Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Videonovērošana

Priekuļu novadā tiek veikta videonovērošana publiskās vietās.

Kāds ir videonovērošanas mērķis (nolūks)?

Noziedzīgu nodarījumu un pārkāpumu novēršanai un atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību, sabiedrības drošībai un personām vitāli svarīgu interešu, t.sk. dzīvības un veselības aizsardzībai un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, pašvaldība veic videonovērošanu. Lēmumu par videonovērošanas iekārtu uzstādīšanu un ierakstu veikšanu novada pašvaldība pieņem, iepriekš izvērtējot, vai ar videonovērošanas palīdzību var sasniegt izvirzīto mērķi.

Kādās adresēs (vietās) tiek veikta videonovērošana?

 • Cēsu prospektā 5, Priekuļi Priekuļu novadā, LV- 4126
 • Cēsu prospektā 44, Priekuļi, Priekuļu novadā, LV-4126,
 • Dārza ielā 8, Priekuļi, Priekuļu novadā, LV- 4126,
 • Klusā  ielā 1, Priekuļi, Priekuļu novadā, LV-4126,
 • Tehniķu ielā, Priekuļi, Priekuļu novadā, LV-4126,
 • Skolas ielā 1,(Birzīte), Priekuļi, Priekuļu novadā, LV-4126,
 • ''Saules parks'', Priekuļi, Priekuļu novads, LV- 4126
 • Raiņa ielā 8,(Priekuļu bibliotēka), Priekuļi, Priekuļu novadā, LV-4126,
 • Cēsu prospekts 46,(Priekuļu vidusskola), Priekuļi, Priekuļu novadā, LV-4126,
 • Izmēģinātāju un Dārza ielas krustojums, Priekuļi, Priekuļu novadā, LV-4126,
 • Elitas ielā 1,(Bērnudārzs ''Mežmaliņa''), Priekuļi, Priekuļu novads, LV- 4126,
 • Maija ielā 6, (Bērnudārzs ''Saulīte''), Liepa, Priekuļu novads, LV – 4128,
 • Rūpnīcas iela 18, Liepa, Priekuļu novads, LV- 4128,
 • ''Ellīte-lielā'', Liepa, Priekuļu novads, LV- 4128,
 • Rūpnīcas iela 12,( Liepas pamatskola), Liepa, Priekuļu novads, LV- 4128,
 • Rūpnīcas iela 8, Liepa, Priekuļu novads, LV- 4128.


Pārzinis: Priekuļu novada pašvaldība (Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu novads, LV-4126, tālr. 64107871).

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Ivo Dovāns, tālr. +371 29216869, epasts: das@idagentura.lv 

Tiesiskais pamats: būtisku sabiedrības interešu ievērošana un aizsardzība.

Leģitīmās intereses: noziedzīgu nodarījumu novēršana, sabiedriskās kārtības nodrošināšana.

Datu saņēmēji: nepieciešamības gadījumā - valsts tiesībaizsargājošās institūcijas (Valsts policija, izmeklēšanas iestādes, tiesas u.tml.)

Datu nodošana uz trešo valsti: nav paredzēta.

Kad un cik ilgi tiek glabāti videonovērošanā fiksētie dati?

Videonovērošana (personas datu apstrāde) var tikt veikta visās kalendārajās dienās no 00.00 līdz 24.00 reālā laika režīmā, ieraksti tiek uzglabāti ne ilgāk kā 14 kalendārās dienas. Datu dzēšana no sistēmas tiek veikta automātiski pēc iepriekš minētā termiņa beigām hronoloģiskā secībā no ieraksta brīža.

Datu drošība

Videonovērošanas ierakstā iegūtie dati tiek glabāti tā, lai tiem nepiekļūtu trešās personas.
Videonovērošanas ierakstiem netiek veidotas rezerves kopijas, un dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (piemēram, ja informāciju nepieciešams nodot tiesībsargājošām institūcijām vai tml.). Gadījumos, kad nepieciešama videonovērošanā fiksēto personas datu apskate un datu likumīga izpaušana citām personām, pašvaldībā fiksēti tiek dati par to, kam (identificējot personu), kad, kādam mērķim un kādi dati ir izpausti.

Datu subjekta tiesības

Ikvienam datu subjektam ir tiesības zināt, ka to novēro. Pie ieejas objektā vai citā redzamā vietā, kur notiek videonovērošana, tiek izvietota informatīva uzlīme (zīme) ''VIDEONOVĒROŠANA'':

 

 

 

Zīme (uzlīme) satur informāciju par videonovērošanas veikšanu, tās veicēju (Pārzini, tā juridisko adresi, Pārziņa datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju, videonovērošanas mērķi un iespējām iegūt papildu informāciju pašvaldības mājas lapā.

Fiziskām personām ir tiesības pieprasīt datus no videonovērošanas ierakstiem, taču tikai tādus, kas attiecas uz pašu pieprasītāju.

Jautājumos par videonovērošanas veiktās personas datu apstrādes tiesiskumu un atbilstību vispārējās datu aizsardzības regulas prasībās iedzīvotāji var vērsties pie pašvaldības datu aizsardzības speciālista (e-pasts: ivo.dovans@idagentura.lv )

Par prettiesisku un nelikumīgu personas datu apstrādi datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts inspekcijā (Blaumaņa ielā 11/13, Rīga, LV – 1011).