Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes protokols Nr. 19 (27.11.2020) un lēmumi

Domes sēdes protokols Nr. 19 (27.11.2020). 

2020. gada 27. novembra domes ārkārtas sēdē pieņemti šādi lēmumi:

(Nr. 471) Par dzīvojamās platības piešķiršanu;
(Nr. 472) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
(Nr. 473) Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu;
(Nr. 474) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
(Nr. 475) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
(Nr. 476) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
(Nr. 477) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
(Nr. 478) Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu;
(Nr. 479) Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu;
(Nr. 480) Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā;
(Nr. 481) Par atteikumu uzņemt Palīdzības reģistrā;
(Nr. 482) Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu;
(Nr. 483) Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas piešķiršanu;
(Nr. 484) Par grozījumiem Priekuļu novada Sociālā dienesta nolikumā (Pielikums_1);
(Nr. 485) Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā;
(Nr. 486) Par Priekuļu novada pašvaldības atteikšanos no dalības Vidzemes Tūrisma asociācijas Interreg Europe programmas projektā CultCreaTE PGI05343;
(Nr. 487) Par ceļa zīmes uzstādīšanu Pļavas ielā, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā;
(Nr. 488) Par satiksmes organizācijas izmaiņām Ābeļdārza ielā, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā (Pielikums_1);
(Nr. 489) Par satiksmes organizācijas izmaiņām Lāčplēša un Lejas ielās, Priekuļos, Priekuļu pagastā,  Priekuļu novadā;
(Nr. 490) Par satiksmes organizēšanu Jāņkalna ielā, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā;
(Nr. 491) Par satiksmes organizācijas izmaiņām Egļu gatvē, Priekuļos, Priekuļu pagastā,  Priekuļu novadā (Pielikums_1);
(Nr. 492) Zemes nomas līguma pagarināšana;
(Nr. 493) Par zemes nomas līguma pagarināšanu;
(Nr. 494) Par zemes nomas līguma slēgšanu;
(Nr. 495) Par pašvaldības  ēku īpašumu Pārgravas ielā 1, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā;
(Nr. 496) Par zemes vienības iegādi;
(Nr. 497) Par nekustamā īpašuma ,,Druvas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nosaukuma un adreses maiņu; 
(Nr. 498) Par adreses apstiprināšanu telpu grupām nekustamajā īpašumā ,,Krejotava”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā; 
(Nr. 499) Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Jaundrākas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu; 
(Nr. 500) Par plānošanas dokumentu izstrādi un mērķdotācijas saņemšanu;
(Nr. 501) Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumā;
(Nr. 502) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, atkārtotas izsoles  noteikumu  apstiprināšanu;
(Nr. 503) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dīķmala”, Jānmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, atkārtotas izsoles noteikumu  apstiprināšanu;
(Nr. 504) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Hannas”, Sarkaņos, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles  noteikumu  apstiprināšanu;
(Nr. 505) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mālkalni”, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atkārtotas izsoles  noteikumu  apstiprināšanu; 
(Nr. 506) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Staļi pie Dankām”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, atkārtotas izsoles  noteikumu  apstiprināšanu; 
(Nr. 507) Par nekustamā īpašuma Pāvila Rozīša ielā 4 dz.46, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu; 
(Nr. 508) Par nekustamā īpašuma Pāvila Rozīša ielā 6 dz.66, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu; 
(Nr. 509) Par dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas iela 14-30, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par nosacīto cenu;
(Nr. 510) Par dzīvokļa īpašuma Maija iela 4-117 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par nosacīto cenu; 
(Nr. 511) Par finansējuma piešķiršanu spēlfilmas projektam „Zeme, kas dzied”;
(Nr. 512) Par finansiālu atbalstu fondam “Sibīrijas bērni”;
(Nr. 513) Par vecāku līdzfinansējuma maksas nepiemērošanu profesionālās ievirzes un interešu izglītības nodarbībām Cēsu pilsētas mākslas skolas izglītojamiem, kuriem mācības notiek Priekuļos;
(Nr. 514) Par bezcerīgo īres/apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu maksājumu parādu un juridisko personu nomas maksas parādu norakstīšanu no debitoru uzskaites; 
(Nr. 515) Par precizējumiem Priekuļu novada domes 2019. gada 20.jūnija lēmumā Nr.267 (protokols Nr.7, 59.p.);

(Nr. 516) Par precizējumiem Priekuļu novada domes 2020. gada 23.janvāra lēmumā Nr.37 (protokols Nr.2, 36.p.);
(Nr. 517) Par precizējumiem Priekuļu novada domes 2019. gada 20.jūnija lēmumā Nr.268 (protokols Nr.7, 60.p.).