Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes protokols Nr.14 (30.12.2019) un lēmumi

Domes sēdes protokols Nr.14 (30.12.2019)

1. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Batereju lauks”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, atkārtotas izsoles  noteikumu  apstiprināšanu;

2. Par īpašuma “Veselavas pagasta padomes zeme”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, daļas zemes nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu;

3. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu;

4. Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā;

5. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Izmēģinātāju ielā 2 pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai;

6. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Kalēji”  pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai;

7. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Maija ielā 2 pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai;

8. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Mežpils” pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai;

9. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 1 pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai;

10. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Strautnieki” pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai;

11. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rūpnīcas ielā 19 pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai;

12. Par Priekuļu novada pašvaldības 2019. gada 30. decembra Saistošie noteikumu Nr.19/2019 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7/2019 „Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” izdošanu.