Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes protokols Nr.4 (25.03.2021) un lēmumi

Domes sēdes protokols Nr. 4 (25.03.2021).
2021. gada 25. marta domes sēdē pieņemti šādi lēmumi:

1. (Nr.90) Par adrešu maiņu telpu grupām nekustamajā īpašumā Selekcijas ielā 6C, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā
2. (Nr.91) Par nekustamā īpašuma ,,Salasbērziņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu
3. (Nr.92) Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lejas Plinkas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā (Pielikums)
4. (Nr.93) Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Tehniķu ielā 12, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā (Pielikums)
5. (Nr.94) Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Egļu gatve 9, Priekuļi , Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā (Pielikums)
6. (Nr.95) Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam "Vecvīņaudi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu (Pielikums)
7. (Nr.96) Par Priekuļu novada pašvaldības Attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plāna aktualizēšanu un apstiprināšanu (Pielikums)
8. (Nr.97) Par pašvaldības īpašuma “SIA Specceltnieks”,  Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē
9. (Nr.98) Par pašvaldības īpašuma “Tērces”,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē
10. (Nr.99) Par nekustamā īpašuma „Kastaņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu
11. (Nr.100) Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0875, Zinātnes ielā 1C, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā
12. (Nr.101) Par zemes īpašuma ,,Mazroči”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar kadastra numuru 4260 002 0038, sadalīšanu un jaunu nekustamo īpašumu izveidošanu

13. (Nr.102) Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4260 005 0130, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu un jaunu nekustamo īpašumu izveidošanu (Pielikums)
14. (Nr.103) Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4272 004 0255, "Lejas Staļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, daļai
15. (Nr.104) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
16. (Nr.105) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
17. (Nr.106) Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu
18. (Nr.107) Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu
19. (Nr.108) Par atteikumu uzņemt Palīdzības reģistrā
20. (Nr.109) Par atteikumu uzņemt Palīdzības reģistrā
21. (Nr.110) Par atteikumu uzņemt Palīdzības reģistrā
22. (Nr.111) Par  Priekuļu novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 “Grozījumi Priekuļu   novada   pašvaldības   2017.   gada   23.   novembra   saistošajos   noteikumos Nr.   15/2017 “Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem”” precizēšanu. (Pielikums: Paskaidrojuma raksts) (Pielikums: Grozījumi) (Pielikums: Saistošo noteikumu Nr. 15/2017 konsolidētā versija)
23. (Nr.112) Par Priekuļu vidusskolas Attīstības plāna  2020./2021.-2022./2023.m.g. apstiprināšanu (Pielikums: Priekuļu vidusskolas attīstības plāns)
24. (Nr.113) Par noteikumu “Bērna reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Priekuļu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas” apstiprināšanu (Pielikums: Noteikumi)
25. (Nr.114) Par grozījumiem Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā (Pielikums: Grozījumi)
26. (Nr.115) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mālkalni”, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atkārtotas izsoles noteikumu  apstiprināšanu
27. (Nr.116) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu
28. (Nr.117) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu
29. (Nr.118) Par nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu
30. (Nr.119) Par satiksmes organizāciju uz pašvaldības ceļa B7 (V332-Penderi), Liepā
31. (Nr.120) Par finansējuma piešķiršanu Priekuļu novadā deklarētajiem sportistiem
32. (Nr.121) Par finansējuma piešķiršanu Kultūras biedrības “Harmonija” grāmatai „Satikšanās”
33. (Nr.122) Par Ed. Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” muzejpedagoģisko programmu maksu
34. (Nr.123) Priekuļu novada pašvaldības 2021. gada 25. marta Saistošie noteikumu Nr.__/2020 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2021 „Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” izdošanu. (Pielikums)
35. (Nr.124) Par Priekuļu novada pašvaldības iedzīvotāju biznesa ideju konkursa “Es daru” nolikuma apstiprināšanu (Pielikums)
36. (Nr.125) Par precizējumiem 13.11.2020. Priekuļu novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 470 “Par valsts aizdevumu” (Pielikums)
37. (Nr.126) Papildu jautājums: Par finansējumu Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrībai
38. (Nr.127) Papildu jautājums: Par  laulības svinīgās  reģistrācijas maksu  Starptautiskajā ģimenes dienā