Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes protokols Nr.10 (26.09.2019.) un lēmumi

Domes sēdes protokols Nr.10 (26.09.2019)
 
1. Par Elīnas Krieviņas apstiprināšanu par deputātu
2. Par iecelšanu Priekuļu novada Sociālā dienesta vadītāja amatā.
3. Par grozījumiem Priekuļu novada Sociālā dienesta amatu klasifikācijas katalogā
4. Par grozījumiem Priekuļu pagasta Jāņmuižas PII amatu klasifikācijas katalogā
5. Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā
6. Par finansējumu RTU Inženierzinātņu vidusskolai.
7. Par Priekuļu novada pašvaldības dalību projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā” 2020. gadā
8. Par apkures sistēmas tehniskā ūdens izcenojuma noteikšanu Priekuļu novada Liepas pagastā
9. Par Priekuļu novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru un vadītāju amata algām
10. Par finansējuma piešķiršanu
11. Par līdzfinansējumu grāmatu izdošanai
12. Par komandējumu dalībai projektā “We are European! Our Future is Europe”
13. Par Priekuļu novada domes 2019.gada 22.augusta lēmuma Nr. 359 atcelšanu
14. Par grozījumiem Instrukcijā “Priekuļu novada domes budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”. (Pielikums)
15. Priekuļu novada pašvaldības 2019. gada 26. septembra Saistošie noteikumu Nr.__/2019 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7/2019 „Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” izdošanu.
16. Par apsaimniekošanas, īres, komunālo pakalpojumu parāda piedziņas un administrēšanas kārtības apstiprināšanu Priekuļu novada pašvaldībā
17. Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā
18. Par adreses piešķiršanu būvei nekustamajā īpašumā ,,Ozoliņi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā
19. Par jauna nekustamā īpašuma Pārgravas ielā 7, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izveidošanu
20. Par nekustamā īpašuma „Aizupes”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu
21. Par nekustamā īpašuma „Kristīnes”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu
22. Par nekustamā īpašuma „Maziņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu
23. Par nekustamā īpašuma „Nulles”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu
24. Par nekustamā īpašuma „Vīstuči”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu
25. Par zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Priekuļu selekcijas stacija”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0184 (Pielikums)
26. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lejas Leči”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā (Pielikums)
27. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Lejas Staļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu (Pielikums)
28. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Marģeri”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu (Pielikums)
29. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Vīstuči”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā (Pielikums)
30. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza iela Nr. 6 pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai
31. Par dzīvokļa Pāvila Rozīša iela 6-51 , Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par nosacīto cenu
32. Par dzīvokļa Pāvila Rozīša iela 9-25 , Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par nosacīto cenu
33. Par dzīvokļa Pāvila Rozīša iela 11-3 , Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par nosacīto cenu
34. Par dzīvokļa Rūpnīcas iela 6-44 , Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par nosacīto cenu
35. Par dzīvokļa Rūpnīcas iela 14-7 , Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par nosacīto cenu
36. Par nekustamā īpašuma “Batereju lauks”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai
37. Par nekustamā īpašuma “Druvu mežs”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai
38. Par nekustamā īpašuma “Kazu purva Baltā klints”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai
39. Par nekustamā īpašuma “Staļi pie Dankām”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai
40. Par pašvaldības īpašuma Maija iela 3-56, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai
41. Par nekustamā īpašuma “Pie Līvānu mājām”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai
42. Par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu
43. Par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu
44. Par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu
45. Par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu
46. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4294 003 0070 nomas tiesības izsoles rezultāta apstiprināšanu
47. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bites”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu
48. Par nekustamā īpašuma Maija ielā 3 dz.78, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu pastiprināšanu
49. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Tehnikums-Lāčplēša iela”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu
50. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Muižas pļava”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu (Pielikums)
51. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Krasta iela 6, Jāņmuiža, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu
52. Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu
53. Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu
54. Par dzīvojamo telpu izīrēšanu
55. Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvokļa piešķiršanu
56. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu
57. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu
58. Par atteikumu uzņemt Palīdzības reģistrā
59. Par atteikumu uzņemt Palīdzības reģistrā
60. Par atteikumu uzņemt Palīdzības reģistrā
61. Par atteikumu uzņemt Palīdzības reģistrā