Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apstiprināts līdzsvara budžets; prioritāte - infrastruktūra un konkurētspējīga novada attīstība

Apstiprināts līdzsvara budžets; prioritāte - infrastruktūra un konkurētspējīga novada attīstība

Cēsu novada domes deputāti 4.februārī ar 12 balsīm par, vienu pret, un pieciem deputātiem atturoties, pieņēma 2022.gada budžetu, apstiprinot 84,85 miljonu eiro kopbudžeta ieņēmumus.

Kopbudžeta 2022.gada izdevumi plānoti 81,667 miljoni eiro, no tiem Priekuļu apvienības pārvaldes un apvienības teritorijā esošo iestāžu darbības nodrošināšanai – 10,514 miljoni eiro, katram Priekuļu apvienības teritorijas iedzīvotājam paredzot 1313 eiro.

''Sagatavot pirmo jaunā Cēsu novada budžetu vienlaicīgi bija gan liels izaicinājums, gan atbildība. Pamatuzdevums bija to veidot vienlīdzīgu un taisnīgu visam novadam, apvienojot iepriekšējo septiņu novadu labākas iestrādes, izlīdzinot gan pakalpojumu grozu, atbalstu, gan attīstības potenciālu. Tāpēc atļaušos šī gada budžetu saukt par līdzsvara budžetu, ar ko visā novadā tiecamies uz vienmērīgu pakalpojumu pieejamību un atbalstu,'' stāsta Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Pēc viņa teiktā, 2022.gada budžetā būtiski audzis atbalsts sociālajai jomai, lieli resursi plānoti ceļu atjaunošanai un energoefektivitātes projektiem, kā arī izglītības iestāžu modernizācijas un paplašināšanas projektiem. Nozīmīgas investīcijas plānotas gan Līgatnes rehabilitācijas centrā, gan Cēsu klīnikā, kā arī uzņēmējdarbību veicinošos projektos.

''Man ir patiess prieks, ka 2021.gada septembrī apstiprinātas budžeta prioritātes tiek izpildītas šajā budžetā. Liels paldies ikvienam – jo īpaši Finanšu pārvaldei – par iesaisti, sadarbību un iniciatīvu budžeta sagatavošanā! Un novēlu atbildīgu tā izpildi šajā gadā!'' rezumē J.Rozenbergs.

Priekuļu apvienības pārvaldes budžets ir otrs lielākais pašvaldībā, uzreiz aiz Centrālās administrācijas, un ne velti – arī iedzīvotāju skaita ziņā Priekuļu apvienība ir otrā lielākā Cēsu novadā, apvienības teritorijā reģistrēti vairāki no lielākajiem darba devēju nodokļu maksātājiem novadā.

Budžeta izveides procesu un rezultātu komentē Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Evita Šīrante: ''Šis ir pirmais budžets apvienotajā novadā, kas līdz šim piedzīvotās strukturālās izmaiņas papildina ar izmaiņām finanšu līdzekļu sadalījumā. Kā pie ikvienām pārmaiņām neiztikt arī bez grūtībām, tomēr vēlos uzsvērt, ka konceptuāli plānotās lietas saglabātas. Iespējams, atsevišķas ieceres esam atlikuši īstenošanai nedaudz vēlāk nekā plānots iepriekš, tomēr plašāka redzējuma un ilgtermiņā sagaidāmās vienotas novada attīstības vārdā, esam gatavi pagaidīt. Ļoti intensīva un komplicēta darba rezultātā esam nonākuši pie vienota kopsaucēja – 2022.gada budžeta. Šogad nu jau jaunajā struktūrā sapratīsim savas atbildības, rīcības un uzdevumu robežas. Es zinu, mums izdosies!''

EIRO-BUDZETS-2.png

Kā būtisku priekšnosacījumu sekmīgai novada attīstībai Cēsu novada dome saredz izglītības sistēmas pilnveidi un izglītības infrastruktūras kvalitātes paaugstināšanu. Cēsu novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžeta izdevumu lielākais īpatsvars – 39,5 % jeb 32,293 miljoni eiro paredzēti izglītības funkcijas finansēšanai. Šajā pozīcijā iekļauta arī Liepas pamatskolas ventilācijas sistēmas un ēdamzāles pārbūves projekta izstrāde. Pašvaldība izveidojusi vairākas, visā novadā vienādas atbalsta programmas, piemēram, ''Cēsu skolas soma'' – kultūras pasākumu apmeklēšanai bez maksas. Sākot ar šo gadu, visā novadā tiks nodrošināta peldētapmācība visiem 1.-4.klašu skolēniem, Priekuļu apvienības skolās turpināsim iesākto – peld visi! Vēl nav pieņemts gala lēmums par vienotu brīvpusdienu piešķiršanu visā novadā, tāpēc Priekuļu apvienības teritorijā līdz šī mācību gada beigām brīvpusdienas tiek piešķirtas kā līdz šim – visiem vispārizglītojošo skolu audzēkņiem un pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem no piecu gadu vecuma pirmsskolas grupiņās.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem budžetā paredzēti 7,534 miljoni eiro jeb 9,2% no budžeta izdevumiem. Finanšu ieguldījumus plānots veikt publiskās telpas labiekārtošanai – tostarp arī Priekuļu vidusskolas atklātā sporta laukuma un autostāvvietas pārbūves darbu pabeigšanai. Atbilstoši Cēsu novada domes deputātu balsojumam vēl 2021.gadā, sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju Priekuļos šogad sāks piepūšamās futbola halles būvniecību.

