Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Mārsnēnu pagasta teritoriālais plānojums

Mārsnēnu pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

2006.-2018.g. / Karte - Aizsargjoslas 

Mārsnēnu pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018. (Ar grozījumiem)

I sējums - Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi