Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Priekuļu vidusskola


Adrese: Cēsu prospekts 46, Priekuļi,
Priekuļu pagasts,
Cēsu novads, LV-4126

Mājas lapa: http://vidusskola.lv/
E-pasts: kanceleja@vidusskola.lv
Tālr./Fakss: +371 64107837

2016./2017. mācību gadā no 1. līdz 12. klasei mācās 418 skolēni, no tiem pamatskolas izglītības programmā – 363 un vispārējās vidējās izglītības programmā – 55. Skolā strādā 40 pedagogi (ieskaitot interešu izglītības pedagogus) un 24 tehniskais darbinieks.  

Priekuļu vidusskolā tiek īstenotas trīs izglītības programmas:

  • pamatizglītības programma (kods 21011111);
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611).

Skola un izglītības programmas akreditētas līdz 2022. gada 1. decembrim.

Papildus izglītības programmām skolā tiek īstenota Ekoskolu programma. Par īpašiem sasniegumiem vides aizsardzībā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā skolā un tās apkārtnē Priekuļu vidusskolai piešķirts starptautiskais Ekoskolas nosaukums, un vienpadsmito reizi mastā pacelts Zaļais karogs.

Izglītojamiem padziļinātai mācību priekšmeta apguvei tiek piedāvātas papildus fakultatīvās nodarbības matemātikā 1., 3. klasei, krievu valodā 6., 9. klasei, latviešu valodā 9. klasei, angļu valodā 9.-12. klasei.

Starp apkārtējiem novadiem Priekuļu vidusskola ir vienīgā skola, kurā sporta stundas notiek arī peldbaseinā.

10.-12. klašu izglītojamiem piedāvā apgūt komerczinību programmu un vācu valodu.

Izglītojamiem ir plašas iespējas darboties dažādos interešu izglītības pulciņos: sarīkojuma un tautiskajās dejās, koros, radošajā darbnīcā, floristikas un EKO pulciņā, vispārējās fiziskās sagatavotības un florbola pulciņos. Darbojas arī Jaunsargu grupa. 

Skolēniem skolas telpās tiek piedāvāta iespēja piedalīties arī Cēsu Sporta skolas finansētajās programmās futbolā. Sadarbojoties ar Alfrēda Kalniņa mūzikas skolu, mūsu skolas skolēniem ir iespēja pēc mācību stundām apgūt klavierspēli, kokles, vijoles, saksofona un flautas spēli.

Pēc mācību stundām 1.-4. klašu skolēniem, kuri gaida autobusu, ir iespēja palikt dienas pagarinātajā grupā. Skolā darbojas logopēds.

Izglītojamo pārvadāšanu (divas reizes dienā) veic Priekuļu novada pašvaldības autobuss, 5 maršrutos (Veselavas, Jaunraunas- Raunas, Jāņmuižas-Liepas, Cēsu un Mārsnēnu-Garkalnes virzienā).

Skolā strādā atbalsta personāls - psihologs, speciālais pedagogs un logopēds. Ir labs medicīnisko pakalpojumu pieejamības nodrošinājums (zobu higiēnists, medmāsa).

Valsts un pašvaldības finansētas pusdienas 1.-12. klašu izglītojamiem.

Skola regulāri iesaistās programmās „Skolas piens” un Skolas auglis”, tāpēc 1.-9. klašu izglītojamiem tiek piedāvāts piens un Latvijā audzēti āboli.