Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Biedrības "Cēsu rajona lauku partnerība" paziņojums

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
 
Termiņš projektu iesnieguma pieņemšanai 2019. gada 01.marts – 2019. gada 01.aprīlis
5. kārtai piešķirtais ELFLA
publiskais finansējums
EUR 570 000.00
Rīcība 1.1. Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana.
EUR 570 000.00
 
Projektu  īstenošanas termiņš
- Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
- Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu iesniegumu iesniegšana Elektroniski:
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login
Kontaktinformācija Dace Melgalve tālr. 29467509, e-pasts: cesis@partneriba.lv
Kristīne Zaķe tālr. 26100933, e-pasts: cesis@partneriba.lv
Informācija un veidlapas pieejamas “Cēsu rajona lauku partnerības”  mājaslapā www.partneriba.lv un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā : www.lad.gov.lv.
 
LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"
SVVA Stratēģiskais mērķis: M1
Veicināt vietējās ekonomikas ilgtspējīgu attīstību un dažādošanu
Rīcība 1.1. Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana
Rīcībai piešķirtais publiskais finansējums EUR 570 000.00
Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa. Līdz EUR 50 000.00
Atbalsta intensitāte 65%
+5% projektiem, kurus realizē  jauns uzņēmums[1];
Kopprojektam – 70% 
Projektu  īstenošanas termiņš – Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
– Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība
 
5.1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;                 5.1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;                                                                  
5.1.3. Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija (tirdzniecības vietas), jaunu realizācijas veidu īstenošana. Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija. Darba vides iekārtošana, uzlabošana. Tirdzniecības vietu iekārtošana. Tirdzniecības veidu dažādošana, izbraukumu tirdzniecība, e-vide, u.t.t .                                      
5.1.4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanai.                                                     
Rīcības apraksts
 
Darbību apraksts: 
Jaunu uzņēmumu radīšana un esošo uzņēmumu darbības attīstība;
Jaunu produktu, pakalpojumu izveide un esošo produktu un pakalpojumu attīstība;
Mājražošanas un amatniecības attīstība un dažādošana iepakošana un to realizēšana tirgū;
Lauksaimniecības produktu pārstrāde, tajā skaitā, saražotās produkcijas iepakošana un to realizēšana tirgū;
Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības produktu un pakalpojumu attīstība un dažādošana;
Jaunu tūrisma pakalpojumu un produktu attīstība un esošo uzlabošana un dažādošana;
Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija (tirdzniecības vieta);
Tirgus vietas iekārtošana, uzlabošana, labiekārtošana;
Citu veidu vietējās produkcijas tirgus noieta sekmēšana (piemēram, internetveikala ierīkošana, izbraukumu tirdzniecība );
Darbinieku produktivitātes un kvalifikācijas kāpināšana.
Darbību īstenošanas vieta:
Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerības” darbības teritorijā,  kā arī ārpus biedrības „Cēsu rajona lauku partnerības” darbības teritorijas (atbilstoši MK Nr.590 13.2 punktiem).
Papildus iesniedzamie dokumenti:  Projekta pieteikumam pievienotas fotofiksācijas, kas attiecas uz projekta īstenošanu (vietas, telpas, pamatlīdzekļu). Ja attiecas nodomu protokoli.

Pretendentam ir jāsasniedz vismaz 1 rezultatīvais rādītājs, kas norādīti SVVA stratēģijas 3.3. nodaļā  Rīcību rezultātu rādītāji

Radīta jauna darbavieta;
Izveidots jauns uzņēmums;
Palielināts neto apgrozījums vai ražošanas apjoms.


VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Rīcība 1.1 Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana un attīstība, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana .Minimālais punktu skaits, kas iegūstams, lai projekts saņemtu pozitīvu atzinumu 15punkti.
 
Nr.
 
Kritēriji:
 
Atsauce uz veidlapu
1. Administratīvie vērtēšanas  kritēriji:
1.1.
 
