Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes protokols Nr.2 (23.01.2020) un lēmumi

 

1.  Par atteikumu uzņemt personu Palīdzības reģistrā
2.                  Par atteikumu uzņemt personu Palīdzības reģistrā
3.                  Par personas izslēgšanu no Palīdzības reģistra
4.                  Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu
5.                  Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu
6.                  Par dzīvojamo telpu īres līguma pārslēgšanu un dzīvojamās platības apmaiņu
7.                  Par papildinājumiem Priekuļu novada domes 2018.gada 22.marta lēmumā (prot.Nr.4, 10.p.) (PIELIKUMS)
8.                  Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4264 001 0057, nekustamajā īpašumā ,,Peņģi 4”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā
9.                  Par adreses apstiprināšanu būvei uz zemes vienības Ziedu ielā 1A, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā
10.              Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4272 006 0361, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā
11.              Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības noteikumos „Par kārtību, kādā tiek skatīti jautājumi par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām”
12.              Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu. (PIELIKUMS).
13.              Par zemes nomas līguma slēgšanu
14.             

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Brieži”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu
(PIELIKUMS)

15.              Par garāžas iznomāšanu
16.             
 
Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Jaunrozītes”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā (PIELIKUMS)
17.             
 
Par zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas projektu nekustamajiem īpašumiem „Kalves” un „Vējotnes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā (PIELIKUMS)
18.             
 
Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Bērzkalni”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu (PIELIKUMS)
19.             
 
Par zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas projektu nekustamajiem īpašumiem „Priedkalni” un „Graudiņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā 
(PIELIKUMS)
20.             
 
Par Priekuļu novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra Saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.5/2019 ”Par brīvpusdienu piešķiršanu daudzbērnu ģimenēm” izdošanu
(PIELIKUMS - SAISTOŠIE NOTEIKUMI) 
(PIELIKUMS - PASKAIDROJUMA RAKSTS)
21.             
 

Par 2019.gada 17.decembra saistošo noteikumu Nr. 18 “Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.16/2017 “Par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu un maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novada pašvaldībā” precizēšanu. 
(PIELIKUMS - Saistošie noteikumi)
(PIELIKUMS - Paskaidrojuma raksts)

22.              Par fotokonkursa “Mans kaķis Kaķīša dzirnavās” nolikuma apstiprināšanu 
(PIELIKUMS)
23.             
 
Par izmaiņām Priekuļu novada Liepas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumos.
24.             
 
Par izmaiņām Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumos.
25.             
 
Par izmaiņām Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumos.
26.             
 
Par izmaiņām Priekuļu novada Veselavas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumos.
27.             
 
Par izmaiņām Starpinstitūciju sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā nolikumā.
28.             
 
Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 4 pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai
29.             
 
Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Maija ielā 1 pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai
30.             
 
Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pāvila Rozīša ielā 2 pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai
31.             
 
Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rūpnīcas ielā 11 pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai
32.             
 
Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rūpnīcas ielā 13 pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai
33.             
 
Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Selekcijas ielā 14 pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai
34.             
 
Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Selekcijas ielā 16 pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai
35.             
 
Par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rūpnīcas ielā 11, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā
36.             
 
Par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rūpnīcas ielā 14, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā
37.             
 
Par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Parka ielā 4, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā
38.             
 
Par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Maija ielā 2, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā
39.             
 
Par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Pāvila Rozīša ielā 13, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā
40.             
 
Par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Pāvila Rozīša ielā 11, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā
41.             
 
Par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Pāvila Rozīša ielā 9, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā
42.             
 
Par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Pāvila Rozīša ielā 6, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā
43.             
 
Par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Maija ielā 1, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā
44.             
 
Par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Kalēji”, Dukuros, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā
45.             
 
Par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Izmēģinātāju ielā 2, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā
46.             
 
Par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Dārza ielā 4, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā
47.             
 
Par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rūpnīcas ielā 17, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā
48.             
 
Par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rūpnīcas ielā 19, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā
49.             
 
Par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Pāvila Rozīša ielā 2, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā
50.             
 
Par dzīvokļa īpašuma Pāvila Rozīša iela 4-21 , Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par nosacīto cenu
51.             
 
Par dzīvokļa īpašuma Pāvila Rozīša iela 9-43 , Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu
52.             
 
Par pašvaldības īpašuma Maija iela 4-72, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai
53.             
 
Par pašvaldības īpašumu Maija iela 4-31, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā
54.             
 
Par dzīvokļa īpašuma Maija iela 2-11 , Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu
55.              Par kustamas mantas – lidmašīnas WILGA-35A atsavināšanu izsolē
56.              Par pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai
57.              Par pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai
58.              Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu
59.              Par nekustamā īpašuma “SIA Specceltnieks”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
60.              Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Muižas pļava”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, atkārtotas izsoles   noteikumu apstiprināšanu
61.             
 
Par finansiālu atbalstu biedrības “Latvijas Multiplās sklerozes asociācija”
62.              Par darba samaksu 2020.gadā
63.              Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā
64.              Par līdzfinansējumu pedagogu darba samaksai
65.              Priekuļu novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra Saistošie noteikumi Nr.__/2020 „Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” . 
(PIELIKUMS)
66. Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā
67. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunmurri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu