Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Norit rakstiskas izsoles nekustamajiem īpašumiem Liepas pagastā

  • Rakstiskā izsolē tiek piedāvātas nomas tiesības uz pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Dārziņi pie Mežābeles”, Liepas pagastā , Cēsu novadā, kadastra numurs 4260 003 0195, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0195 daļas zemes 4,0 ha platībā, no tās lauksaimniecībā izmantojamā zeme 4,0 ha - turpmāk tekstā OBJEKTS. Vairāk par izsoli uzzini ŠEIT.
     
  • Rakstiskā izsolē tiek piedāvātas nomas tiesības uz pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Malkas laukums”, Liepas pagastā, Cēsu novadā, kadastra numurs 4260 003 0191, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0360 1,0046 ha platībā, zemes izmantošanas mērķis – neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme, turpmāk tekstā OBJEKTS. Vairāk par izsoli uzzini ŠEIT.
Datums: 2023. gada 19. oktobris