Projekta iesnieguma atbilstība:

1) iesniegts termiņā;
2) atbilst stratēģijas mērķim;
3) atbilst rīcībai;
4) atbilst īstenošanas vietai[2].
(Ja projekts kādā kritērijā neatbilst un tiek novērtēts ar 0, tad projekts tālāk netiek vērtēts, saņem negatīvu atzinumu un kopējais punktu skaits netiek piešķirts, atzinumā norādot 0 punkti).
B


B5
B1
B7

Viss projekta iesniegums
 
2.
 
Kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji: Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2
2.1.
 
Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija, tirgus analīze un pamatotas plānotās aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi

1)      projektā detalizēti aprakstīta esošā situācija plānotās aktivitātes – 2 punkti;
2)      projektā daļēji aprakstīta esošā situācija un plānotās aktivitātes – 1 punkts;
3)      projektā nav aprakstīta esošā situācija un plānotās aktivitātes – 0 punkti.
A1 B5 B6 B8 B14 
2.2.
 
Projektā paredzētais finansējuma apjoms ir pamatots (tirgus izpēte paredzētajām aktivitātēm)un finanšu informācija (ieņēmumu un izdevumu) pamatotība, lai sasniegtu projekta mērķi).

1)      finansējums detalizēti aprakstīts un pamatots – 2 punkti;
2)      finansējums daļēji aprakstīts un pamatots – 1 punkts;
3)      projekta finansējums nav atbilstošs – 0 punkti.
 
B6 B9 B10

C sadaļa
 
2.3.
 
Projekta ieguldījums nodarbinātības veicināšanā.*

1)      Radītas divas vai vairāk pilna laika darba vietas– 2 punkti;
2)      radīta viena pilna laika darba vieta – 1 punkts;
3)      netiek radīta darba vieta – 0 punkti
 
B4 B4.1 B6

C sadaļa
 
2.4.
 
Projektā aprakstīts iespējamo risku izvērtējums, pasākumu plāns risku novēršanai vai samazināšanai.

1)      detalizēti aprakstīti riski un pamatotas darbības to novēršanai vai samazināšanai – 2 punkti;
2)      daļēji aprakstīti riski un pamatotas darbības to novēršanai vai samazināšanai – 1 punkts;
3)      nav aprakstīti riski un darbības to novēršanai vai samazināšanai – 0 punkti.
 
B15
 
2.5.
 
Projektam plānota ilgtspēja.

1)      detalizēti aprakstīta projekta plānoto rezultātu uzturēšana ilgtermiņā – 2 punkti;
2)      daļēji aprakstīta projekta plānoto rezultātu uzturēšana ilgtermiņā – 1 punkts;
3)      nav aprakstīta projekta plānoto rezultātu uzturēšana ilgtermiņā – 0 punkti.
B6 B15

C sadaļa
 
2.6. Projekts ir inovatīvs partnerības pagastu mērogā, ja izpilda vienu no inovācijas pazīmēm (inovācijas pazīmes novērtējums skaidrots VAS 2.3.punktā),ir aprakstīts

1)      projekts ir inovatīvs CRLP teritorijā – 2 punkti;
2)      projekts ir inovatīvs novadā – 1.5 punkti;
3)      projekts ir inovatīvs pagastā/pilsētā – 1 punkts;
4)      projekts ir inovatīvs tikai projekta iesniedzēja darbības nodrošināšanai – 0.5 punkti;
5)      projekts nav inovatīvs – 0 punkti
 
B3 B3.1
2.7.
 
Projekta iesniegumam ir pievienota projekta pamatojošā dokumentācija (atbilst 13.10.2015.MK Not.Nr.590 43.punktam)

1)      Projekta iesniegumam pievienota visa projekta pamatojošā dokumentācija  – 2 punkti;
2)      Projekta iesniegumam pievienota daļēja projekta pamatojošā dokumentācija  – 1 punkts;
3)      Projekta iesniegumam nav pievienota projektu pamatojošā dokumentācija  – 0 punkti.
D1
 
2.8.
 
Projektā paredzēta publicitāte un informācijas izplatīšana par projekta rezultātiem, nodrošinot atsauci uz CRLP.*

         1) aprakstīta publicitātes un informācijas izplatīšana, nodrošinot atsauci uz CRLP – 2 punkti; papildus sasniedzamais rādītājs kas jāsasniedz projekta uzraudzības laikā.
        2) nav aprakstīta publicitātes un informācijas izplatīšana, nodrošinot atsauci uz CRLP – 0 punkti.
B13
 
3.
 
