Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes protokols Nr.5 (23.04.2021) un lēmumi

Domes sēdes protokols Nr. 5 (23.04.2021).

2021. gada 23. aprīļa domes sēdē pieņemti šādi lēmumi:

1. (128) Par telpu un zemes nomas līguma pagarināšanu
2. (129) Par precizējumiem Priekuļu novada domes 2021.gada 25.marta lēmumā Nr.91 (prot.Nr.4, 2.p.)
3. (130) Par nekustamo īpašumu ,,Purmaļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nosaukumu un adrešu maiņu
4. (131) Par nekustamā īpašuma „Klētnieki”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu
5. (132) Par nekustamā īpašuma „Krasti”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu
6. (133) Par nekustamā īpašuma „Pļaviņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu
7. (134) Par nekustamā īpašuma „Sila Matuļi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu
8. (135) Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kalna Silabuli”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā (Pielikums)
9. (136) Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ,,Krustaines”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu (Pielikums)
10. (137) Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lejas Ennēni”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā (Pielikums)
11. (138) Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām nekustamajā īpašumā ,,Gaujas NP Priekuļi”, Priekuļu pagastā,  Priekuļu novadā, ar kadastra Nr.4272 001 0067
12. (139) Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām nekustamajā īpašumā ,,Jaungrīviņi”, Liepas pagastā,  Priekuļu novadā, ar kadastra Nr.4260 001 0080
13. (140) Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai nekustamajā īpašumā ,,Meža Ķāķi”, Priekuļu pagastā,  Priekuļu novadā, ar kadastra Nr.4272 003 0125
14. (141) Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai nekustamajā īpašumā ,,Meža Leči B”, Liepas pagastā,  Priekuļu novadā, ar kadastra Nr.4260 001 0076
15. (142) Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai nekustamajā īpašumā ,,Gaujas NP Liepa”, Liepas pagastā,  Priekuļu novadā
16. (143) Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai nekustamajā īpašumā ,,Jaunoppes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā
17. (144) Par nekustamā īpašuma „Dunduri”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu
18. (145) Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām nekustamajā īpašumā ,,Gaujas NP Liepa”, Liepas pagastā,  Priekuļu novadā, ar kadastra Nr.4260 001 0082
19. (146) Par Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas komisijas apstiprināšanu
20. (147) Par Priekuļu novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2021” nolikuma apstiprināšanu (Nolikums)
21. (148) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
22. (149) Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
23. (150) Par atteikumu uzņemt Palīdzības reģistrā
24. (151) Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanas atteikumu
25. (152) Par pašvaldības nekustamā īpašuma Gaujas iela 1, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu  apstiprināšanu
26. (153) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Meža Vizbuļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu  apstiprināšanu
27. (154) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Stirnu mežs”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu  apstiprināšanu
28. (155) Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Muižas pļava”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, atkārtotas izsoles noteikumu  apstiprināšanu
29. (156) Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā
30. (157) Par dzīvokļa īpašuma Maija iela 4-56 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par nosacīto cenu
31. (158) Par pašvaldības īpašuma Maija iela 4-109, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai
32. (159) Par nekustamā īpašuma “Raibači”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu par nosacīto cenu
33. (160) Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 25-54, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai
34. (161) Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Cīpas”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā (Pielikums)
35. (162) Par pašvaldības īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 2, Liepa,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē
36. (163) Par pašvaldības īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 20, Liepa,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē
37. (164) Par pašvaldības īpašuma “Transformators”,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē
38. (165) Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) atklātā projektu konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu
39. (166) Par Priekuļu novada pašvaldības 2021.gada 22.aprīla saistošo noteikumu  Nr. x “Bērna reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Priekuļu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas” izdošanu
40. (167) Priekuļu novada pašvaldības 2021. gada 22. aprīļa Saistošie noteikumu Nr.__/2021 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2021 „Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” izdošanu. (Pielikums)
41. (168) Par  Priekuļu novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 “Grozījumi  Priekuļu   novada   pašvaldības   2017.   gada   23.   novembra   saistošajos   noteikumos   Nr.   15/2017   “Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem”” precizēšanu. (Pielikums)
42. (169) Par satiksmes organizāciju uz Skolas ielas, Priekuļos, Priekuļu pagastā,  Priekuļu novadā
43. (170) Par valsts aizdevumu