Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes protokols Nr.2 (28.02.2019.) un lēmumi

Domes sēdes protokols Nr.2 (28.02.2019)

1. Par Deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Priekuļu novada pašvaldībā (ziņo L.Prikule).

2. Par adreses piešķiršanu ēkai ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0009 002, Rūpnīcas ielā 2, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā (ziņo: I.Jansone)

3. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4272 005 0070 platības precizēšanu (ziņo: I.Jansone).

4. I.O. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu (ziņo: I.Jansone).

5. I.L. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu (ziņo: I.Jansone).

6. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu (ziņo: I.Jansone).

7. Par Priekuļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieka A.Tīdemaņa komandējumu dalībai projekta “Iespējamo migrantu integrācijas stereotipu pārvarēšana”  aktivitātēs (ziņo: I.Jansone).

8. Par nekustamo īpašumu apvienošanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķu noteikšanu (ziņo I.Jansone).

9. Par nekustamā īpašuma Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta “Sīmaņi” sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu (I.Jansone)

10. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Tehniķu iela 2, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu

11. Par nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 6, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu  (PIELIKUMS)

12. Par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma daļas nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu

13. Par nekustamā īpašuma “Zemitāni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu (I.Jansone) (PIELIKUMS)

14. Par nekustamā īpašuma “Vecdaukšas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu (PIELIKUMS)

15. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Mārkalni”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā

16.  Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.Č., E.Č. un J.Z. (ziņo E.Šīrante)

17.  Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Z.J. (ziņo E.Šīrante)

18.  Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu O.H. (ziņo E.Šīrante)

19.  Par Z.L. uzņemšanu Palīdzības reģistrā (ziņo E.Šīrante)

20.  Par grozījumiem Pašvaldības nolikumā (ziņo I.Jansone)

21.  Par Priekuļu novada pašvaldības informatīvā laikraksta “Priekuļu novada vēstis” darbības izbeigšanu (ziņo I.Jansone) (PIELIKUMS)

22.  Par Priekuļu pašvaldības informatīvā izdevuma izveidošanu (ziņo I.Jansone)

23.  Par sadarbību ar Luc-sur-Mer, Francijā (ziņo I.Fogele)

24.  Par Deleģēšanas līgumu par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Raunas novada teritorijā (ziņo F.Puņeiko). (PIELIKUMS)

25.  Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā (ziņo F.Puņeiko)

26.  Par sporta finansējuma piešķiršanu Priekuļu novadā deklarētajiem sportistiem (ziņo J.Mičulis).

27.  Par sporta finansējuma piešķiršanu Priekuļu novadā deklarētajiem sportistiem (ziņo J.Mičulis).

28.  Par Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu (ziņo D.Kalniņa)

29.  Par Priekuļu novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu (ziņo E.Rancāne) (PIELIKUMS)

30.  Par bezcerīgo parādu norakstīšanu no debitoru uzskaites (ziņo I.Rumba) (PIELIKUMS)

31.  Par pakalpojumu maksas noteikšanu deleģēšanas līguma par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Raunas novada teritorijā izpildei (ziņo F.Puņeiko)

32.  Par kanalizācijas mašīnu 1km izcenojuma noteikšanu Priekuļu novadā (ziņo F.Puņeiko)

33.  Par sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu un kārtības noteikšanu Priekuļu novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem pensionāriem un personām ar III grupas invaliditāti (ziņo I.Jansone)

Saistošie noteikumi Nr.3 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Priekuļu novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem pensionāriem un personām ar III grupas invaliditāti”

PAPILDU JAUTĀJUMI

34.  Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā (ziņo F.Puņeiko).

35.  Par dzīvojamās mājas Rūpnīcas ielā 9, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrības (I.Jansone)

36.  Par pašvaldības dienesta viesnīcas statusa atcelšanu (E.Šīrante)

37.  Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu (F.Puņeiko)