Specifiskie vērtēšanas kritēriji: Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu 0 - 3
 
3.1.
 
Tiks izmantoti/iesaistīti vietējie resursi  (izejmateriāli, cilvēkresursi)*

1)      apmācībās izmantoti/iesaistīti vietējie resursi – 3 punkti;
2)      ražošanā izmantoti/iesaistīti vietējie resursi – 2 punkti;
3)      pakalpojumu sniegšanā izmantoti/iesaistīti vietējie resursi – 1 punkts;
4)      netiek izmantoti/iesaistīti vietējie resursi – 0 punkti
B6 B14 B15

D sadaļa
 
3.2.
 
Projekta darbības virziens

1)      Ražošana – 2 punkti;
2)      Pakalpojumu sniegšana – 1 punkts.
B5 B6
 
3.3.
 
Projekts atbilst kopprojekta definējumam normatīvo aktu izpratnē

1)      tiek īstenots kopprojekts – 2 punkti;
2)      netiek īstenots kopprojekts – 0 punkti.
A2
 
Maksimālais punktu skaits – 25 punkti
 
4.
 
Noteicošie vērtēšanas kritēriji, pie vienādu punktu skaita:
 
4.1.
 
Projekts, kas izpilda vairāk rīcības rezultatīvo rādītāju. Par katru paredzēto rezultatīvo rādītāju izpildi papildus piešķirt 0.001 punktu. B4 B4.1
 
4.2.
 
Atbalsta pretendenta attiecināmās izmaksas ir mazākas pret maksimāli pieļaujamo attiecināmo izmaksu summu. Piemēram: Ja 2 projektiem vienāds punktu skaits, tad tas projekts, kam mazākas attiecināmās izmaksas pret kopējām, saņem 0.001 punktu un kam lielākas – tas saņem 0 punktus. Ja 3 projekti ar vienādu punktu skaitu, tad projekts, kam vismazākās attiecināmās izmaksas saņem 0.002 punktus, otrs, kam mazākas attiecināmās izmaksas saņem 0.001 punktu un trešais projekts, kam lielākās attiecināmās izmaksas saņem 0. punktus. Utt.
 
B9
 
4.3.
 
Pretendents ir saņēmis atbalstu iepriekšējās kārtās plānošanas perioda ietvaros (Partnerības vērtēšanas komisija izvērtējot projektu sniegusi atzinumu – Atbilst) 

Pretendenta projekts vai projekti saņēmuši vismaz minimālo punktu skaitu un atzinumu – atbilst stratēģijai. Tas pretendents, kas iesniedzis vismazāk projektus pēc skaita, tas saņem vislielāko punktu skaitu. Piemēram: Ja 2 projekti ar vienādu punktu skaitu, tad viens pretendents iesniedz projektu pirmo reiz un saņem 0.001 punktu, otrs pretendents iesniedzis projektu atkārtoti vai iesniedz citu projektu – saņem 0 punktus. Ja viens pretendents iesniedzis kopā ar vērtējamo projektu 3 projektus un otrs pretendents 5 projektus, tad attiecīgi pirmais pretendents saņem 0.001 punktu un otrais 0 punktus. Ja 3 pretendenti ar vienādu punktu skaitu, tad pēc šīs metodes ar mazāko projektu skaitu saņem 0.002 punktus, nākamais 0.001 punktu un pretendents, kas iesniedzis visvairāk projektus saņem 0 punktus.
 
VRG datu bāzes informācija
 
* kritērijos minēto nosacījumu  izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam”

 

[1] Par jaunu uzņēmumu tiek uzskatīts uzņēmums vai fiziska persona, kas uz projekta iesniegšanas brīdi plāno reģistrēt darbību vai reģistrācija nav vecāka par 1 gadu.
[2]Īstenošanas vieta var ārpus CRLP teritorijas (Atbilstoši MK noteikumiem Nr.590 13.2 punktiem)