Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Liepas pagasta teritoriālais plānojums

Liepas pagasta teritoriālais plānojums (SPĒKĀ, PIEMĒROJAMS)

Liepas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu pirmā redakcija

Informatīvais ziņojums par Priekuļu novada Liepas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.g. grozījumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Vides pārskats

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Pārskats par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi

Liepas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ar grozījumiem 

Vides pārskata kopsavilkums Liepas pagasta teritorijas plānojums 2005.-2017.

• Liepas pagasta perspektīvā teritorijas izmantošana - kartes kreisā daļa

• Liepas pagasta perspektīvā teritorijas izmantošana - kartes labā daļa

• Liepas pagasta teritorijas plānojums 2005.-2017. - apbūves noteikumi