Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes protokols Nr.3 (28.03.2019.) un lēmumi

Domes sēdes protokols Nr.3 (28.03.2019)

1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu
2. Par palīdzības sniegšanu un sadarbību ar Ukrainas pašvaldībām
3. Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā
4. Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā
5. Par Priekuļu novada pašvaldības iedzīvotāju biznesa ideju konkursa “Es daru” nolikuma apstiprināšanu
6. Priekuļu novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa nolikuma  “Sabiedrība ar dvēseli 2019” apstiprināšanu
7. Par pašvaldības  dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas iela 23-51, Liepa,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā,  nodošanu atsavināšanai
8. Par nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 4, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu (PIELIKUMS)
9. Par nekustamā īpašuma “Omeļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu (PIELIKUMS)
10. Par nekustamā īpašuma “Norkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu (PIELIKUMS)
11. Par kustamas mantas – automašīnas GAZ53A, kravas cisterna atsavināšanu izsolē (PIELIKUMS)
12. Par nekustamā īpašuma „Mazpurīši”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu
13. Par nosaukuma maiņu pašvaldības nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.4294 001 0112, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā
14. Par nekustamā īpašuma „Indrāni”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu
15. Par nekustamā īpašuma Meža Prospektā 22, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu
16. Par adreses maiņu nekustamajam īpašumam ,,Paeglīši”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā
17. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Dukuļi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā
18. Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā
19. Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības Simbolikas lietošanas komisijas sastāvā
20. Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības Korupcijas un interešu konflikta riska novērtēšanas komisijas sastāvā
21. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu G.J.
22. Par adreses "Ferma Caunītes", Veselavas pagasts, Priekuļu novads piešķiršanu
23. Par atteikumu uzņemt Palīdzības reģistrā O.H.
24. Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu A.D.
25. Par Priekuļu novada pašvaldības Administratīvās nodaļas nolikuma apstiprināšanu (PIELIKUMS)
26. Par Priekuļu novada pašvaldības Attīstības nodaļas nolikuma apstiprināšanu(PIELIKUMS)
27. Par Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikuma apstiprināšanu(PIELIKUMS)
28. Par Priekuļu novada pašvaldības Juridiskās nodaļas nolikuma apstiprināšanu(PIELIKUMS)
29. Par Priekuļu novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas nolikuma apstiprināšanu (PIELIKUMS)
30. Par Priekuļu novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas Komunālā dienesta nolikuma apstiprināšanu(PIELIKUMS)
31. Par Priekuļu novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas labiekārtošanas dienesta nolikuma apstiprināšanu(PIELIKUMS)
32. Par Priekuļu novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas ceļu un ielu uzturēšanas dienesta nolikuma apstiprināšanu(PIELIKUMS)
33. Par Priekuļu novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas transporta un mehānisko darbnīcu dienesta nolikuma apstiprināšanu (PIELIKUMS)
34. Par Priekuļu novada pašvaldības Kultūras, izglītības, sporta un jaunatnes nodaļas nolikuma apstiprināšanu(PIELIKUMS)
35. Par Priekuļu novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu(PIELIKUMS)
36. Par Priekuļu novada pašvaldības pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

Liepas pagasta pārvaldes nolikums
Mārsnēnu pagasta pārvaldes nolikums
Veselavas pagasta pārvaldes nolikums
37. Par projekta pieteikuma iesniegšanu atbalsta pasākumam “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”
38. Par B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu
39. Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. “Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem” izdošanu
40. Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.  “Par brīvpusdienu piešķiršanu daudzbērnu ģimenēm” izdošanu
41. Par līdzfinansējumu pedagogu darba samaksai
42. Par sporta finansējuma piešķiršanu 6.  ultramaratona Cēsis Eco Trail rīkošanai
43. Par sporta finansējuma piešķiršanu strītbola turnīra “Sunny streetball” organizēšanai
44. Par sporta finansējuma piešķiršanu sacensību organizēšanai brīvajā cīņā bērniem
45. Par pilnvarojumu nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumos
46. Par pašvaldības dzīvokļa Rūpnīcas iela 23-14, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai
47. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas iela 25-2, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai
48. Par telpu Rūpnīcas iela 8, Liepā nodošanu atsavināšanai