Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes protokols Nr.2 (28.01.2021) un lēmumi

Domes sēdes protokols Nr. 2 (28.01.2021).

2021. gada 28. janvāra domes sēdē pieņemti šādi lēmumi:

1. (Nr.2) Par izmaiņām bāriņtiesas sastāvā;
2.(Nr.3) Par izmaiņām Priekuļu novada bāriņtiesas nolikumā;
3. (Nr.4) Par Priekuļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju darba algu;
4. (Nr.5) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, atkārtotas izsoles  noteikumu  apstiprināšanu;
5. (Nr.6) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dīķmala”, Jāņmuiža, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, atkārtotas izsoles noteikumu  apstiprināšanu;
6. (Nr.7) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mālkalni”, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atkārtotas izsoles  noteikumu  apstiprināšanu;
7. (Nr.8) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Staļi pie Dankām”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, atkārtotas izsoles  noteikumu  apstiprināšanu;
8. (Nr.9) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu;
9. (Nr.10) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu;
10. (Nr.11) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu;
11. (Nr.12) Par īres maksas izmaiņām pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Dārza ielā 8, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā;
12. (Nr.13) Par īres maksas izmaiņām pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Raiņa ielā 7, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā;
13. (Nr.14) Par 2021.gada valsts budžeta mērķdotāciju novada amatiermākslas kolektīvu vadītājiem;
14. (Nr.15) Par naudas balvas piešķiršanu Priekuļu novadā deklarētajiem sportistiem;
15. (Nr.16) Par finansējuma piešķiršanu;
16. (Nr.17) Par finansējuma piešķiršanu;
17. (Nr.18) Par Liepas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu; (Liepas pamatskolas nolikums);
18. (Nr.19) Par Priekuļu vidusskolas nolikuma apstiprināšanu; (Priekuļu vidusskolas nolikums);
19. (Nr.20) Par Priekuļu novada Administratīvās komisijas darba pārskatiem; (Administratīvās komisijas darba pārskats par 2019.gadu); (Administratīvās komisijas darba pārskats par 2020.gadu);
20. (Nr.21) Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā;
21. (Nr.22) Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā;
22. (Nr.23) Par Priekuļu novada pašvaldības 2021.gada 28.janvāra Saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.15/2017 ”Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” izdošanu; (Saistošie noteikumi Nr. 15/2017); (Paskaidrojuma raksts); (Grozījumi);
23. (Nr.24) Par 2020.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr. 13 “Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2010.gada 10.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9  “Par Priekuļu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” precizēšanu; (Grozījumi);
24. (Nr.25) Par atteikumu uzņemt Palīdzības reģistrā;
25. (Nr.26) Par atteikumu uzņemt Palīdzības reģistrā;
26. (Nr.27) Par atteikumu uzņemt Palīdzības reģistrā;
27. (Nr.28) Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā;
28. (Nr.29) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
29. (Nr.30) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
30. (Nr.31) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
31. (Nr.32) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
32. (Nr.33) Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu;
33. (Nr.34) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
34. (Nr.35) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
35. (Nr.36) Par precizējumiem Priekuļu novada domes 2020.gada 22.oktobra lēmumā Nr.452 (prot.Nr.17, 23.p.);
36. (Nr.37) Par nekustamā īpašuma „Mazbaļķīši”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu;
37. (Nr.38) Par nekustamā īpašuma „Peņģi 4”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu;
38. (Nr.39) Par zemes ierīcības projekta nekustamajiem īpašumiem ,,Ievlejas” un ,,Lasmaņi”, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu;
39. (Nr.40) Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4272 001 0049, ,, Klintsmales”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā;
40. (Nr.41) Par zemes nomas līguma slēgšanu;
41. (Nr.42) Par zemes nomas līguma pagarināšanu;
42. (Nr.43) Par zemes nomas līguma pagarināšanu;
43. (Nr.44) Par satiksmes organizāciju uz pašvaldība autoceļa B 16 (Liepas muiža-Baķi), Liepas pagastā,  Priekuļu novadā;
44. (Nr.45) Par satiksmes organizāciju uz Selekcijas ielas Priekuļos, Priekuļu pagastā,  Priekuļu novadā;
45. (Nr.46) Par pašvaldības ceļu uzturēšanas klasēm Priekuļu novadā; (Pielikums)
46. (Nr.47) Par izmaiņām telpu nomas līgumā;
47. (Nr.48) Par zemes nomas līguma pagarināšanu