Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes protokols Nr.12 (28.11.2019.) un lēmumi

Domes sēdes protokols Nr.12 (28.11.2019.)

1. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu
2. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu
3. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu
4. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu
5. Par personas izslēgšanu no Palīdzības reģistra
6. Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu
7. Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu
8. Par atteikumu uzņemt personu Palīdzības reģistrā
9. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
10. Par zemes nomas līguma slēgšanu
11. Par Priekuļu novada pašvaldības dalību Vidzemes novadu dienā Rīgas Centrāltirgu
12. Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu, zemes vienībai ,,Zemturi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā
13. Par Priekuļu novada pašvaldības 2019.gada 28.novembra Saistošo noteikumu Nr.16„Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 ”Priekuļu novada sabiedriskās kārtības noteikumi” izdošanu
14. Par zemes nomas līguma slēgšanu
15. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4272 009 0033 iznomāšanu
16. Par nekustamā īpašuma „Brīvnieki”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu
17. Par nekustamā īpašuma “Veselavas pagasta padome”, Veselavas pag., Priekuļu nov., sadalīšanu, jaunu īpašumu izveidošanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu
18. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Kingas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu (PIELIKUMS)
19. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Kalna Gāles”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu (PIELIKUMS)
20. Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības Simbolikas lietošanas komisijas sastāvā
21. Par līdzfinansējumu grāmatas izdošanai
22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunmurri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles   noteikumu apstiprināšanu
23. Par līdzfinansējumu grāmatas izdošanai
24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bites”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu
25. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Muižas pļava”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, atkārtotas izsoles noteikumu   apstiprināšanu
26. Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša iela 4-21, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai
27. Par pašvaldības īpašuma Maija iela 2-11, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai
28. Par pašvaldības   nekustamā īpašuma “Lapiņi”,   Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
29. Par pašvaldības   nekustamā īpašuma “Veselavas skola”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
30. Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša iela 9-43, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai
31. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu
32. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu
33. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu
34. Par kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu
35. Par nekustamā īpašuma Pāvila Rozīša iela 5, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, nodošanu atsavināšanai
36. Par nekustamā īpašuma “Veselavas pagasta padomes zeme”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
37. Par “Gada pārskata sagatavošanas kārtība Priekuļu novada pašvaldībā” apstiprināšanu (PIELIKUMS)
38. Par “Grāmatvedības uzskaites kārtība Priekuļu novada pašvaldībā” (PIELIKUMS)
39. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Zeme pie Bērzkalniem”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu   apstiprināšanu
40. Par nomas maksas noteikšanu nedzīvojamām telpām Dārza ielā 6-608, Priekuļu novada Priekuļu pagastā
41. Par projekta iesnieguma iesniegšanu un finansējuma nodrošināšanu
42. Par Priekuļu novada pašvaldības Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes Attīstības plāna 2019./2020.m.g.-2021./2022m.g. apstiprināšanu (PIELIKUMS)
43. Par Liepas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikuma apstiprināšanu.
44. Par Priekuļu novada amatierkolektīviem 2019./2020 gada sezonā
45. Par papildinājumiem Priekuļu novada domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.385 (protokols Nr.10, 24.p.) (PIELIKUMS_1) (PIELIKUMS_2) (PIELIKUMS_3)
46. Par Priekuļu novada pašvaldības 2019. gada 28.novembra Saistošie noteikumu Nr.17 „ Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā ” izdošanu.
47. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu
48. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu
49. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu