Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes protokols Nr.10 (28.05.2020) un lēmumi

Domes sēdes protokols Nr.10 (28.05.2020).

2020. gada 28. maija domes ārkārtas sēdē pieņemti šādi lēmumi:

1. (Nr. 218) Par atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada domes  priekšsēdētājai Elīnai Stapulonei;
2. (Nr. 219) Par Priekuļu novada dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu (Pielikums_1);
3. (Nr. 220) Par Veselavas muižas telpu un teritorijas izmantošanas maksas noteikšanu Priekuļu novada Veselavas pagastā (Pielikums_2);
4. (Nr. 221) Par Priekuļu novada pašvaldības 2019. gada pārskata apstiprināšanu (Pielikums_1) (Pielikuma_2) (Pielikums_3);
5. (Nr. 222) Priekuļu novada pašvaldības 2020. gada 28. maija Saistošie noteikumu Nr.7/2020 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2/2020 „Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” izdošanu.;
6. (Nr. 223) Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā;
7. (Nr. 224) Par Priekuļu novada pašvaldības noteikumu apstiprināšanu (Pielikums_1) (Pielikuma_2) (Pielikums_3) (Pielikums_4) (Pielikums_5);
8. (Nr. 225) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu;
9. (Nr. 226) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu;
10. (Nr. 227) Par Amatu savienošanas atļaujas izsniegšanas kārtības noteikumiem;
11. (Nr. 228) Par nekustamā īpašuma “Dīķmala”, Jāņmuiža, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, nodošanu atsavināšanai;
12. (Nr. 229) Par nekustamā īpašuma “Gārņi”, Sarkaņos, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai;
13. (Nr. 230) Par nekustamā īpašuma “Hannas”, Sarkaņos, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai;
14. (Nr. 231) Par nekustamā īpašuma “Mālkalni”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai;
15. (Nr. 232) Par nekustamā īpašuma “Ošlejas”, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, nodošanu atsavināšanai;
16. (Nr. 233) Par nekustamā īpašuma “Bērzi”, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, nodošanu atsavināšanai;
17. (Nr. 234) Par dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas iela 23-49 , Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par nosacīto cenu;
18. (Nr. 235) Par pašvaldības īpašuma Maija 4-70, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē;
19. (Nr. 236) Par nekustamā īpašuma “Oppes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu par nosacīto cenu;
20. (Nr. 237) Par telpu un inventāra nomas maksas atbrīvošanu ārkārtējās situācijas laikā;
21. (Nr. 238) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Eduarda Veidenbauma iela 10”, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu;
22. (Nr. 239) Par nekustamā īpašuma Pāvila Rozīša ielā 2 dz.32, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu;
23. (Nr. 240)Par nekustamā īpašuma Pāvila Rozīša ielā 4 dz.46, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā,  izsoles noteikumu apstiprināšanu;
24. (Nr. 241) Par 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr. 16 “Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Priekuļu novada sabiedriskās kārtības noteikumi” precizēšanu. (Pielikums_1) (Pielikums_2);
25. (Nr. 242) Par kustamas mantas – kokmateriālu atsavināšanu izsolē;
26. (Nr. 243) Par kustamas mantas – kokmateriālu atsavināšanu izsolē;
27. (Nr. 244) Par sporta finansējuma piešķiršanu Priekuļu novadā deklarētajiem sportistiem;
28. (Nr. 245) Par Veselavas PII vadītājas atbrīvošanu;
29. (Nr. 246) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
30. (Nr. 247) Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvokļa piešķiršanu;
31. (Nr. 248) Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvokļa piešķiršanu;
32. (Nr. 249) Par nosaukuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4272 002 0127, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā;
33. (Nr. 250) Par nosaukuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4260 001 0066, Liepas pagastā, Priekuļu novadā;
34. (Nr. 251) Par nekustamā īpašuma Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu;
35. (Nr. 252) Par zemes nomas līguma pagarināšanu;
36. (Nr. 253) Par zemes nomas līguma slēgšanu;
37. (Nr. 254) Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4294 004 0076 iznomāšanu;
38. (Nr. 255) Par zemes nomas līguma slēgšanu;
39. (Nr. 256) Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Avoti”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu;
40. (Nr. 257) Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Izstādes ielā 4, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā (Pielikums_1);
41. (Nr. 258) Par nekustamā īpašuma Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu;
42. (Nr. 259) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
43. (Nr. 260) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu; 
44. (Nr. 261) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
45. (Nr. 262) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
46. (Nr. 263) Par nomas maksas atbrīvošanu ārkārtējās situācijas laikā; 
47. (Nr. 264) Par nekustamā īpašuma izsoles nodrošinājumu;
48. (Nr. 265) Par vienreizējas stipendijas piešķiršanu vispārizglītojošo skolu absolventiem 2020. gadā Priekuļu novadā;