Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes protokols Nr. 17 (22.10.2020) un lēmumi

Domes sēdes protokols Nr. 17 (22.10.2020). 

2020. gada 22. oktobrī domes sēdē pieņemti šādi lēmumi:

1. (Nr. 430) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
2. (Nr. 431) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
3. (Nr. 432) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
4. (Nr. 433) Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā;
5. (Nr. (434) Par atteikumu uzņemt Palīdzības reģistrā;
6. (Nr. 435) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
7. (Nr. 436) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
8. (Nr. 437) Par izmaiņām noteikumos “Stipendiju piešķiršanas kārtība Priekuļu vidusskolas 10.-12.klašu izglītojamiem”. (Pielikums_1);
9. (Nr. 438) Par Priekuļu novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu;
10. (Nr. 439) Par piemaksām Priekuļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem;
11. (Nr. 440) Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2020. gada 24. septembra lēmumā Nr. 417 (protokols Nr.15, 31.p);
12. (Nr. 441) Par nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 6 dz.36, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu;
13. (Nr. 442) Par nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 21 dz.35, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu;
14. (Nr. 443) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu;
15. (Nr. 444) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu;
16. (Nr. 445) Par pašvaldības īpašuma Maija iela 4-120, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai;
17. (Nr. 446) Par dzīvokļa īpašuma Pāvila Rozīša iela 7-40 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par nosacīto cenu;
18. (Nr. 447) Par dzīvokļa īpašuma Pāvila Rozīša iela 9-16 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par nosacīto cenu;
19. (Nr. 448) Par īres maksas izmaiņām pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Meldru ielā 6, Meldru ielā 8, Meldru ielā 10, Meldru ielā 12, Meldru ielā 15, Sarkaņos, Liepas pagastā, Priekuļu novadā;
20. (Nr. 449) Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības Mantas atsavināšanas un izsoļu komisijas sastāvā;
21. (Nr. 450) Par zemes nomas līguma slēgšanu;
22. (Nr. 451) Priekuļu novada pašvaldības 2020. gada 22. oktobra Saistošie noteikumu Nr.12/2020 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2/2020 „Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” izdošanu;
23. (Nr. 452) Par nekustamo īpašumu ,,Vīņaudi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nosaukumu un adrešu maiņu;
24. (Nr. 453) Par precizējumiem Priekuļu novada domes 2020.gada 25.jūnija lēmumā Nr.296 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašuma “Jaundrākas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā” (protokols Nr.11, 32.p.). (Pielikums_1), (Pielikums_2);
25. (Nr. 454) Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ,,Skujas”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu. (Pielikums_1)
26. (Nr. 455) Par nekustamā īpašuma „Kalna Kažēri”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu;
27. (Nr. 456) Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Izstādes ielā 4, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu. (Pielikums_1);
28. (Nr. 457) Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Lejas Leči”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu. (Pielikums_1);
29. (Nr. 458) Par zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas projekta nekustamajiem īpašumiem „Smaidas” un „Spriguļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu. (Pielikums_1);
30. (Nr. 459) Par adreses apstiprināšanu būvēm nekustamajā īpašumā ,,Struņķi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. (Prielikums_1);
31. (Nr. 460) Par pašvaldības īpašuma “Jaunoppes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē;
32. (Nr. 461) Par papildinājumu Priekuļu novada pašvaldības 2019. gada 26. septembra iekšējos noteikumos “Apsaimniekošanas, īres, komunālo pakalpojumu parāda piedziņas un administrēšanas kārtības apstiprināšanu Priekuļu novada pašvaldībā”. (Pielikums_1);
33. (Nr. 462) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vanaglejas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu  apstiprināšanu;
34. (Nr. 463) Par precizējumiem Priekuļu novada domes 2020. gada 23.janvāra lēmumā Nr.48 (protokols Nr.2, 47.p.) “Par īres maksas izmaiņām dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājā Rūpnīcas ielā 17, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā”. (Pielikums_1);
35. (Nr. 464) Par lēmuma atcelšanu;
36. (Nr. 465) Par izglītības procesa organizēšanu Priekuļu novada pašvaldības izglītības iestādēs;
37. (Nr. 466) Par siltumenerģijas maksas noteikšanu Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā;
38. (Nr. 467) Par siltumenerģijas maksas noteikšanu Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.