Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apstiprināts Cēsu novada integrētais ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns

Cēsu novada domē apstiprināts Cēsu novada integrētais ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns 2020.–2030.gadam, kas sagatavots visam Cēsu novadam. 

Cēsu novada vīzija līdz 2050.gadam ir sasniegt klimatneitrālu novada statusu. 

Līdz 2030.gadam Cēsu novads apņemas virzīties pretī klimatneitralitātes principu ieviešanai novada vietējā un centrālajā siltumapgādē, aktīvi strādāt pie daudzdzīvokļu un pašvaldības ēku atjaunošanas, kā arī turpināt uzturēt sertificētu energopārvaldības sistēmu (EPS). Paralēli pašvaldība strādās pie sabiedrības izglītošanas un plašākas klimatneitralitātes principu iedzīvināšanas visā novadā. Mērķi ir noteikti, lai sekmētu novada attīstību, ilgtspēju un dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī vairotu novada iedzīvotāju labklājību.

Mērķi ir identificēti četrās savstarpēji saistītās mērķu grupās - enerģētikā, CO2 emisiju samazināšanā, pielāgošanās klimata pārmaiņām un enerģētiskās nabadzības samazināšanā, Plānā ir identificēti 27 pasākumi piecās tematiskajās grupās: pašvaldības infrastruktūra, mājokļi, transports un mobilitāte, enerģijas ražošana, pielāgošanās klimata pārmaiņām . 

Dokuments sagatavots balstoties uz Pilsētas mēru pakta metodoloģiju. Pilsētas mēru pakts ir pasaulē lielākā pilsētu un reģionu kustība klimata un enerģētikas jomā. 

Cēsu novada dome vienlaicīgi apstiprināja energopārvaldības rokasgrāmatu un energopārvaldības sistēmas ieviešanu visā  Cēsu novada pašvaldībā, atbilstoši izstrādātās rokasgrāmatas prasībām. Energopārvaldības sistēmā iekļautas pašvaldības ēkas, ielu apgaismojums un pašvaldības autotransports.   
 
Plānu un energopārvaldības rokasgrāmatu izstrādāja Cēsu novada pašvaldība projekta "OWN YOUR SECAP" ietvaros sadarbībā ar projekta vadošo partneri SIA "EKODOMA". Rīcības plāna un rokasgrāmatas izstrādes gaitā tika organizētas tematiskās diskusijas, kurās piedalījās pārstāvji no Cēsu novada pašvaldības, apvienību pārvalžu vadītāji un citas mērķgrupas. 

Cēsu novada integrētais ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns 2020.–2030.gadam apskatāms ŠEIT.

Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmata apskatāma ŠEIT.

 

Datums: 2023. gada 8. decembris