Arī 2022.gadā plānots turpināt veikt ieguldījumus ceļu un ielu kvalitātes uzlabošanai, kā arī satiksmes drošības uzlabojumiem, t.sk. veloceliņu un gājēju infrastruktūrai, energoapgādes un sakaru attīstībai, kā arī ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmām. Priekuļu apvienības teritorijā šādiem darbiem paredzēti 106 tūkstoši eiro. Lielākie plānotie darbi: vieglo automašīnu stāvlaukuma paplašināšana 1260 m2 platībā Liepā, Dārza ielā, ceļa posma Pušklaipi-Brīvkalni būvprojekta izstrāde grants seguma virsmas, pamatnes, grāvju un caurteku atjaunošanai un asfaltbetona seguma atjaunošana Jāņmuižā, Alejas un Sporta ielās.

Pašvaldība paredzējusi līdzekļus arī inženierkomunikāciju pieejamības nodrošināšanai novada apdzīvotajās teritorijās, kas Priekuļu apvienības teritorijā šogad nozīmē: izstrādāt būvprojektu siltumtrases rekonstrukcijai 150 metru garumā Liepā gar P.Rozīša ielu, ūdensvada rekonstrukcija Bērzkrogā uz pirmsskolas izglītības iestādi ''Vālodzes'', tādejādi nodrošinot atbilstošu dzeramā ūdens kvalitāti, kanalizācijas tīkla izbūves projektēšanu un topogrāfiju Liepas ciematā Sarkaņi un pabeigt kanalizācijas un ūdensvada izbūvi muzejā ''Kalāči''.

Viens no budžeta nozīmīgiem mērķiem ir kvalitatīvas kultūras un sporta pasākumu piedāvājuma izveidošana novadā, nodrošinot novada iedzīvotāju un viesu kultūras vajadzību apmierināšanu. Šajā pozīcijā ievērojamākais piešķīrums ir Eduarda Veidenbauma memoriālajam muzejam ''Kalāči'' – jaunas pastāvīgās ekspozīcijas izveidošanai. Šim mērķim piesaistīts Eiropas Ekonomikas zonas atbalsts, kas nozīmē, ka pašvaldība sedz 15% no kopējām izmaksām, taču ieguvums ir ievērojami lielāks. Turklāt paredzams, ka pēc projekta īstenošanas šo summu pašvaldībai atmaksās Kultūras ministrija.

Papildus iepriekš uzskaitītajam visiem novada iedzīvotājiem būs pieejamas vienlīdzīgas atbalsta programmas, kas uzskaitītas attēlā.

programmas.png

Pašvaldības pamatbudžeta 2022.gada ieņēmumi plānoti 84,850 miljoni eiro. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido: nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis, dabas resursu nodoklis, nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem un citi nenodokļu ieņēmumi, transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu ieņēmumi. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (89,6%) un nekustamā īpašuma nodoklim (8,1%). Jāpiebilst, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmes 2022.gadā saglabātas līdzšinējā apmērā, turklāt Cēsu novada pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem paredzējusi 16 dažādas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides no 25% līdz 90% apmērā.

Arī 2022.gadā Priekuļu apvienības pārvalde turpinās tai uzticēto funkciju un uzdevumu realizēšanu, lai iedzīvotājiem nodrošinātu dažādu jomu pakalpojumus un labvēlīgus apstākļus dzīvošanai. To ļauj īstenot Cēsu novada pašvaldības budžets 2022.gadam, kas veidots, sabalansējot ekonomiskās un sociālās vajadzības, lai pieejamie finanšu resursi tiktu izlietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm.

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Budžeta veidošanas procesā bija iespēja iesaistīties visiem deputātiem – tika nodrošināta piekļuve grāmatvedības sistēmai, kurā redzami visi budžeta ieņēmumi un izdevumi, kā arī deputātiem bija iespēja piedalīties un iesaistīties budžeta komisijās. Tāpat deputātiem bija iespēja iesūtīt savus priekšlikumus – tos iesūtīja trīs deputāti, un no četriem priekšlikumiem atbalstīti divi.

Cēsu novada pašvaldības 2022.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumus: ''Par pašvaldībām'', ''Par budžetu un finanšu vadību'', ''Par pašvaldību budžetiem'', ''Par valsts budžetu 2022.gadam''. Kā arī, ievērojot Ministru kabineta noteikumos Nr.799 ''Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2022.gadā'' un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Saite uz rakstu par Cēsu novada pašvaldības budžetu šeit.

Budžeta paskaidrojuma raksts.

 

Datums: 2022. gada 10. augusts