Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes protokols Nr. 15 (24.09.2020) un lēmumi

Domes sēdes protokols Nr. 15 (24.09.2020). 

2020. gada 24. septembrī domes sēdē pieņemti šādi lēmumi:

1. (Nr. 387) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
2. (Nr. 388) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
3. (Nr. 389) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
4. (Nr. 390) Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu;
5. (Nr. 391) Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu;
6. (Nr. 392) Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu;
7. (Nr. 393) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
8. (Nr. 394) Par izmaiņām Priekuļu novada Liepas pagasta Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” nolikumā, (Pielikums_1);
9. (Nr. 395) Par Priekuļu novada Liepas pagasta Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” darbības un attīstības stratēģijas 2020-2025.g. apstiprināšanu, (Pielikums_1);
10. (Nr. 396) Par Priekuļu novada pašvaldības dzīvojamo telpu sarakstu;
11. (Nr. 397) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dīķmala”, Jāņmuiža, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu  apstiprināšanu;
12. (Nr. 398) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Hannas”, Sarkaņos, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles  noteikumu  apstiprināšanu;
13. (Nr. 399) Par nekustamā īpašuma Pāvila Rozīša ielā 4 dz.46, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu;
14. (Nr. 400) Par pašvaldības īpašuma Maija iela 4-78, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai;
15. (Nr. 401) Par pašvaldības īpašuma Maija iela 4-92, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai;
16. (Nr. 402) Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 21-1, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai;
17. (Nr. 403) Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 25-1, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai;
18. (Nr. 404) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu;
19. (Nr. (405) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu;
20. (Nr. 406) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu;
21. (Nr. 407) Par neapdzīvojamo telpu un materiālu nomas līguma slēgšanu;
22. (Nr. 408) Par zemes nomas līguma slēgšanu;
23. (Nr. 409) Par zemes nomas līguma pagarināšanu
24. (Nr. 410) Par Priekuļu novada pašvaldības Telpu lietošanas un uzturēšanas noteikumu apstiprināšanu, (Pielikums_1);
25. (Nr. 411) Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam
26. (Nr. 412) Par nekustamā īpašuma sadalīšanu;
27. (Nr. 413) Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam;
28. (Nr. 414) Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam ,,Tomiņi”, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā;
29. (Nr. 415) Par precizējumiem Priekuļu novada domes 2020.gada 26.marta lēmumā Nr.169 (protokols Nr.6, 40.p.), (Pielikums_1);
30. (Nr. 416)  Par finansējumu Priekuļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem;
31. (Nr. 417) Par Priekuļu novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru un vadītāju amata algām;
32. (Nr. 418) Par Priekuļu novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem, (Pielikums_1);
33. (Nr. 419) Par līdzfinansējumu Cēsu pilsētas Sporta skolai;
34. (Nr. 420) Par Eduarda Veidenbauma memoriālais muzeja “Kalāči”pirts izmantošanas maksas noteikšanu;
35. (Nr. 421) Par finansējumu RTU Inženierzinātņu vidusskolai;
36. (Nr. 422) Par izglītojamā braukšanas izdevumu kompensēšanu; 
37. (Nr. 423) Par izglītojamā braukšanas izdevumu kompensēšanu; 
38. (Nr. 424) Par izglītojamā braukšanas izdevumu kompensēšanu;
39. (Nr. 425) Priekuļu novada pašvaldības 2020. gada 24. septembra Saistošie noteikumu Nr.11/2020 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2/2020 „Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” izdošanu;
40. (Nr. 426) Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības Komisijas koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes sastāvā;
41. (Nr. 427) Par sadarbības līguma slēgšanu ar Cēsu novada pašvaldību
42. (Nr. 428) Par nekustamā īpašuma “Grantnieki”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu