Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Realizēta Priekuļu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve, 3. kārta

Projekta Nr.19-09-A00702-000083 ietvaros, 2020.gada novembrī ekspluatācijā tika nodots pārbūvētais ceļa posms Jaunrauna – Smurģi posms 0,80 km – 1,70 km garumā, kurā pārbūves darbus veica SIA “Virāža” un ceļa posms Valmieras ceļš – Ģībolas – Garkalnes ceļš 0.70 km -1.40 km, kurā pārbūves darbus veica SIA "DANKERS&PARTNERI".

Pārbūves darbi tika īstenoti Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» ietvaros. Kopējās izmaksas ceļa posmam Jaunrauna – Smurģi sastāda EUR 62 284.13 (t.sk. PVN), no kurām būvdarbi sastāda 57 209.18 (t.sk. PVN) un ceļa posmam Valmieras ceļš – Ģībolas – Garkalnes ceļš kopējās izmaksas 64 480.51 (t.sk.PVN), no kurām būvdarbi sastāda 60 252.48(t.sk.PVN) . Publiskais finansējums sastāda 90% no attiecināmām izmaksām. Būvprojekta izstrādātājs un Autoruzraudzības veicējs SIA”Global Project”, būvuzraudzības darbu veicējs SIA “Regeva”.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_lv

Informāciju sagatavoja:
Attīstības nodaļas vadītāja
Vineta Lapsele

Grants celji