164) Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0192 sadalīšanu, jauna īpašuma un jaunu zemes vienību izveidošanu. (Pielikums nr.1);
36. (Nr. 165) Par nekustamā īpašuma sadalīšanu;
37. (Nr. 166) Par kopīpašuma domājamo daļu no zemes vienības nodošanu īpašumā bez atlīdzības;
38. (Nr. 167) Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Zinātnes ielā 1A, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā;
39. (Nr. 168) Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam apstiprināšanu;
40. (Nr. 169) Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Tomiņi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu. (Pielikums nr.1);
41. (Nr. 170) Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam;
42. (Nr. 171) Par Priekuļu novada pašvaldības Liepas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” Attīstības plāna  2019./2020.m.g.-2021./2022m.g. apstiprināšanu (Pielikums nr.1);
43. (Nr. 172) Par grozījumiem Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā (Pielikums nr.1);
44. (Nr. 173) Par Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu (Pielikums nr.1)
45. (Nr. 174) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
46. (Nr. 175) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
47. (Nr. 176) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.