Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Liepas pamatskola

 
Adrese:
Rūpnīcas iela 12, Liepa
Liepas pagasts,
Cēsu novads, LV-4128
 
Mājas lapa: http://www.liepaspamatskola.lv
E-pasts: liepas.skola@cesunovads.edu.lv
Tālrunis / fakss: +371 64195444,
Mob. tālr.: +371 29215907
   
Liepas pamatskolā mācās 160 skolēni; strādā 24 pedagogi un 13 tehniskie darbinieki.
 
Skolā tiek realizēta pamatizglītības programma (21011111), Pirmskolas izglītības programmu (01011111) pēc adreses Mārsnēnu pagasts “Gaismas”, Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611).
 
Vairāku gadu garumā skola īsteno vides izglītības Ekoskolu un Mammadaba programmas, Skolas somas programma. Par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē Liepas pamatskolai ir piešķirts starptautiskais Ekoskolas sertifikāts un Zaļais karogs, kā arī Mammadaba meistarklases Starptautiskais sertifikāts par sasniegumiem, iepazīstot mežu.
 
Līdztekus mācību programmām Liepas pamatskolas izglītojamajiem iespējams attīstīt savas spējas, darbojoties interešu izglītības programmās un citās ārpusstundu individuālajās nodarbībās:
• vokālais ansamblis,
• koris,
• jaunie vokālisti,
• klavierspēle,
• tautas dejas,
• Hip-Hop dejas,
• Lego robotika,
• Programmēšana,
• Mazie mākslinieki,
• rokdarbi,
• skolēnu teātris "Pigornieki''
• fiziskā sagatavošana,
• futbols -sadarbībā ar Cēsu sporta skolu,
• karatē (maksas nodarbības) – sadarbībā ar Cīņas un mākslas centru ''Hagakure''
• peldētapmācība.
 
Skolā pieejams atbalsta personāls: medicīnas māsa, sociālais pedagogs, logopēds, bibliotekārs, novada psihologs, karjeras konsultants, skolotāja palīgs, speciālais pedagogs.
 
ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (8.3.2.2/16/I/001.) ietvaros notiek Lego robotikas interešu izglītības nodarbības, datorikas stundas 1.-3. klasei, kā arī skolotāja palīgs matemātikas stundās.
ESF projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) ietvaros sniegtas individuālās konsultācijas un konsultatīvais atbalsts izglītojamajiem.
ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (8.3.5.0/16/I/001.) ietvaros tiek nodrošināts karjeras konsultanta konsultācijas, Karjeras izglītības pasākumi skolēniem un vecākiem.
 
1. – 3. klašu skolēniem ir nodrošināts atbalsts mācībās pagarinātās dienas grupā, 4. - 9. klašu skolēniem tiek nodrošinātas konsultācijas. 1. - 9. klašu skolēniem ir iespēja pavadīt laiku dežūrgrupā (7.00- 8.00; 12.00-17.00) skolotāja uzraudzībā.
 
Skolēniem tiek nodrošinātas bezmaksas peldēšanas nodarbības baseinā „Rifs”, Lauku atbalsta dienesta programmas “Skolas piens” un “Skolas auglis”, kā arī valsts un Priekuļu pašvaldības finansētas pusdienas skolas ēdnīcā (SIA Žaks-2).
 
Liepas pamatskolas izglītojami tiek nodrošināti ar visiem nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un materiāliem. Skolēniem pēc nepieciešamības ir iespēja doties uz skolu un no skolas ar skolas autobusu vai sabiedrisko transportu (braukšanas kartes).
 
2023. gadā skolai paredzēta izglītības iestādes un izglītības programmu akreditācija.
 
Vairāk informācijas www.liepaspamatskola.lv